Lotyšsko - studium, práce, cestování

Studium a stipendia v Lotyšsku

Vzdělávací systém

Povinné základní vzdělávání začíná, když dítě dosáhne věku 7 let, a trvá až do 16 let věku. Délka základních vzdělávacích programů je 9 let. V některých zvláštních případech získání základního vzdělání může trvat do věku 18 let. Školní rok trvá obvykle od 1. září do 31. května.

Vysoké školy

Terciární vzdělávání poskytují v Lotyšsku různé typy institucí: univerzity, akademie, terciární vzdělávací instituce. Instituce terciárního vzdělávání tedy poskytují různé akademické a profesní studijní programy na různých úrovních a o různé délce. Programy akademického vysokoškolského vzdělávání jsou založeny na základní a/ nebo aplikované vědě. 3- až 4-letý program bakalářské úrovně je považován za ukončenou akademickou kvalifikaci. Magisterský titul se udílí po druhé úrovni akademického vzdělávání a vyžaduje minimálně pětileté univerzitní studium. Doktorandské studium trvá 3 – 4 roky řádného studia.

Školné

Počet studentů, jejichž vysokoškolské studium je hrazeno ze státního rozpočtu, určuje vláda. Ostatní studenti platí školné v souladu s příslušným rozhodnutím dané školy. Nejúspěšnější studenti bakalářského a magisterského studia a studenti odborných neuniverzitních programů mají nárok na studentskou půjčku určenou na úhradu běžných životních nákladů. Školné se liší dle poptávky po dané specializaci nebo podle prestižnosti – nikoliv podle typu získaného vzdělání (univerzitní nebo neuniverzitní). Velikost školného se na jednotlivých institucích výrazně liší. Registrační poplatek vyžadují všechny instituce vysokoškolského vzdělávání, jeho výše závisí na dané instituci a pohybuje se mezi 5-20 lats (LVL).

Zdroj: EACEA

Stipendia

Studentům je poskytována finanční podpora ve formě stipendií, grantů a půjček. Úvěry mohou obdržet studenti, kteří studují v institucích nabízejících akreditované vysokoškolské programy. Existují dva druhy úvěrů – na pokrytí školného (studijní půjčky) a na pokrytí životních nákladů (studentské půjčky). V Lotyšsku existuje několik možností pro studenty vysokých škol, jak žádat o stipendia v rámci dvoustranných dohod a programů.

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Lotyšsku v roce 2010/2011 činí 297 €/měsíc, u pracovní stáže 434 €/měsíc.

  • Bilaterální dohody Lotyšska s ČR

Na základě dvoustranných mezivládních a meziresortních dohod o spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy, Ministerstvo školství a vědy Lotyšské republiky nabízí stipendia pro studenty z několika zemí na studium a výzkumné práce při státních vysokých školách. Způsobilou zemí, jejíž občané mohou požádat o stipendium, je i Česká republika. Studium probíhá v lotyšském jazyce, individuální studijní programy a předměty jsou vyučovány také v angličtině nebo jiných jazycích. Další informace o stipendiích poskytují konkrétní vysokoškolské instituce. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva školství a vědy Lotyšské republiky.

  • Zahraničí stipendia nabízená na základě mezinárodních smluv

O stipendium se mohou ucházetstudenti všech veřejných vysokých škol v ČR. Aktuální výběrová řízení vyhlášená MŠMT ČR pro stipendijní pobyty v Lotyšsku naleznete na stránkách Domu zahraničních služeb.

Vybrané lotyšské univerzity

University of Latvia

Jedná se o nejstarší vysokou školou v Lotyšku, založenou roku 1919 v Rize. Univerzita je členěna do 13 fakult (biologie, výpočetní techniky, chemie, ekonomie a managementu, pedagogiky, psychologie a umění, geografie, historie a filozofie, humanitních studií, práva, medicíny, matematiky a fyziky, sociálních věd a fakulty teologické) a studuje zde okolo 22.000 studentů.

