V Radě EPSCO se bude české předsednictví zabývat zlepšením pracovních podmínek pracovníků platforem i elektronizací zdravotnictví

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) usiluje o zvýšení úrovně zaměstnanosti a zlepšení životních a pracovní podmínek. Současně je cílem Rady zajištění vysoké úrovně péče o lidské zdraví. V tomto směru podniká kroky směřující k naplňování zásad evropského pilíře sociálních práv, které jsou zacíleny na zajištění pokračující vzestupné konvergence, sociální spravedlnosti, mezigenerační solidarity a soudržnosti v EU.

Jak už název této formace napovídá, je možné rozdělit zaměření Rady EPSCO do dvou oblastí. V oblasti zaměstnanosti a sociální politiky odpovídá Rada za vypracování každoročních hlavních směrů politik zaměstnanosti, které členské státy zohledňují ve svých vnitrostátních politikách. Společně s Evropským parlamentem také přijímá právní předpisy, jejichž cílem je zlepšit pracovní podmínky a posílit sociální začlenění a genderovou rovnost.

Druhou oblastí, na kterou se EPSCO zaměřuje, je zdraví. Zde je zapotřebí říci, že role Rady je omezená, protože za stanovování politik v oblasti zdraví a za organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče plně odpovídají členské státy. Rada nicméně přijímá společně s Evropským parlamentem právní předpisy týkající se kvality a bezpečnosti transplantace lidských orgánů, práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči a kvality a bezpečnosti léčiv a zdravotnických prostředků.

Každý rok se obvykle konají čtyři zasedání Rady EPSCO. Dvě z nich jsou zpravidla věnována výlučně otázkám zaměstnanosti a sociální politiky. Během dvoudenních zasedání se jeden den schází ministři zdravotnictví a řeší témata z oblasti veřejného zdraví a druhý den ministři odpovědní za zaměstnanost, sociální věci a řeší témata zaměstnanosti a sociální politiky. Těchto zasedání se účastní rovněž příslušní evropští komisaři.

Zaměstnanost a sociální politika

Mezi témata, kterými se Rada zabývá, patří například problematika energetické chudoby, která je jednou z klíčových výzev sociální soudržnosti v EU, či integrace uprchlíků a integrace osob znevýhodněných zdravotním postižením do trhu práce. České předsednictví (CZ PRES) se bude snažit svými aktivitami přispívat k hledání efektivních řešení těchto výzev.

Vedle podpory zaměstnanosti bude CZ PRES usilovat o zajištění kvality pracovních míst v EU, zejména adekvátní ochrany pracovníků ve všech typech výdělečné činnosti, s cílem zajištění spravedlivých pracovních podmínek, jakož i férové konkurence na vnitřním trhu. V rámci toho bude předsednictví pokračovat v projednávání návrhu směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem. Během CZ PRES se dále očekává projednávání návrhu směrnice o přiměřených minimálních mzdách v EU a návrhu směrnice o zajištění transparentnosti v odměňování mužů a žen.

Adekvátní sociální ochranu, včetně zajištění minimálního příjmu, považuje předsednictví za významný předpoklad boje s chudobou. Vzájemná výměna informací a národních zkušeností je preferovanou formou spolupráce na úrovni EU s ohledem na princip subsidiarity. Vzhledem k přetrvávajícím značným rozdílům v systémech zaručeného minimálního příjmu napříč členskými státy však bude předsednictví usilovat o nalezení co nejširšího konsensu při projednávání nového unijního rámce pro stanovení minimálních standardů u systémů minimálního příjmu v podobě právně nezávazného doporučení Rady.

Zdraví

V oblasti zdraví Rada nadále pokračuje v boji proti pandemii COVID-19 a ve snaze o posílení připravenosti EU na další zdravotní krize. Řešit se pravděpodobně bude i humanitární krize související s příchodem velkého počtu uprchlíků do EU, která vyvíjí tlak na zdravotní systémy členských zemí.

Mezi další agendy v části zdraví patří prevence onkologických onemocnění, což je zároveň i jedna ze zásadních priorit Evropské komise, která v únoru loňského roku zveřejnila strategický dokument Evropský plán boje proti rakovině. V průběhu českého předsednictví bude navíc předložen návrh doporučení Rady k onkologickým screeningům, jehož projednáním se bude CZ PRES zabývat a bude usilovat o jeho schválení na prosincové Radě EPSCO.

Během českého předsednictví budou otevřena i témata vztahující se k elektronizaci zdravotnictví formou nové legislativy k evropskému prostoru pro zdravotní údaje(European Health Data Space),jejímž cílem je harmonizovat sdílení zdravotních údajů v elektronické podobě pro potřeby poskytování přeshraniční zdravotní péče i pro účely výzkumu, inovací a tvorby politik. Dokončení prvního čtení lze předpokládat právě během CZ PRES.

Úspěchy českého předsednictví – prosinec

Prosinec byl posledním měsícem českého předsednictví. Dokončovala se veškerá práce, kterou předsednictví 1. července započalo. U většiny legislativních návrhů, které měli čeští vyjednavači a diplomati na stole, se podařilo dosáhnout…

Švédsko po Česku přebírá vedení Evropské unie

Česko dnes o půlnoci zakončí své všeobecně velmi dobře hodnocené předsednictví Rady Evropské unie, kterého se po něm na půl roku chopí Švédsko. Skandinávská země se bude pokoušet zachovat jednotný…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇿🇪🇺 České předsednictví zaznamenalo úspěchy i v Radě pro konkurenceschopnost. V otázce vnitřního trhu a průmyslu 🏗️ se #CZPRES soustředilo zejména na odolnost vnitřního trhu EU v krizích a udržení jeho otevřenosti ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/17/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-vnitrniho-trhu-a-prumyslu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.