ČR a EU - doprava

V oblasti dopravy lze za významné v poslední době považovat zejména vydání balíčků mobility I. (Evropa v pohybu), II. (čistá mobilita) a III. (bezpečná, čistá, propojená a automatizovaná mobilita).

Evropská komise v rámci silniční dopravy představila tři balíky mobility, které tvoří jednotný soubor soudržných politik k řešení mnoha vzájemně souvisejících aspektů systému mobility EU. Třetí balík předložený v květnu 2018 v oblasti mobility realizuje novou strategii průmyslové politiky ze září 2017 a dokončuje proces započatý v roce 2016 strategií nízkoemisní mobility a předchozími balíčky „Evropa v pohybu“ z května a listopadu 2017.

Do dopravní oblasti se obecně stále významněji prolínají environmentální prvky, tato oblast je tedy provázána také s politikou životního prostředí. Oblast dopravy bude proto stále více ovlivněna snahou EU k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a snižování emisí skleníkových plynů.

Balíček opatření v oblasti mobility I. – Evropa v pohybu


Dne 31. května 2017 představila Evropská komise balík 8 legislativních návrhů, které se konkrétně zabývají zlepšování sociálních podmínek řidičů, podmínkami pro podnikání dopravců na vnitřním trhu EU, systémem zpoplatnění evropských komunikací a také vlivem dopravy na kvalitu životního prostředí. Hlavním cílem těchto návrhů je zlepšení pracovních podmínek evropských řidičů a zvýšení konkurenceschopnosti silniční nákladní dopravy.

Sociální dimenzi balíčku představují návrh směrnice, která stanoví specifická pravidla ohledně vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (COM(2017)278) a návrh nařízení, kterým se mění nařízení o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a nařízení o tachografech (COM(2017)277).

Situaci na vnitřním trhu EUv oblasti dopravy navrhuje Komise upravit skrze změnu nařízení č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví (COM(2017)281) a návrhu směrnice o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (COM(2017)282).

Zpoplatněním pozemních komunikací EU se zabývá návrh na revizi směrnice euroviněta v podobě dvou nových směrnic, z nichž jedna je určena pro přijetí klasickou legislativní procedurou spolurozhodování Evropského parlamentu a Rady a to o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (COM(2017)275) a druhá je směrnicí Rady, kde bude EP jen konzultován, a to o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel (COM(2017)276). Návrhy se zavádí povinná aplikace směrnice na všechna nákladní vozidla a autobusy. EK rovněž navrhuje přepracované znění směrnice o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného (COM(2017)280), které by mimo jiné mělo vést ke zlepšení systému výměny informací ohledně neplatičů mýtného.

Ekologické aspekty dopadů dopravního sektoru na životní prostředí jsou obsaženy i ve výše zmíněných návrzích týkajících se zpoplatnění pozemních komunikací, kdy je obecně úsilím EK v systému zpoplatňování prosazovat princip znečišťovatel platí. Ochrany životního prostředí se však přímo dotýká návrh nařízení o novém systému monitorování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel (COM(2017)279).


Balíček opatření v oblasti mobility II. – čistá mobilita


Dne 8. listopadu 2017 vydala Evropská komise balík dalších 4 legislativních návrhů v oblasti dopravy, jejichž cílem je posílit schopnost Evropy postavit se výzvám, které přináší klimatické změny a zároveň podpořit udržitelný ekonomický růst. Návrhy obsažené v balíčku se zabývají snižováním emisí v dopravě a přechodem na alternativní paliva, podmínkami pro přístup na trh v osobní autokarové dopravě a podporou kombinované dopravy, která by rovněž měla přispět k přechodu na čistou mobilitu.

