Křížovka 1: ČR a EU


1 Členská země EU, která je součástí předsednického tria s Českou republikou

2 Hlavní informační zdroj o EU na internetu v češtině

3 Město, ve kterém sídlí Agentura Evropské unie pro kosmický program

4 Příjmení české eurokomisařky, současné místopředsedkyně Evropské komise

5 Comité des représentants permanents

6 Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele – zkratka

7 Kolik křesel obsazují Češi v Evropském parlamentu?

8 Celkový počet křesel v Evropském parlamentu

9 Zahájení provozu EUSPA v pražských Holešovicích

10 Telefonní číslo Eurofonu


1 – Francie

2 – Euroskop.cz

3 – Praha

4 – Jourová

5 – COREPER

6 – EPSCO

7 – 21

8 – 705

9 – 2012

10 – 800 200 200

Tajenka: CZ PRES 2022Křížovka 2: Evropské státy


1 Doplňte plný název země: Belgické ____

2 Která z evropských zemí je velkovévodstvím?

3 Evropská země, která má název hlavního města stejný jako ženské křestní jméno začínající na S

4 Hlavní město Malty

5 Hlavní město Dánska v dánštině

6 Hlavní město země, jejíž anglický název zní „Latvia“

7 Hlavní město země, ve které se narodil Hercule Poirot

8 Stát, jehož hlavním městem je Tallinn


1 – království

2 – Lucembursko

3 – Bulharsko

4 – Valletta

5 – København

6 – Riga

7 – Brusel

8- Estonsko

Tajenka: Schengen


Křížovka 3: EU a NATO


1 Město, ve kterém byla v roce 2016 vydána společná deklarace EU a NATO

2 Země, která je lídrem projektu stálé strukturované spolupráce s nejpočetnější účastí členských zemí

3 Křestní jméno bývalého generálního tajemníka NATO a Vysokého představitele EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, který stál za vydáním Evropské bezpečnostní strategie v roce 2003

4 Zkratka pro Evropský obranný fond (vychází z oficiálního názvu v angličtině)

5 Město, které je sídlem Evropského centra excelence pro boj s hybridními hrozbami

6 Zkratka stálé strukturované spolupráce v obraně (vychází z oficiálního názvu v angličtině)

7 Česká instituce zabývající se kybernetickou bezpečností a ochranou kritické kybernetické infrastruktury

8 Kontinentální členský stát EU, který jako jeden ze dvou není zapojen do stálé strukturované spolupráce v obraně

9 Africká země, kde probíhá výcviková mise EU, která byla od června 2020 do ledna 2021 pod vedením české armády

10 Město v ČR, které je sídlem Centra excelence obrany NATO proti chemickým, radiologickým a jaderným hrozbám

11 Zkratka unijní politiky, v rámci níž se realizují vojenské i civilní mise v třetích zemích

12 Příjmení českého armádního generála, který byl v období od června do ledna 2021 velitelem výcvikové mise EU v africké zemi (viz otázka č. 9.)

13 Ostrovní členský stát EU, který jako jeden ze dvou není zapojen do stálé strukturované spolupráce v obraně

14 Město, kde sídlí Centrum excelence NATO pro strategickou komunikaci

15 Dlouhodobým cílem obranné a bezpečnostní politiky EU je podle Globální strategie z roku 2016 dosažení strategické ______ (doplňte)

16 Zkratka koordinovaného každoročního přezkumu v oblasti obrany (vychází z oficiálního názvu v angličtině)


1 – Varšava

2 – Nizozemsko

3 – Javier

4 – EDF

5 – Helsinky

6 – PESCO

7 – NÚKIB

8 – Dánsko

9 – Mali

10 – Vyškov

11 – SBOP

12 – Ridzák

13 – Malta

14 – Riga

15 – Autonomie

16 – Card

Tajenka: Vojenská mobilitaKřížovka 4: EU a vesmír


1 Město, ve kterém se nachází ředitelství Evropské kosmické agentury (ESA)

2 Příjmení generálního ředitele ESA

3 Zkratka pro pracoviště ESA sídlící v italském městě Frascati

4 Místo narození astronoma, po kterém je pojmenován evropský satelitní navigační systém

5 Evropský program pozorování Země

6 Název raket, které využívá Evropská kosmická agentura

7 Doplňte: Česko spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou už od roku ____

Tajenka: Název generace evropských nosných raket ESA, na jejichž výrobě se podílí také české firmy


1 – Paříž

2 – Wörner

3 – ESRIN

4 – Pisa

5 – Copernicus

6 – VEGA

7 – 1996

Tajenka:Ariane 6Křížovka 5: Fakta o EU


1 Největší ekonomika Evropské unie

2 Doplňte: Evropská ________ představuje postupné sbližování evropských států, které přesahuje běžnou mezinárodní spolupráci

3 Doplňte: Po neúspěchu Smlouvy o Ústavě pro Evropu, odmítnuté v referendech v Nizozemí a ve Francii v roce 2005, má právě ______ smlouva zajistit efektivní fungování EU a jejích institucí do budoucna

4 Doplňte zkratku: Za prvopočátek současných snah o evropskou integraci se pokládá ______, které bylo založené 18. dubna 1951 v Paříži

5 Pojem z mezinárodního práva, který obecně znamená přenesení pravomocí z národní úrovně na úroveň vyšší

6 Doplňte: Dokumenty Evropské komise, které obsahují návrhy na činnost Společenství v určité oblasti. V některých případech ____ kniha následuje po vydání Zelené knihy, jejímž cílem je zahájit proces konzultací o daném tématu na evropské úrovni

7 Sídlo Evropského soudu pro lidská práva


1 – Německo

2 – integrace

3 – Lisabonská

4 – ESUO

5 – supranacionalita

6 – Bílá

7 – ŠtrasburkKřížovka 6: Vlajky evropských států


1 O vlajku jaké země se jedná? Napovíme, že jde o jediný pevninský stát EU, který se neúčastní stálé strukturované spolupráce PESCO.

