Vláda schválila zprávu o naplňování národních reforem za rok 2022

Money

Ve středu 21. prosince 2022 schválila vláda tzv. Zprávu o realizaci Národního programu reforem (NPR) ČR 2022. Jedná se o každoročně připravovaný dokument, který obsahuje informace o naplňování jednotlivých opatření, které se vláda zavázala plnit v rámci NPR. NPR ČR 2022 byl tradičně připravován Úřadem vlády ve spolupráci s ministerstvy a dalšími orgány veřejné správy a projednán s hospodářskými a sociálními partnery v rámci kulatého stolu, které proběhl na jaře letošního roku. Následně byl schválen vládou 27. dubna 2022 a zaslán Evropské komisi (EK).

Opatření v reakci na energetickou krizi

NPR z jara letošního roku reflektoval především proces post-pandemické obnovy ČR a dopady války na Ukrajině. Jednalo se především o cíle snížení závislosti na importu fosilních paliv a integrace osob z Ukrajiny. ČR patřila k zemím nejvíce zasaženým dopady tohoto konfliktu. Migrační vlna spojená s válkou na Ukrajině tak kladla vysoké požadavky na posílení sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v ČR. Zpráva o realizaci NPR však reflektuje i ostatní výzvy, kterým musí ČR čelit jako například dopady inflace na české domácnosti a podniky.

V reakci na energetické dopady toho konfliktu na ČR představuje Zpráva o realizaci NPR některá opatření souvisejících s cílem omezení závislosti na importu fosilních paliv z Ruska. Jedná se tak například o pronájem kapacity plovoucího terminálu pro dodávky LNG v nizozemském Eemshavenu na dobu 5 let, spolupráci s Polskem na přípravě realizace projektu plynovodu Stork II či novelu energetického zákona s cílem podpořit rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie. Zároveň Zpráva o realizaci NPR v této souvislosti reaguje na tzv. plán REPowerEU, který byl v letošním roce představen EK a který cílí právě na omezení závislosti importu fosilních paliv z Ruska či na podporu obnovitelných zdrojů energie.

V souvislosti s dopady války na Ukrajině pak ČR v letošním roce plně využila i mimořádné tematické výzvy tzv. Nástroje pro technickou podporu, soustředící se právě na technickou podporu příprav a implementace reforem v oblastech integrace osob ze třetích zemí či omezení závislosti členských států na ruských fosilních palivech. V rámci tohoto nástroje vybrala EK k podpoře všechny projekty podané za ČR.

V kontextu aktuálních výzev pak role předsednické země, které se ČR zhostila v druhé polovině roku, dávala možnost otevřít diskusi na nadnárodní úrovni o možných řešeních dopadů války na Ukrajině a vysokých cen potravin a energií v členských státech. Za účelem posílení dialogu o sociálních dopadech energetické krize, konkrétně o rizikách a možných řešeních energetické chudoby na nadnárodní úrovni uspořádal Úřad vlády v říjnu letošního roku mezinárodní konferenci k řešení energetické chudoby, která proběhla za účasti představitelů veřejné správy, soukromé i akademické sféry v prostorách Kongresového centra Praha.

Implementace Národního plánu obnovy

Klíčovou oblastí letošní Zprávy o realizaci NPR bylo zároveň i sledování naplňování investic a reforem Národního plánu obnovy (NPO). Na základě předložení tohoto plánu EK a jeho následném schválení může ČR čerpat finanční podporu z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). NPO byl schválen v září loňského roku na jednání Rady ECOFIN a poté byla ČR poskytnuta finanční podpora formou grantů v rámci tzv. předběžného financování.

Koncem listopadu pak ČR zaslala EK svou první žádost o platbu finančních prostředků z RRF. Jedná se o klíčový krok v rámci využívání těchto prostředků pro naplňování reforem a cílů souvisejících současně s aktuálními výzvami, tak i dlouhodobými prioritami v oblastech zelené a digitální tranzice.

Ve Zprávě o realizaci NPR je však zároveň představen  pokrok ČR v naplňování cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs). V letošním roce byl vedle plnění těchto opatření finalizován a schválen 2. implementační plán strategického rámce ČR 2030 pro roky 2022 – 2025.

Příprava Zprávy o realizaci NPR je, stejně jako samotného NPR je každoroční součástí cyklu koordinace hospodářských politik EU, tzv. evropského semestru. Zapojení hospodářských a sociálních partnerů do procesu příprav obou dokumentů v rámci kulatých stolů dávala možnost reflektovat potřeby různých sociálních skupin, zejména pak rizikových skupin společnosti. Diskuse nad přípravou této zprávy pak nejen přispěla k posouzení dosavadních pokroků v naplňování národních priorit, ale zároveň dává i prostor pro projednání případných budoucích opatření, které se mohou promítnout do příprav NPR na jaře příštího roku.

Autor: Tomáš Nalejvač, Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.