Program tria reaguje na aktuální výzvy

České předsednictví sice začne až 1. července 2022, ale již nyní se uskutečnilo něco, co pro něj má zásadní význam. Byl totiž schválen program tria, tedy společný soubor priorit České republiky, Francie a Švédska. Tento program tak zajišťuje, že české priority nebudou v EU slyšet jen při samotném půlročním předsednictví České republiky, nýbrž po celých 18 měsíců předsedání tohoto tria.

Předsednické trio je institut, o kterém se diskutovalo již v 70. letech v tehdejším Evropském společenství. Realizace se ale dočkal až s Lisabonskou smlouvou v roce 2009, kdy smlouva vstoupila v platnost. V praxi se jedná o rámec bližší spolupráce mezi třemi po sobě jdoucími předsednictvími. Ta spočívá v tom, že společně připravují program, ve kterém vytyčují priority na následujících 18 měsíců a z něhož poté vycházejí ve svých vlastních půlročních programech. Nejinak tomu je i v případě České republiky, která bude Radě EU předsedat ve druhé polovině roku 2022, a která tvoří předsednické trio s Francií a Švédskem.

Cesta ke společnému programu tria

Přípravná jednání o programu tria byla zahájena před dvěma lety. První návrh, který zpracoval Generální sekretariát Rady EU na základě vstupu připraveného všemi třemi státy, byl zaslán členům tria v červenci letošního roku. Od té doby byl připomínkován na národní úrovni a jednalo se o něm na úrovni diplomatů na Stálých zastoupeních při EU v Bruselu.

Výsledkem těchto jednání je osmnáctiměsíční program, který reflektuje jak priority jednotlivých států tria, tak také priority Evropské unie. Jelikož programové priority zásadní měrou ovlivňují projednávanou agendu Rady EU, musí být program tria vždy odsouhlasen všemi členskými státy EU, a to na úrovni Rady EU. Program tria, jehož součástí je i Česká republika, byl schválen Radou pro obecné záležitosti 14. prosince 2021.

Práce na programu tria tak od začátku příprav tvořily velmi důležitou rovinu obsahových příprav českého předsednictví v Radě EU. Díky tomu, že je společný program tří po sobě jdoucích předsednictví schválen, se nyní může Česká republika věnovat formování svých vlastních národních priorit předsednictví. Tento článek nabízí krátký, avšak ucelený přehled hlavních zájmových oblastí, na nichž se zmíněné tři státy tria dohodly.

Program má čtyři hlavní pilíře

Obsahově program tria reaguje na širokou škálu politických, sociálních a ekonomických výzev. Priority se především týkají řešení a zmírňování negativních ekonomických a sociálních následků pandemie covid-19. Za tímto účelem bude trio usilovat o naplňování Plánu na podporu a oživení Evropy, zejména prostřednictvím investic do zelené politiky a digitální transformace. Konkrétními kroky bude trio podporovat dotváření jednotného trhu, posílení odolnosti EU, její konkurenceschopnosti a konvergence. Cílem programu je také zajistit koordinaci hospodářských politik v souladu s tempem a silou oživení, kdy záměrem je posílit Evropskou unii, a to včetně hospodářské a měnové unie.

Dalšími identifikovanými prioritami pak jsou nově vyvstalé výzvy, ze kterých zejména zdravotnictví vyžaduje zvláštní pozornost. Podle programu tria současná pandemie podtrhla potřebu silné evropské zdravotní unie a zlepšení koordinace EU v této oblasti. Hrozby, jimž musí čelit zdravotnické systémy členských států, mohou totiž mít zásadní přeshraniční dopady. Trio také považuje za zásadní dát nový impulz vztahům se strategickými partnery, včetně transatlantických spojenců a nových nastupujících mocností. Česká republika, Francie a Švédsko se rovněž shodly, že je potřeba pracovat na posílení společné bezpečnostní a obranné politiky skrze podporu a implementaci Strategického kompasu, který určí směr bezpečnosti EU do roku 2030.

Program tria je, stejně jako Strategická agenda Evropské rady na roky 2019 až 2024, rozdělený do čtyř hlavních pilířů a zároveň se opírá o otázky, jež jsou aktuálně projednávány v institucích EU. Jednotlivými pilíři jsou:

  • ochrana občanů a svobod;
  • budování hospodářských základů: evropský model pro budoucnost;
  • budování klimaticky neutrální, ekologické, spravedlivé a sociální Evropy;
  • prosazování evropských zájmů a hodnot ve světě.

Do českého předsednictví sice stále zbývá více než půl roku, avšak česká stopa bude citelná již při předsednictví Francie, které začíná už 1. ledna 2022. Díky tomu, že existují tria, která stanovují společný okruh priorit, jsou prosazovány cíle a zájmy jednotlivých států po celých 18 měsíců, po kterých cyklus tria trvá. Program tria, do kterého patří Česká republika spolu se Švédskem a právě s Francií, je navíc výsledkem dlouhých a náročných vyjednávání, díky čemuž bude český hlas v Radě EU jistě významně slyšet, nejen až Česká republika EU sama povede.

Autor: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.