Nařízení, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (COM(2017)676) bylo Radou a EP schváleno po prvním čtení a publikováno v Úředním věstníku v dubnu 2019. Od roku 2025 budou muset výrobci splňovat nové cíle stanovené pro průměrné emise nových automobilů a lehkých užitkových vozidel registrovaných v daném kalendářním roce v celé flotile, přičemž přísnější cíle budou platit od roku 2030. Nařízení rovněž obsahuje mechanismus, který technologicky neutrálním způsobem stimuluje zavádění vozidel s nulovými a nízkými emisemi. Nové nařízení začne platit od 1. ledna 2020, kdy budou zrušena stávající nařízení stanovující emisní normy CO2 pro automobily a dodávky.

Druhým již schváleným návrhem z tohoto balíku je směrnice, kterou se mění směrnice EU 2009/33 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (COM(2017)653). Dohodnuté znění obsahuje nové definice „čistého vozidla“ založené na emisních normách CO2 pro lehká užitková vozidla a použití alternativních paliv pro těžká nákladní vozidla. Rozšiřuje oblast působnosti směrnice na širší škálu postupů zadávání veřejných zakázek.

Dalším návrhem je nařízení, kterým se mění nařízení ES č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy (COM(2017)647), kterého cílem je podnítit rozvoj dálkových autobusových spojů po Evropě a nabídnout alternativy k používání soukromých automobilů, čímž by mělo docházet k dalšímu snižování emisí z dopravy. Posledním legislativním návrhem tohoto balíku je směrnice, kterou se mění směrnice EHS č. 92/106 o zavedení společných pravidel pro některé druhy kombinované dopravy zboží mezi členskými státy (COM(2017)648).


Balíček opatření v oblasti mobility III. – bezpečná, čistá, propojená a automatizovaná mobilita


Zastřešujícím tématem třetího balíku je nový rámec politiky silniční bezpečnosti pro období 2020 – 2030, což je doplněno o dva legislativní návrhy, a to nařízení o schvalování typu pro bezpečnost vozidel a chodců (COM(2018)286) a směrnice pro řízení bezpečné infrastruktury (COM(2018)274). U obou návrhů bylo dosaženo finální dohody.

Čisté mobilitě se věnuje několik návrhů, a to konkrétně například nařízení o normách pro emise CO2 pro těžká vozidla (COM(2018)284). Podle nově přijatých pravidel budou výrobci povinni snížit emise CO2 z nových nákladních automobilů v porovnání s úrovní v roce 2019 v průměru o 15 % od roku 2025 a o 30 % od roku 2030. V zájmu dalšího snížení emisí CO2 přijala Rada a EP rozhodnutí (COM(2018)275), které se zabývá zlepšením aerodynamiky a energetické náročnosti nákladních automobilů. Součásti balíku je také nařízení mění označování pneumatik (COM(2018)296) u kterého byla také dosažena dohoda mezi EP a Radou.

V neposlední řade, jsou součásti balíku návrhy spojené s propojenou automatizovanou a digitalizovanou mobilitou. V této souvislosti se již v tomto roku podařilo nalézt mezi institucemi dohodu ohledně jednotného evropského námořního portálu (COM(2018)278) nebo elektronického systému pro výměnu informací a dokumentů v oblasti nákladní dopravy (COM(2018)279). Propojenou mobilitou se zabývá také poslední návrh balíku a to nařízení o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (COM(2018)277).

Po vstupu ČR do EU došlo k vypracování Dopravní politiky České republiky na léta 2005–2013. Vláda v červenci 2011 schválila aktualizaci Dopravní politiky České republiky pro léta 2005–2013. Následně byla vypracována Strategie dopravní politiky pro období 2014–2020, kterou vypracovalo Ministerstvo dopravy ČR a vláda ČR ji přijala v červnu 2013. Strategický dokument se zaměřil i na období po roce 2020 a stanovil dlouhodobější vize do roku 2050. Dokument se zaměřil na provoz a bezpečnost dopravy, dopravní infrastrukturu, moderní technologie, výzkum, vývoj a inovace, kosmické technologie, dopravu ve městech, uživatele, zdroje pro dopravu a další.


Monitoring legislativy EU v dopravě

Autor: CDK, Úřad vlády