Evropská komise uspořádala konferenci k letošní řádné výzvě Nástroje pro technickou podporu

Peníze, kalkulačka

Dne 5. května 2022 proběhla konference k letošní řádné výzvě Nástroje pro technickou podporu (Technical Support Instrument, TSI). Nástroj TSI je přímo řízeným programem Evropské komise (EK), poskytující institucím veřejné správy členských států podporu v oblastech přípravy a implementace strukturálních reforem. Konference proběhla online a zúčastnilo se jí několik tisíc účastníků ze všech členských států EU. Na konferenci vystoupila například komisařka pro politiku soudržnosti a reformy Elisa Ferreira či řecký ministr pro změnu klimatu Christos Stylianides. Za ČR na konferenci vystoupil náměstek ministra pro evropské záležitosti Marek Havrda.

Technická podpora reforem v kontextu hospodářské obnovy EU i války na Ukrajině

Letošní řádná výzva TSI proběhne v kontextu dopadů války na Ukrajině, procesu post-pandemické obnovy členských států EU a implementace plánů pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Plans, RRPs), v případě ČR tzv. Národního plánu obnovy. Právě v souvislosti s válkou na Ukrajině vyhlásila EK již v březnu letošního roku mimořádnou výzvu TSI k podpoře reforem v oblastech omezení závislosti na importu fosilních paliv z Ruska a integrace osob ze třetích zemí. ČR plně využila možností této mimořádné výzvy a podala maximální počet projektových žádostí za členský stát. Tyto projekty byly následně předvybrány k podpoře. V souvislosti s těmito výzvami tedy představuje nástroj TSI pro ČR, jakožto zemi silně zasaženou dopady konfliktu na Ukrajině, významnou pomoc při zvládání této neočekávané situace.

V rámci konference ocenil náměstek Havrda poskytovanou podporu k přípravě a implementaci nezbytných reforem. Informoval účastníky o hlubokých dopadech války na Ukrajině na instituce veřejné správy a zdůraznil potřebu urychlení všech forem digitalizace a posílení kapacit veřejné správy, včetně těch analytických. Současně účastníkům konference představil prioritní oblasti související s nadcházejícím předsednictvím ČR v Radě EU.

Náměstek Havrda zároveň ocenil dlouhodobou spolupráci EK s vybranými ministerstvy. Zmínil příklad Ministerstva vnitra, které s podporou projektů z nástroje TSI a jeho předchůdce Programu na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Programme, SRSP) postupně pracuje na novém integrovaném cizineckém agendovém systému.

Obecné informace o nástroji TSI a letošní řádná výzva

Letošní řádná výzva k podpoře projektů z nástroje TSI proběhne tradičně na podzim letošního roku. Již během letních měsíců však mohou instituce veřejné správy připravovat své projektové žádosti a informovat o svých projektových záměrech Úřad vlády, který plní roli národní koordinační autority. Prostřednictvím Úřadu vlády (resp. Oddělení hospodářských politik EU) jsou pak podávány příslušné projektové žádosti EK. Termín pro zaslání projektových žádostí na ÚV-SEZ je stanoven do 7. října 2022.

Koordinátorem nástroje TSI na evropské úrovni je pak Generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem (DG REFORM). DG REFORM vybírá příslušné dodavatele požadovaných výstupů, uzavírá s ním smlouvu a samo projekty finančně řídí. Podpora z nástroje TSI však nemůže být použita na mzdové náklady či investice. Žadatelé pak nejsou příjemci finanční podpory, nýbrž pouze výstupů příslušných projektů. V rámci nástroje TSI jsou podporovány činnosti v oblastech:

 • externího zpracování analýz
 • poskytování expertizy
 • výměny zkušeností s institucemi z jiných členských států EU
 • vzdělávacích aktivity
 • shromažďování statistik
 • přípravy studií

Pro podporu z nástroje TSI není požadováno národní kofinancování. Při výběru projektových žádostí k podpoře DG REFORM posuzuje dostatečnou propracovanost příslušného projektu, rozfázování jednotlivých aktivit a celkovou „dospělost“ předloženého projektu. Zároveň posuzuje vazbu projektu na příslušné národní či evropské cíle.

Letošní řádná výzva se podobá předchozím řádným výzvám TSI či jeho předchůdce SRSP. Stejně jako v minulém roce bude kladen důraz na podporu reforem souvisejících s implementací RRPs členských států. Přesto byly na konferenci představeny i některé novinky, zejména pak v souvislosti letošními vlajkovými projekty TSI (tzv. flagship projects). Tyto vlajkové projekty TSI představují předvyplněné projektové žádosti, které byly poprvé představeny v rámci loňské řádné výzvy TSI a usnadňují institucím veřejné správy přípravu projektových žádostí v rámci prioritních oblastí EU.

V rámci konference zveřejnilo DG REFORM 12 vlajkových projektů, reflektujících 6 prioritních oblastí EU:

 • Zelenou tranzici
 • Digitální transformaci
 • Sociální a teritoriální soudržnost
 • Zdraví a ekonomickou, sociální a institucionální odolnost
 • Chytrý, udržitelný a inkluzivní růst
 • Next Generation

Letošními vlajkovými projekty TSI pak jsou:

 1. Podpora klimatické adaptace
 2. Implementace principu “významně nepoškozovat” do programů veřejného financování
 3. Urychlení procesu k získání povolení pro obnovitelné zdroje energie
 4. Rámec pro řízení ESG rizik pro finanční sektor
 5. Podpora průmyslových ekosystémů
 6. Integrace přistěhovalců a podpora získávání zahraničních talentů
 7. Podpora integrované péče
 8. YOUTH FIRST – podpora řádných životních podmínek pro děti a mládež, vzdělávání, školení, sociální ochrany a pracovních možností
 9. Zvýšení kvality a využití sdílených daňových informací  poskytovaných mezi členskými státy
 10. Digitální transformace regionální a lokální veřejné správy
 11. PACE – Mezistátní výměny zaměstnanců veřejné správy v rámci EU
 12. Profesionalizace osob v souvislosti s výkonem veřejných zakázek – podpora strategických postupů, integrity a transparentnosti

Žadatelé tak mohou využít standardních projektových žádostí či těchto předvyplněných vztahujících se k určité prioritní oblasti. Zároveň mohou podávat projekty ve spolupráci více členských států jako tzv. multi-country projekty.

V rámci příprav projektové žádosti je pak možné využít technických konzultací s DG REFORM za účelem zvýšení šance při výběru projektů k podpoře. Tyto technické konzultace jsou dlouhodobě hodnoceny ze strany žadatelů jako velmi přínosné. V souvislosti s touto zaběhnutou praxí pak EK dlouhodobě hodnotí kvalitu podávaných projektových žádostí za ČR velmi pozitivně.

Autor: Tomáš Nalejvač

Zdroj: Úřad vlády, foto Pixabay

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.