Portugalsko - studium, práce, cestování

Studium a stipendia v Portugalsku


Vzdělávací systém

Od roku 2009 (na základě zákona č.85/2009) je v Portugalsku vzdělání povinné od 6 do18 let. Důvodem zavedení takto dlouhé povinné školní docházky byl alarmující počet negramotných obyvatel v zemi. Školního rok trvá od 1. září do 31 srpna.

Vysoké školy

Portugalský vysokoškolský systém je duálním systémem složeným z univerzitního vzdělávání (ensino superior universitário) a neuniverzitního, polytechnického vzdělávání (ensimo superior politécnico). Mezi akademické hodnosti, které mohou být získány v univerzitním vysokoškolském vzdělávání, patří bacharel (3 leté studium, reflektující určité vědecké, technické a kulturní vzdělávání vhodné pro výkon odborných činností), licenciado (4 leté studium, důkladné vědecké, technické a kulturní vzdělávání), mestre (představuje důkladnou znalost v oblasti vědy, stejně jako schopnost provádět výzkum) či doutor (schopnost provádět výzkum ve specifických oblastech poznání). Na polytechnických školách pak můžete získat hodnost bacharel a diploma de estudos superiores especializados (vědecké, technické a kulturní vzdělávání ve specializovaných oborech)

Školné

Školné na vysokých školách je stanoveno bez ohledu na sociální postavení studenta, instituci nebo studijní program který navštěvuje. Výše školného si stanový sama daná vysokoškolská instituce nicméně Ministerstvo školství určuje minimální výši školného placeného za rok, která se rovná 1,3 násobku minimální mzdy (v roce 2010 šlo o 475 €/měsíc). Studenti, kteří žádají o podporu při studiu (grant) platí školné až po rozhodnutí o jejich žádosti. Studentům magisterských a bakalářských programů je účtováno průměrné školné ve výši přibližně 950-1250 € za akademický rok. Pro doktorské programy činí průměrné školné zhruba 2500 do 3000 €. Výměnní zahraniční studenti mohou být od placení školného osvobozeni na základě konkrétních bilaterálních dohod.

Zdroj: EACEA

Stipendia

Centrálně neexistují žádná podpůrná opatření pro výuku vysokoškolských studentů. Takovéto iniciativy však mohou poskytovat přímo konkrétní školy, na které se vztahuje univerzitní autonomie. Pro studium v Portugalsku existuje mnoho stipendijních programů a to na bázi bilaterálních či multilaterálních dohod nebo formou výměnných dohod. Pro více informací je vhodné kontaktovat přímo danou instituci, jejímž prostřednictvím je stipendium poskytováno.

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Portugalsku v roce 2010/2011 činí 353 €/měsíc, u pracovní stáže 522 €/měsíc.

  • Stipendia nabízená na základě mezinárodní smlouvy

Aktuální výběrová řízení jsou k dispozici na webu Domu zahraničních služeb.

  • Možní je také získat stipendijní podporu od Institutu CAMOES

Hlavním cílem institutu CAMOES je podporovat výuku portugalštiny. Kurzy jsou určeny pro studenty zahraniční i portugalské, kteří mají bydliště mimo Portugalsko a chtějí zlepšit své jazykové schopnosti. Aktuální nabídku poskytovaných stipendií a další informace naleznete zde.

  • MIT (Massachusetts Institute of Technology) Portugal

Portugalský Program MIT byl zahájen v říjnu 2006 portugalským Ministerstvem pro vědu, technologii a vysokoškolské vzdělávání, aby posílil v zemi znalostní a mezinárodní konkurenceschopnost prostřednictvím strategických investic do lidí, znalostí a myšlenek. Každý akademický rok jsou k dispozici stipendia pro vynikající kandidáty PhD. Nejlepší studenti se stipendiem mají možnost zde provádět své doktorského výzkumy. Více informací o této iniciativě a aktuálních stipendijních možnostech naleznete zde.

Vybrané portugalské univerzity

Universidade de Coimbra

Univerzita v Coimbře je nejstarší univerzitou v Portugalsku založenou v roce 1290. Je organizována do 8 fakult a uděluje tituly v oblastech umění, inženýrství, humanitních věd, matematiky, přírodních věd, společenských věd, sportu a technologií. Je zakládajícím členem Coimbra Group, skupiny předních evropských výzkumných univerzit. Univerzita v Coimbře má přibližně 20.000 studentů a hostí nejvíce zahraničních studentů v Portugalsku. Univerzita je hlavním centrem vědy a techniky aplikovaného a základního výzkumu v zemi.

Universidade do Porto

Universita v Portu byla založena v roce 1911. Jedná se o největší portugalskou univerzitu podle počtu zapsaných studentů (kolem 30.000) a významné výzkumné centrum v Portugalsku. V roce 2010 se zařadila mezi 100 nejlepších univerzit v Evropě. Univerzita je členěna do 13 fakult (architektury, zubního lékařství, ekonomie, techniky, umění, práva, literatury, lékařství, výživy a potravinářské vědy, farmacie, psychologie a pedagogických věd, přírodních věd a fakulty sportu) a biomedicínckého vědeckého ústavu.

Universidade Nova de Lisboa

Nová univerzita v Lisabonu byla založena v roce 1973. Od roku 2006 se ve srovnávacích žebříčcích umisťuje mezi nejlepšími univerzitami světa. Univerzita se zvláště specializuje na oblast umění a humanitních oborů, stejně jako na podnikání a ekonomii. Univerzitu navštěvuje kolem 15.000 studentů (4 % tvoří studenti zahraniční). Jejích 5 fakult a 4 Vysokoškolské ústavy jsou umístěny v různých místech i mimo Lisabon. Budovy pro Fakulty humanitních a sociálních věd, lékařských věd, provozně ekonomickou fakultu, právnickou fakultu, Ústav statistiky a informačního managementu, Ústav hygieny a tropické medicíny a Škola veřejného zdraví jsou umístěny v Lisabonu, zatímco Fakulta věd a techniky se nachází ve velkém areálu pár kilometrů od hlavního města na jižní straně řeky Tagus v Monte de Caparica a Ústav pro chemické a biologické technologie naleznete pár kilometrů od hlavního města v Oeiras.

Další univerzity: Universidade do Minho, Universidade Técnica de Lisboa, Universidade de Lisboa, Universidade de Aveiro, Universidade Católica Portuguesa, Instituto Politécnico do Porto, Instituto Superior das Cięncias do Trabalho e da Empresa

Portugalsko - Cabo da Roca
Nejzápadnější výběžek Portugalska a kontinentální Evropy se jmenu Cabo da Roca. Leží asi 40 kilometrů od Lisabonu. (foto: Wikipedia)


Práce v Portugalsku

Povolení k pobytu

Pro pobyt kratší než 3 měsíce nepotřebujete povolení k pobytu. Pokud máte v úmyslu pobývat v Portugalsku déle než 3 měsíce, platí pro Vás povinnost o povolení k pobytu požádat.

Registrace

O povolení k pobytu se žádá na Pohraniční a cizinecké policii (Servi o de Estrangeiros e Fronteiras – SEF). K žádosti o povolení k pobytu je třeba doložit platný OP nebo CP a 2 fotografie. V případě, že v době podání žádosti o povolení k pobytu již jste zaměstnán, dokládáte kopii pracovní smlouvy, v případě, že práci teprve hledáte (nebo jste student či důchodce), musíte prokázat, že máte dostatek finančních prostředků abyste se nstal zátěží pro sociální systém. Jestliže jste osoba samostatně výdělečně činná, máte k žádosti o povolení k pobytu povinnost doložit dokumenty svědčící o vašem postavení, např. daňové identifikační číslo.

Pracovní povolení

Pro výkon práce v Portugalsku nepotřebujete žádné pracovní povolení.

Uznávání pracovních kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti, ve kterém členském státě chcete pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované. Není-li vámi vybrané povolání v dané zemi regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v cílovém státě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Sociální zabezpečení a daně

Zaměstnavatel odvádí příspěvky ve výši 23,75 % a zaměstnanec ve výši 11 % z hrubého platu. Zahraniční pracovníci v pracovním poměru a pracovníci samostatně výdělečně činní podléhají režimům sociálního zabezpečení za stejných podmínek jako portugalští pracovníci stejných kategorií.

Mezi Českou republikou a Portugalskem platí od roku 1997 bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění č. 275/1997 Sb. Pro vyloučení dvojího zdanění se podle této dohody použije metoda zápočtu.

Více informací na stránkách EURES

Cestování v Portugalsku


Zajímavé události v Portugalsku

únor – poslední dny před půstem (Velikonočním)

Karneval

karneval oživí zemi exotickými kostýmy, průvody a zábavními parky – největší oslavy se konají v Lisabonu, Loule a Nazare

12.květen

Pouť do Fátimy

Fátima je římsko-katolickým portugalským nejmocnějším symbolem náboženské oddanosti – více než 4 miliony lidí putují na toto místo – svíčkový průvod postupuje městem k hřbitovu – jakmile je Panna Marie dopravena do Kaple Zjevení, dav začne mávat na rozloučenou bílými kapesníky (Pilgrimage Website )

květen (pátá neděle po Velikonocích)

SvátekSenhorSantoCristo

na ostrově Sao Miguel vrcholí oslavy svátku Senhor Santo Cristo – tisíce lidí následují průvod s obrazem Ježíše ze 16.století ulicemi města Ponta Delgada – ulice jsou posety květinami

polovina června

Závod horkovzdušných balónů

závod týmů z různých kontinentů – jste-li v tomto okamžiku v Portugalsku, podívejte se vzhůru – je to nádherný pohled (Travessia Website)

začátek červena

Národní zemědělský veletrh

tradiční festival ve městě Santarém – býčí zápasy, býčí běh v ulicích a lidový tanec (zejména fandango) (CNEMA Website)

23.červen

Festival São João

festival sv. Jana se nejvášnivěji slaví v Portu – ulice plné tanců a létající zeleniny – pití, grilované sardinky, házení po sobě navzájem zeleninou, skákání přes ohně

28.červen

Svátek sv. Petra

během oslav se v ulicích Ribeira Grande na ostrově Sao Miguel konají turnaje a kavalklády – více než 100 účastníků v barevných kostýmech, evokující staré turnaje na koních a středověké boje

konec června

Sintra Festival

festival komorní hudby a baletu ve městě Sintra – klavírní repertoár z období romantismu s nejlepšími interprety mezinárodní hudební scény – koncerty se obvykle konají v kostelech či palácích a parcích (Festival de Sintra Website)

červen

Býčí zápasy v Santarem

sezóna v aréně Santarem Bullring začíná v červnu býčími zápasy, které probíhají v rámci Národního zemědělského veletrhu, a pokračuje až do konce září – na rozdíl od španělských býčích zápasů v těch portugalských není býk zabit

červenec

Super Bock Super Rock

pojmenován po známém pivu, Super Bock Super Rock je velkým rockovým festivalem v Portugalsku – odehrává se v Parque do Tejo, Lisabonském národním parku a nabízí řadu národních i mezinárodních kapel (SBSR Website)

24.-27.července

Maurské noci

během těchto nocí vesnice Cacela Velha (Algarve) nastolí atmosféru přítomnosti Arabů v regionu mezi 10.-13 stoletím – folklórní hudba, tance a tradiční arabské jídlo

konec srpna

Festival moře

ve městě Cascais – na pláži S. Joao do Estoril – mladí rybáři se předvádí před místními dámami a pak přesunou pozornost na býky – průvody, kostýmy, noci plné ohňostrojů a tradiční hudby

konec července

Závod plachetnic

majestátní plachetnice připlovají do Lisabonu – flotila 100 plavidel z 20 zemí putuje na jih do Cádizu a zpátky na pobřeží Portugalska do La Coruñi (Sail Training International Website)


Dopravní předpisy

Povolená rychlost – 50 km/h v obci, 90-100 km/h mimo obec, 120 km/h na dálnici

Světla – na silnici z Alveiro do Vilar Formoso (na španělské hranici) je nutno jezdit s rozsvícenými tlumenými světly

Alkohol – povolené množství alkoholu při řízení: 0,5 ‰.

Povinné vybavení – je povinné používat bezpečnostní pásy. Děti mladší 12 let a menší 150 cm nesmí cestovat na předním sedadle bez speciální bezpečnostní sedačky. K povinné výbavě patří výstražný trojúhelník a reflexní vesta při vystupování z vozu na dálnici či při opravě vozu atd.

Dálniční poplatky – na většině dálnic se platí poplatky, lze je zaplatit buď hotovostně nebo pomocí karty, kterou vydává Brisa (dálniční společnost). Na dálnicích A1-6, A9-10 a A12-14 také funguje elektronický systém Via Verde na magnetické karty.

Stopování a chodci – stopování je povoleno, nicméně není běžné a může trvat dlouho, než Vás bude někdo ochoten svézt

Více informací viz. ÚAMK

Praktická telefonní čísla

112 – hasiči, první pomoc, policie

171 – mezinárodní telefonní hovory s operátorem

118 – informace o národních telefonních číslech

800 216 200 – informace o mezinárodních telefonních číslech

800 296 296 – linka na pomoc turistům

Obvyklá pracovní doba

Pracovní doba činí 40 hodin týdně. Po 5 odpracovaných hodinách musí mít pracovník hodinu až dvě volna (Portugalci jsou zvyklí dlouho obědvat).

Obvyklá doba obchodů

Banky: po – pá od 9:00 do 15:00

Úřady: po – pá od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 18:00

Obchody: po – pá od 9:00 do 13:00 a od 15:00 do 19:00, so od 9:00 do 13:00, ve větších městech zůstávají obchody otevřeny také přes poledne

Obchodní domy denně od 10:00 do 24:00, Potraviny po – pá od 9:00 do 20:00(21:00), so od 9:00 do 13:00.

Kouření

Od ledna 2008 platí v Portugalsku zákaz kouření v restauračních zařízeních a barech s výměrou větší než 100m2 (je umožněno vytvořit oddělenou kuřáckou plochu). Kouření je také omezeno ve veřejných budovách, a to na oddělené místnosti s dobrou ventilací.

Státní svátky

1.leden

Nový rok

pohyblivý svátek (březen/duben)

Velký pátek

25.duben

Den svobody (výročí tzv. karafiátové revoluce 1974)

1.květen

Svátek práce

10.červen

Den Portugalska

pohyblivý svátek (červen)

Boží tělo

15.srpen

Nanebevzetí Panny Marie

5.říjen

Vyhlášení republiky

1.listopad

Svátek všech svatých

1.prosinec

Obnovení nezávislosti

8. prosinec

Neposkvrněné početí

25. prosinec

Vánoce

Autor: Daniela Veselá, Eurofon