Riga Technical University – RTU

Univerzita byla založena v roce 1862 jakožto první Polytechnický institut v Imperialním Rusku. Současný název a podobu nese od roku 1990. Univerzita se skládá z 8 fakult (architektury a urbanismu, stavební a inženýrské, informatiky a informačních technologií, elektroniky a telekomunikací, strojní fakulty ekonomické, aplikované chemie, elektrotechniky a energie a fakulty dopravy a strojírenství) a navštěvuje ji pře 15.000 studentů.

Latvia University of Agriculture

Lotyšská zemědělská univerzita se nachází ve městě Jelgava a specializuje se na zemědělské vědy a lesnictví. Cílem univerzity je poskytnout možnost získat vyšší akademické a vyšší odborné vzdělání v oblasti zemědělství, veterinárního lékařství, potravinářské technologie, strojírenství, lesnictví, společenských věd, informační technologie a životního prostředí, jakož i podporovat rozvoj vědy. Univerzita má 9 fakult a nabízí 73 bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Navštěvuje ji přes 6.000 studentů.

Další univerzity: Transport and Telecommunications Institute Riga, Rezekne Higher School, Vidzeme University College, Baltic International Academy

Lotyšsko - Riga, centrum
Historické centrum Rigy je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Město patří mezi hlavní zastávky turistů v Pobaltí. (foto: wikipedia)


Práce v Lotyšsku

Povolení k pobytu

Povolení k pobytu je potřeba, pokud chcete v Lotyšsku setrvat více než 90 dní v průběhu 6 měsíců ode dne vstupu na území Lotyšska. Pro povolení k pobytu budete muset předložit v Centru služeb pro cizince: platný cestovní průkaz, vyplněnou žádost o povolení k pobytu, 2 pasové fotografie, potvrzení o zdravotním stavu z ČR, výpis z rejstříku trestů od 14 let věku z ČR, potvrzení o dostatečném finančním zajištění po dobu pobytu v Lotyšsku, potvrzení o zaplacení poplatku v Lotyšsku.

Při uzavření pracovní smlouvy je vydáno povolení k pobytu na dobu zaměstnání, maximálně však na 5 let. Živnostníci získávají povolení k pobytu na 1 rok. Po 5 letech pobytu v Lotyšsku lze získat povolení k trvalému pobytu.

Registrace

Pokud chcete setrvat v Lotyšsku více než 90 dní v průběhu 6 měsíců ode dne vstupu na území Lotyšska, pak musíte žádat o povolení k pobytu (viz Povolení k pobytu). Pokud začnete v Lotyšsku pracovat, musí vás zaměstnavatel přihlásit na příslušném úřadě práce. Nahlásit je nutné i skončení pracovního poměru.

Pracovní povolení

Pro práci v Lotyšsku není potřeba pracovní povolení.

Uznávání pracovních kvalifikací

Není-li vámi vybrané povolání v regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost), jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání.

Sociální zabezpečení a daně

Jestliže budete pracovat v Lotyšsku budete platit odvody z hrubého platu stejně jako občané Lotyšska, tzn. sociální a zdravotní pojištění 9 % a daň z příjmu 25 %. Nárok na sociální zabezpečení a dávky není pro občany České republiky nijak omezen. Pouze musíte splnit podmínky pro poskytování sociálního zabezpečení podle Lotyšských předpisů.

