Zemědělství a rybolov v prosinci 2021

Reforma SZP finálně schválena, EU bude pokračovat v podpoře propagace zejm. zelených zemědělských produktů

Rada učinila poslední krok ke schválení reformy SZP na období 2023-2027Komise bude finančně podporovat propagaci zemědělských produktů v EU i mimo ni i v roce 2022

Krátce…

Reforma SZP finálně schválena

Rada učinila poslední krok v legislativním procesu nové SZP.Nová pravidla budou platit od 1. 1. 2023. Do konce roku 2022 musí členské státy zpracovat strategické plány.

Rada 2. 12. 2021 formálně schválila podobu SZP pro období 2023-2027. Navázala tak na formální schválení EP v listopadu 2021 a uzavření předběžné dohody vyjednavačů EP a Rady v červnu 2021 (více v příspěvku „Nová SZP byla schválena Radou”, Zemědělství a rybolov v červnu 2021). Na SZP je vyčleněna 1/3 rozpočtu v rámci víceletého finančního rámce. Nová SZP by měla být spravedlivější, ekologičtější a více zaměřená na výkonnost, usilovat o zajištění udržitelné budoucnosti pro evropské zemědělce, poskytovat cílenější podporu menším zemědělským podnikům a poskytnout členským státům větší flexibilitu při přizpůsobování opatření místním podmínkám. Členské státy budou muset v rámci tzv. „nového modelu realizace” vykazovat každoročně svoji výkonnost. Upraveny jsou i požadavky na ekologizaci zemědělství. Struktura je založena na podmínkách ochrany životního prostředí, jež budou muset zemědělci dodržovat, a dalších dobrovolných opatřeních v rámci obou pilířů. SZP se orientuje na podporu biologické rozmanitosti a soulad s právními předpisy a závazky EU v oblasti životního prostředí a klimatu. 35 % rozpočtu na rozvoj venkova a 25 % přímých plateb jednotlivých členských států má být zaměřeno na životní prostředí. Členské státy vypracují do 1. 1. 2022 strategické plány, ve kterých přizpůsobí ustanovení SZP potřebám zemědělců v daném státě. Ty budou následně zhodnoceny Komisí. 10 % přímých plateb je vyčleněno pro MSP a 3 % rozpočtu mladým zemědělcům. Tyto více zacílené přímé platby a intervence v oblasti rozvoje venkova budou muset být součástí strategických plánů. Poprvé se SZP zabývá i sociálním rozměrem, a to přiměřeným pracovním podmínkám pracovníků v zemědělství včetně sankcí za porušování pracovních norem. Dalším bodem je trvalá krizová rezerva pro případ kolísání cen a tržních výkyvů. Platnost původních pravidel vypršela 31. 12. 2020, do konce roku 2022 platí přechodná pravidla (více v příspěvku „Nová dohoda o přechodných pravidlech SZP přijata”, Zemědělství a rybolov v listopadu 2020). Nová pravidla vstoupí v platnost 1. 1. 2023. 

EU bude pokračovat v podpoře propagace zejm. zelených zemědělských produktů

Komise má připraveno na rok 2022 téměř 186 mld. €.Podpořeny mají být ekologické produkty EU, ovoce a zelenina, udržitelné zemědělství a dobré životní podmínky zvířat.

Komise 15. 12. 2021 oznámila, že na rok 2022 bude vyčleněno 185,9 mil. € na propagaci evropských zemědělsko-potravinářských produktů v EU i mimo ni. Jako v roce 2021 bude program opět zaměřen na produkty a zemědělské postupy, které podporují cíle Zelené dohody pro Evropu, jako jsou ekologické produkty EU, ovoce a zelenina, udržitelné zemědělství a dobré životní podmínky zvířat. Vedle Zelené dohody pro Evropu bude propagační program podporovat cíle strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“, Evropského plánu boje proti rakovině, akčního plánu EU pro ekologické produkty a sdělení o evropské občanské iniciativě „End the cage age“ (Konec doby klecové) (více v příspěvku „Komise představila akční plán boje proti rakovině”, Veřejné zdraví v únoru 2021, v příspěvku „Členské státy projednaly strategii od zemědělce ke spotřebiteli”, Zemědělství a rybolov v říjnu 2020 a v příspěvku „Komise chce na základě občanské iniciativy omezit klecové chovy” Zemědělství a rybolov v červnu 2021). Dalším cílem kampaní bude zdůraznit vysokou úroveň standardů bezpečnosti a kvality, jakož i rozmanitost a tradiční aspekty evropských zemědělsko-potravinářských produktů. To zahrnuje podporu režimů jakosti EU, jako jsou zeměpisná označení v EU. Mimo EU se chce Komise zaměřit na trhy s potenciálem vysokého růstu, jako je Japonsko, Jižní Korea, Kanada a Mexiko (více v příspěvku „EU chce zlepšit propagaci evropských zemědělsko-potravinářských produktů”, Zemědělství a rybolov v prosinci 2020). 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.