Slovinsko - studium, práce, cestování

Podmínky zaměstnávání

Zaměstnávání slovinských pracovníků se řídí místními předpisy. Všechna povolání jsou zařazena do systému kolektivních smluv s určenou minimální mzdou. Minimální hrubá mzda ve Slovinsku činí od srpna 2008 výše 589,19 € za měsíc.

Podmínky pro vstup na pracovní trh

Od 1. května 2004 mají všichni občané EU/EHP a jejich rodinní příslušníci právo se usadit a pracovat na území Slovinska. Český občan již nemusí žádat o pracovní povolení. Lze si hledat práci a účastnit se konkurzů za stejných podmínek, které platí pro občany Slovinska.

K pobytu do tří měsíců se povolení k pobytu nevyžaduje. Pokud jedete do Slovinska s úmyslem zůstat tam po dobu delší než 3 měsíce, můžete zažádat o povolení k pobytu okamžitě po příjezdu. K žádosti o povolení musíte předložit platný občanský průkaz či pas. V případě, že jste získali zaměstnání předložíte také potvrzení zaměstnavatele, popřípadě jiná potvrzení (o studiu, o výdělečné činnosti, důchodu aj.), k žádosti je třeba prokázat, že jste zdravotně pojištěni. Povolení k pobytu nebude vydáno v případě, že žadatelem je potenciálně problematická osoba, či představuje přítěž sociálnímu systému.

Sociální zabezpečení

Všeobecné informace o dané problematice naleznete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V případě, že začnete pracovat ve Slovinsku, budete přispívat do tamního systému sociálního zabezpečení. Tím získáte právo na veškeré výhody tohoto systému.

Po ukončení pracovního poměru ve Slovinsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář U1 (E 301), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení formuláře U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu ve Slovinsku.

Uznávání kvalifikací

Nejprve je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované. Informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU. Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v cílovém státě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Jak najít zaměstnání

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://europa.eu.int/eures. Na stránkách portálu EURES budou po připojení k databázi dostupná i volná místa slovinských služeb zaměstnanosti. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

Zdravotní péče a pojištění

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. Od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok na pojištění z Evropského průkazu zdravotního pojištění. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete. Obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který vám předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Vzdělávací systém

Pro žáky ve Slovinsku je povinné absolvovat základní vzdělání, které trvá devět, respektive deset let. Na základních a středních školách začíná školní rok 1. září a končí 25. června. Akademický rok trvá od 1. října do 30. května.

Školné

Základní program vzdělávání ve státních základních školách a v rámci vyššího sekundární vzdělávání je bezplatné. Podle reformy školství musí od roku 2000 rodiče financovat aktivity svých dětí v rámci rozšířeného vzdělávání. Také náklady na předškolní výchovu spolufinancují rodiče. V rámci sekundárního vzdělávání se školné platí pouze na soukromých školách, existuje tu také systém státních stipendií pro učně a studenty sekundárních, vyšších odborných a vysokých škol.

Sekundární vzdělávání

Střední školy jsou rozděleny na gymnázia se všeobecnou přípravou a na odborné školy, které mají přípravu zaměřenou na určitou profesi. Jsou obvykle čtyřleté. Etničtí Maďaři a Italové mohou chodit do škol, které jsou v jejich rodném jazyce (hlavně v oblastech Prekmurje a Primorska).

Vysokoškolské vzdělávání

Na Slovinsku jsou pouze dvě univerzity, v Ljubljani a Mariboru. Navštěvuje je 50 000 studentů. Konkurence je zde tedy vysoká, přijímacími pohovory projdou jen ti nejlepší. Studijní obory jsou většinou čtyřleté. Pátý ročník (magisterské studium) je více individuální a předpokládá samostatný výzkum. Existují i obory tříleté. Nejdelší studium je medicínské, které trvá 7 let. Slovinsko má velmi vysokou úroveň vzdělanosti – 99,6 % gramotných nad 10 let.

Dopravní předpisy

Povinné vybavení

  • Bezpečnostní pásy
  • Výstražný trojúhelník
  • Světla – nutné svítit po celý rok i ve dne

V OBCI

MIMO OBEC

RYCHLOSTNÍ
SILNICE

DÁLNICE

Všechna
motorová
vozidla
50 km/h motocykly,
osobní auta,
kempinkové vozy
do 3,5

90
km/h

motocykly,
osobní auta,
kempinkové vozy
do 3,5

100
km/h

motocykly,
osobní auta,
kempinkové vozy
do 3,5

130
km/h

osobní vozidla
s přívěsem,
karavan,
nákl. vozidlo
do 7,5 t

80
km/h

osobní vozidla
s přívěsem,
karavan,
nákl. vozidlo
do 7,5 t

80
km/h

osobní vozidla
s přívěsem,
karavan,
nákl. vozidlo
do 7,5 t

80
km/h

nákladní vozidla
nad 7,5t

70
km/h

nákladní vozidla
nad 7,5t

70
km/h

nákladní vozidla
nad 7,5t

70
km/h


Praktická telefonní čísla

Hasiči, záchranná služba 112
Policie 113
Odtah aut 041 621 657,
050 621 657
Opravy aut
(AMZS – Avto Moto Zveza Slovenije)
1987

Státní svátky

1.1 – 2.1. Nový rok
8.2.Svátek kultury
pohyblivý svátekVelikonoce
27.4. Den odporu proti okupaci
1.5. – 2.5. Svátek práce
25.6. Den státnosti
15.8. Nanebevzetí panny Marie
31.10. Den reformace
1.11. Den zesnulých
25.12. Vánoce
26.12. Den samostatnosti

Obvyklá pracovní a prodejní doba

Obchody

6:00 – 20:00
(variabilní podle typu obchodu)

Banky po – pá 9:00 – 17:00
Pošty po – pá 8:00 – 20:00
sobota 8:00 – 13:00

Kouření

Ve Slovinsku je od srpna 2007 zakázáno kouření ve veřejných budovách a na pracovištích. V restauračních zařízeních se kouřit může, jsou zde ale vyhrazeny speciální zóny pro kuřáky.

Autor: Eurofon