Více informací na stránkách EURES

Cestování v Lotyšsku

Zajímavé události v Lotyšsku

23. únor

Festival Meteni

tradiční lotyšský zemědělský festival jež se slaví v mnoha lotyšských městech – mezi rituální aktivity patří sáňkování a maškarády – lidové písně, tanec

začátek června

Festival zahradních slavností

festival se koná v Rize – tzv. zelené nebe – příležitost k setkání s místními a mezinárodními dodavateli – inovativní produkty, a možnost přiučit se novým ekologicky šetrným zahradnickým technikám

10.-12.června

Mezinárodní salsa festival

Vystupují zde nejlepší profesionální salsa tanečníci z celého světa – oprašte své vysoké podpatky a připravte se na party ve stylu Latino (Riga Salsa Festival Website)Slovník

mezi 21.-24. červnem

Oslavy letního slunovratu

nejdůležitější událost v Lotyšsku – napříč celou zemí se konají noční oslavy plné planoucích ohňů – zpěv, tanec, květinové věnce, popíjení speciálně vařeného piva, sýry Slovník

polovina srpna

Festival Liela Mara

další lotyšský festival zemědělství – ne příliš vhodný pro vegetariány – pro festival je charakteristická konzumace tradičního skopového a samozřejmě i pití piva

září

Festival Zvuk lesa

festival živé hudby v Rize – nekonvenční a experimentální hudebníci – improvizace s nástroji – avantgardní zvuky vytvářené mezinárodními i místními kapelami (Skanu Mezs Website)

říjen

Bildes festival

první festival se konal v roce 1985 v Rize – jedním z nejvíce inovativních uměleckých a hudebních festivalů v Lotyšsku – jazz, blues a lidová hudba (Bildes Website)

druhá polovina listopadu

Staro Riga – festival světel

festival založen k oslavě Lotyšské nezávislosti – cílem je rozsvítit město mnoha způsoby – od jedné osoby se zapalovačem až po obří projekce na stěnách budov (Staro Riga Website)


Dopravní předpisy

Povolená rychlost50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, 110 km/h na dálnici

Světlavšechna vozidla musí mít rozsvícená světla celý den a noc

Alkoholpovolené množství alkoholu při řízení: 0,5 ‰.

Povinné vybavenířidič a jeho spolujezdec se musí připoutat bezpečnostním pásem. Děti nižší než 150 cm a mladší 12 let musí sedět v dětské sedačce (záleží na velikosti dítěte) nebo na podsedáku s bezpečnostním pásem. Výstražný trojúhelník, hasicí přístroj a lékárnička jsou povinné.

Dálniční poplatkyneplatí se.

Stopování a chodciřidiči berou stopaře a nepožadují poplatek za svezení.


Praktická telefonní čísla

118 nebo 117 – informace (v lotyštině, ruštině, angličtině)

03 nebo 112 – první pomoc

01 nebo 112 – hasiči

02 nebo 112 – policie

Obvyklá pracovní doba

Běžná pracovní doba je 8 hodin denně, 40 hodin týdně.

Obvyklá doba obchodů

Banky: po – pá od 9:00 do 17:00(18:00)

Úřady: po – pá od 8:30

Obchody: po – pá od 10:00 do 19:00 často i do 22:00, so – od 9:00 do 15:00

Mnoho, hlavně menších soukromých obchodů s potravinami v Rize, má otevřeno 24 hodin denně a kromě velkých svátků prakticky každý den.

„Centrs“ je hlavním obchodním domem v centru Rigy. Je otevřen od 8:00 do 20:00 v pracovní dny, o sobotách od 10:00 do 17:00.

Kouření

Od 1. května 2010 je kouření zcela zakázáno v restauracích a barech. Kouření je zakázáno také v parcích a deset metrů v okolí vládních institucí, škol a zastávek hromadné dopravy. Kouření ve veřejné dopravě s výjimkou trajektů je také zakázáno.

Státní svátky

1. leden

Nový rok

březen/duben, pohyblivý svátek

Velký pátek a Pondělí velikonoční

1. květen

Svátek práce

4. květen

Den znovuobnovení lotyšské nezávislosti (1990)

8. květen

Porážka fašismu

23. červen

Lígo (letní slunovrat)

24. červen

Jánis (letní slunovrat)

18. listopad

Vyhlášení nezávislé Lotyšské republiky (1918)

24. prosinec

1. svátek vánoční

25. prosinec

2. svátek vánoční

31. prosinec

Silvestr

Autor: Daniela Veselá, Eurofon