Úspěchy českého předsednictví v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky

Téma zaměstnanosti a sociální politiky spadá do působnosti Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). České předsednictví bylo v této oblasti velmi aktivní a na své konto si připsalo celou řadu úspěchů. Probíhala neformální a formální zasedání Rady ministrů i několik předsednických konferencí s účastí eurokomisařů, vysokých představitelů členských států, zástupců nevládního i podnikatelského sektoru a odborů. V Praze také proběhlo 16 akcí na vysoké úrovni v gesci nebo spolugesci ministerstva práce a sociálních věcí.

Mezi hlavní témata, na která se české předsednictví soustředilo, patřilo řešení sociálních dopadů uprchlické krize v důsledku agrese Ruska na Ukrajině, odstranění chudoby dětí, začlenění osob se zdravotním postižením na trh práce, řešení dopadů vysokých cen energií i rizika narůstání energetické chudoby.

Rada EPSCO se během předsednictví zabývala také ochranou pracovníků vystavených azbestu, zlepšením pracovních podmínek  osob pracujících prostřednictvím digitálních pracovních platforem, transparentním odměňováním žen a mužů, zvýšením dostupnosti i kvality předškolního vzdělávání nebo vytvořením robustních sociálních záchranných sítí s přiměřeným minimálním příjmem zajišťujícím aktivní začlenění.

V rámci českého předsednictví se podařilo s evropskými ministry dohodnout na postoji k návrhu na zlepšení stávající úrovně ochrany pracovníků, kteří jsou při práci vystaveni rakovinotvornému azbestu. Švédské předsednictví tak mohlo díky práci českého předsednictví zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem.

Dále české předsednictví zásadně přispělo k dokončení vyjednávání s Evropským parlamentem a schválení evropské směrnice, která významně ovlivní spravedlivé odměňování zaměstnanců a přispěje k odstranění mzdových rozdílů mezi ženami a muži. Co se týče  osob pracujících prostřednictvím digitálních pracovních platforem (zejména např. kurýři), došlo díky českému předsednictví k významnému pokroku v projednávání nové unijní právní úpravy.

Dalším velkým úspěchem českého předsednictví bylo stanovení nových evropských standardů v oblasti dlouhodobé péče a minimálního příjmu. Tyto standardy přimějí národní orgány členských států k tomu, aby své systémy dlouhodobé péče definovaly a nastavily tak, aby zajistily dostupné, přístupné a kvalitní služby pro všechny. Systémy zaručeného minimálního příjmu by pak měly být efektivně provázány nejen se službami zaměstnanosti v zájmu aktivního a urychleného začlenění osob do trhu práce, ale také s dalšími sociálními službami, které napomohou k přístupu sociálně vyloučených osob k základním potřebám zajišťujícím důstojný život.

České předsednictví také udělalo významné kroky k začlenění osob se zdravotním postižením na trh práce. Podařilo se schválit závěry Rady o provádění různorodých opatření na podporu začlenění osob se zdravotním znevýhodněním na otevřený trh práce.

Zdroj: CZ PRES, MPSV, Unsplash

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU