ČR a EU - daně

Harmonizace daní v EU má přispívat k posílení společného trhu, zatraktivnění EU pro investory a pracující.

Přímé daně jsou v zásadě ve výlučné kompetenci členských států. Vyššího stupně harmonizace a koordinace dosáhly členské státy EU v oblasti nepřímých daní, které mají bezprostřední dopad na volný pohyb zboží a služeb. Již řadu let jsou platná společná ustanovení o minimálních sazbách a daňovém základu u DPH a spotřebních daní. Po roce 2004 byly sazby spotřební daně u komodit, u nichž byla sazba platná v ČR pod minimální úrovní platnou v EU, zvýšeny nad tuto minimální úroveň. Od 1. ledna 2008 potom platí nová kodifikace pravidel pro společný systém DPH, směrnice č. 2006/112. Norma se vztahuje na výrobu a distribuci zboží a služeb v rámci EU a dovozy do EU, umožňuje odečet DPH prostřednictvím systému částečných plateb, čímž je zabezpečena neutralita daně.

Zmíněná revize DPH je velice komplexní, proto jen samotná směrnice č. 2003/112 byla implementována do právního řádu ČR více než dvěma desítkami zákonů. Jejich přehled naleznete zde. Budoucností DPH se zabývala Komise ve svém sdělení také v prosinci 2011. Tím naznačila, jakým směrem se chce v této oblasti ubírat.

Komise hodlá dosáhnout trojího:

  • (1) aby byla DPH „praktičtější pro podniky“ (kvůli podnícení přeshraničního obchodu);
  • (2) aby DPH podporovala „úsilí členských států o fiskální konsolidaci a udržitelný hospodářský růst“;
  • (3) aby byla DPH skutečně vybírána a zamezilo se podvodům.


Během předsednictví v roce 2009 patřily mezi priority ČR v oblasti hospodářství a daní boj proti daňovým únikům a modernizace daňových pravidel. Jednalo se např. o novelu Směrnice o zdanění tabákových výrobků, jejíž transpoziční lhůta byla pro ČR do 31. prosince 2010. Návrh představuje zvýšení sazby spotřební daně z tabákových výrobků ve dvou postupných krocích (od 1. ledna 2012 a 1. ledna 2014).

ČR také vyvíjela úsilí v oblasti jednání o revizi směrnice o zdaňování úroků z úspor. Stávající směrnice č. 2003/48, jejímž cílem je umožnit, aby příjmy z úspor v podobě úrokových plateb vyplacené v jednom členském státě jejich skutečným vlastníkům, kteří jsou fyzickými osobami s bydlištěm v jiném členském státě, podléhaly účinnému zdanění v souladu s právními předpisy státu, ve kterém mají bydliště, se uplatňuje od 1. července 2005. Komise předložila její revizi již v roce 2008.

Daň z finančních transakcí


Od září 2011 se na půdě EU vedou jednání o zavedení tzv. daně z finančních transakcí (KOM(2011)594). ČR zavedení daně z finančních transakcí nepodporuje. Podle ní by EU neměla získat právo výběru daní. ČR nesouhlasí ani s konsolidací základu daně z příjmů právnických osob (KOM(2011)121), jíž Komise navrhla v březnu 2011.

ČR sjednocení daňového základu dlouhodobě odmítá se základním argumentem, že se navzdory všem ujištěním jedná o předstupeň stanovení unijních sazeb z příjmů právnických osob a potažmo o pokus členských států s vyšším zdaněním připravit země se zdaněním nižším (mezi něž patří zejm. řada tzv. nových členských států) o zásadní konkurenční výhodu.

Monitoring legislativy EU v oblasti daní

Autor: Iveta Paličková a Petra Kuchyňková, CDK