2 Hlavní motiv státního znaku země, která jako dosud poslední vstoupila do EU, představuje červenobílá ________ (doplňte).

3 Jaký hudební nástroj je zobrazen na státním znaku členské země EU, která je zároveň členem eurozóny i NATO, avšak není součástí schengenského prostoru?

4 Kterému členskému státu EU patří tato vlajka?

5 Státní znak jaké unijní země je na obrázku?

6 O vlajku které zakládající země Evropského společenství uhlí a oceli se jedná?

7 Jak se jmenuje postava rytíře, jež je zobrazena na státním znaku země, která jako dosud poslední vstoupila do eurozóny?

8 Které zemi východního rozšíření EU patří tato vlajka?

9 Státní znak jedné z členských zemí zobrazuje její nejvyšší horu. Jak se tato hora jmenuje?

10 Poznáte zemi, která má tento státní znak?

11 Tento znak patří jedné ze zemí, které stály u zrodu evropské integrace. Které?

12 Ústřední motiv státního znaku této země se v úředním jazyce dané země řekne „Tre kronor“. O jakou zemi jde?


1 – Dánsko

2 -šachovnice

3 – harfa

4 – Estonsko

5 – Itálie

6 – Lucembursko

7 – Vytis

8 – Bulharsko

9 – Triglav

10 – Německo

11 – Nizozemsko

12 – Švédsko

Tajenka: Dvanáct hvězdKřížovka 7: Významní Evropané


1 Příjmení posledního prezidenta Československa a prvního prezidenta České republiky, který byl přesvědčený, zastáncem návratu postkomunistických zemí „zpátky do Evropy“ a západních integračních struktur, zejména NATO a EU.

2 Příjmení první předsedkyně přímo voleného Evropského parlamentu.

3 Příjmení britského státníka, který ve svém projevu v Curychu v roce 1946 vyzval k vytvoření „Spojených států evropských“.

4 Příjmení francouzského politika, po němž je pojmenovaná deklarace z 9. května 1950. S ní vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli, které položilo základ evropské integrace.

5 Příjmení německého křesťanskodemokratického politika, prvního poválečného kancléře Německa a jednoho z „otců zakladatelů“ Evropské unie.

6 Příjmení nejdéle vládnoucího prezidenta ve francouzské historii, který prosazoval hlubší integraci Evropy a zasadil se o narovnání vztahů mezi Francií a Německem.


Tajenka: Křestní jméno nejdéle vládnoucího německého kancléře působícího ve funkci mezi léty 1982 až 1998 a dlouholetého předsedy Křesťanskodemokratické strany Německa – CDU.


1 – Havel

2 – Veilová

3 – Churchill

4 – Schuman

5 – Adenauer

6 – Mitterand

Tajenka: Helmut


Křížovka 8: Vstup ČR do EU


1 Doplňte: Vstupu ČR do EU předcházely přístupové ____ rozdělené do 31 vyjednávacích kapitol

2 Hlavní vyjednavač ČRpřed vstupem do EU

3 Anglická zkratka pro název formace Rady, jejíhož zasedání20. 4. 2001 se poprvé v historii zúčastnili i ministři všech kandidátských zemí

4 Předměstí Bruselu, kde proběhl v prosinci 2001 summit Evropské rady, na kterém lídři zemí EU souhlasili s rozšířením Unie o deset nových členských zemí včetně ČR.

5 Dnes již neexistující program předvstupní pomoci pro země střední a východní Evropy, z něhož do roku 1990 získávala finanční prostředky i Česká republika (resp. do konce roku 1992 Československo)

6 Proces pravidelného porovnání souladu legislativy kandidátských zemí s unijními normami (tzv. acquis communautaire)

7 Evropské město, v němž představitelé ČR 16. 4. 2003 podepsali smlouvu o přistoupení České republiky k EU.

8 Označení kritérií, která musí splnit stát aspirující na vstup do EU.

9 Český pojem pro předstupeň členství v EU: tento typ partnerství s Unií mají země, které s EU uzavřely tzv. asociační dohodu (asociační dohoda mezi ČR a Evropskými společenstvími vstoupila v platnost 1. 2. 1995)

10 Město, které v prosinci 1997 hostilo summit Evropské rady, během něhož bylo 11 států včetně ČR oficiálně pozváno ke vstupu do EU.


Tajenka: Poslední a rozhodující událost na cestě ČR do EU, která proběhla ve dnech 13. a 14. června 2003.


1 – rozhovory

2 – Telička

3 – ECOFIN

4 – Laeken

5 – PHARE

6 – screening

7 – Atény

8 – Kodaňská

9 – přidružení

10 -Lucemburk

Tajenka: referendum