Zemědělství a rybolov v lednu 2022

Komise otevřela veřejnou konzultaci ke změně pravidel státní podpory v zemědělství

Celý soubor pravidel regulujících státní podporu v zemědělství by se měl změnit, Komise zahájila konzultaci

Krátce…

Komise otevřela veřejnou konzultaci ke změně pravidel státní podpory v zemědělství

Komise chce revidovat celý soubor pravidel upravujících podmínky státní podpory v zemědělství.Zohlednit by se měla nová SZP a SRP, současný technologický vývoj a strategické priority EU.

Komise 11. 1. 2022 zahájila veřejnou konzultaci, v rámci které vyzývá zúčastněné strany k připomínkování navrhované revize pravidel státní podpory v odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu. Cílem je do pravidel promítnout revidovanou SZP, Společnou rybářskou politiku (SRP) i Zelenou dohodu pro Evropu. Konzultace probíhá do 13. 3. 2022. Změny se týkají zejména následujícího souboru pravidel: Pokyny ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech z roku 2014 (např. zvýšení max. intenzity podpory pro tzv. tzv. lesnicko-environmentální a klimatické služby), nařízení o blokových výjimkách v zemědělství (např. je cílem sladit intenzitu podpory pro opatření, na něž se vztahuje nařízení o blokových výjimkách v zemědělství, s intenzitou podpory stanovenou ve strategických plánech SZP v rámci reformované SZP, pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (např. nová kategorie podpory na prevenci, kontrolu a eradikaci napadení invazními nepůvodními druhy a nově se objevujícími nákazami a podporu na náhradu škod způsobených chráněnými druhy zvířat), nařízení o blokových výjimkách v odvětví rybolovu a nařízení o podpoře de minimis v odvětí rybolovu. Komise zhodnotila stávající regulaci za rámcově funkční a účelnou, proběhnout by měly cílené revize a zjednodušení, které budou rovněž odrážet technologický vývoj a současné strategické priority EU (více v příspěvku „Členské státy projednaly strategii od zemědělce ke spotřebiteli”, Životní prostředí v říjnu 2020 a v příspěvku „Rada přijala závěry o strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030”, Životní prostředí v říjnu 2020). Je rovněž nutné implentovat novou SZP a nový Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond. Konzultace probíhá do 13. 3. 2022.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU