Institucionální záležitosti v lednu 2022

Skončilo 3. plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy

EU v rámci 3. plenárního zasedání Konference o budoucnosti zhodnotilo 90 doporučení

Krátce…

Skončilo 3. plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy

Komise zveřejnila zhodnocení plenárního zasedání konference, které posuzovalo doporučení 2 evropských panelových diskusí občanů a vnitrostátních panelových diskusí občanů.Jednalo se v pořadí již o 3. plenární zasedání konference o budoucnosti a zhodnotilo se zde více než 90 doporučení na téma evropská demokracie/hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost a změna klimatu, životní prostředí/zdraví.

Komise 24. 1. 2022 zveřejnila zhodnocení plenárního zasedání konference, které posuzovalo doporučení 2 evropských panelových diskusí občanů a vnitrostátních panelových diskusí občanů. 3. plenární zasedání konference zhodnotilo 90 doporučení, která vyslovily panely pro téma evropská demokracie/hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost a změna klimatu, životní prostředí/zdraví a související doporučení z vnitrostátních panelových diskusí občanů. Plenárního zasedání konference se za rovných podmínek účastní zástupci EP (108), Rady (54, tedy 2 z každého členského státu) a Komise (3), jakož i zástupci všech vnitrostátních parlamentů (108) a dále občané (108). Mezi občany, kteří se účastní jednání, jsou zástupci evropských panelových diskusí občanů (80), zástupci vnitrostátních akcí nebo vnitrostátních panelových diskusí občanů (27, tedy 1 z každého členského státu) a předseda Evropského fóra mládeže. Kromě toho se jej jako členové účastní zástupci Výboru regionů a EHSV (po 18 zástupcích), zvolení zástupci regionálních a místních orgánů (6 z každého orgánu) a zástupci sociálních partnerů (12) a občanské společnosti (8). Ostatní členové sboru komisařů, včetně vysokého představitele Unie, jsou čas od času zváni k účasti na rozpravě, když se diskutuje o tématech spadajících do jejich příslušných portfolií. Mohou být rovněž přizváni zástupci klíčových zúčastněných stran – jak tomu bylo v případě zasedání ve dnech 21.–22.1. 2022, jehož se zúčastnili zástupci zemí západního Balkánu, agentur a orgánů EU – a dále zástupci dialogu mezi evropskými orgány a církvemi, náboženskými sdruženími nebo komunitami, jakož i představitelé filozofických a nekonfesních organizací. Na plenárním zasedání se diskutuje o doporučeních vnitrostátních i evropských panelových diskusí občanů a o příspěvcích získaných z vícejazyčné digitální platformy, seskupených podle témat, bez předem stanoveného výsledku. Plenární zasedání by mělo předložit své návrhy výkonné radě na základě konsensu. Výkonná rada by měla vypracovat zprávu v plné spolupráci a zcela transparentně s plenárním zasedáním. Panelové diskuse vybraly 80 občanů (20 z každého panelu), aby je na plenárním zasedání konference zastupovali. Tito zástupci jsou členy plenárního zasedání od jeho 2. zasedání, které se konalo v říjnu 2021 ve Štrasburku (více v příspěvku „Skončilo 2. plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy”, Institucionální záležitosti v říjnu 2021) Diskuse se věnovaly doporučením od každé ze 2 evropských panelových diskusí občanů, které dosud dokončily svou činnost, v nichž se setkalo přibližně 200 občanů EU různého věku a z různého prostředí ze všech členských států (osobně i na dálku), aby společně diskutovali a přijali doporučení týkající se současných i budoucích výzev, před nimiž EU stojí. Panel pro téma evropská demokracie/hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost přijal na svém závěrečném zasedání pořádaném Evropským univerzitním institutem v prosinci 2021 ve Florencii v Itálii 39 doporučení. Panel pro téma změna klimatu, životní prostředí/zdraví, uspořádala v lednu College of Europe v Natolinu a ve Varšavě v Polsku a vzešlo z něj 51 doporučení v jeho oblasti působnosti. 2 evropské panelové diskuse občanů, které svá doporučení dosud nepředložily, mají svou práci dokončit v únoru 2022. Zasedání panelu pro téma EU ve světě/migrace (jehož konání se předpokládá ve dnech 11.–13. 2. 2022) by měl pořádat Evropský institut veřejné správy v Maastrichtu v Nizozemsku. Zasedání panelu pro téma silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa/vzdělávání, kultura, mládež a sport/digitální transformace (jehož konání se očekává ve dnech 25.–27. 2. 2022) by měl pořádat Institut pro mezinárodní a evropské záležitosti v Dublinu v Irsku. Jejich doporučení by měla být projednána na následujícím plenárním zasedání konference.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU