Vnitřní trh v listopadu 2021

10.12.2021

Komise přijala nová opatření na podporu CMU

  • Komise chce ještě více podpořit dostupnost kapitálu pro podniky EU

Komise přijala nová opatření na podporu CMU

  • Komise přijala balík opatření, která mají zlepšit schopnost podniků získávat kapitál v celé EU.
  • Dále má balík opatření zajistit, aby občané EU měli nejlepší nabídky pro své úspory a investice.
  • Předložené návrhy by měly mimojiné investorům zajistit lepší přístup k údajům o společnostech a obchodování.
  • Tato opatření by měla rovněž podpořit dlouhodobé investice a měla by přispět k tomu, aby přeshraniční prodej investičních fondů byl snazší a bezpečnější.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Capital Markets Union – Delivering one year after the Action Plan (COM(2021)720)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council establishing a European single access point providing centralised access to publicly available information of relevance to financial services, capital markets and sustainability (COM(2021)723)

Proposal for a Regulation of the European Parliament of the EUropean Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2015/760 as regards the scope of eligible assets and investments, the portfolio composition and diversification requirements, the borrowing of cash and other fund rules and as regards requirements pertaining to the authorisation, investment policies and operating conditions of European long-term investment funds (COM(2021)722)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2011/61/EU and 2009/65/EC as regards delegation arrangements, liquidity risk management, supervisory reporting, provision of depositary and custody services and loan origination by alternative investment funds (COM(2021)721)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 600/2014 as regards enhancing market data transparency, removing obstacles to the emergence of a consolidated tape, optimising the trading obligations and prohibiting receiving payments for forwarding client orders (COM(2021)727)

  • Komise 25. 11. 2021 přijala balík opatření, která mají zlepšit schopnost podniků získávat kapitál v celé EU a zajistit, aby občané EU měli nejlepší nabídky pro své úspory a investice.

Pozadí

Cílem unie kapitálových trhů (CMU) je vytvořit skutečně jednotný kapitálový trh v celé EU. Jejím cílem je zajistit, aby investice a úspory plynuly všemi členskými státy, z čehož by měli mít prospěch občané, investoři a společnosti bez ohledu na to, kde v EU mají sídlo (více v příspěvku „Komise podpoří evropské kapitálové trhy”, Informační společnost v září 2020). To je o to naléhavější vzhledem ke krizi způsobené onemocněním COVID-19 a k financování potřebnému na podporu oživení, udržitelného růstu a dvojí ekologické a digitální transformace. Prohloubení CMU je složitý úkol a její dokončení není otázkou pouze jediného opatření. Proto EU musí dosáhnout pokroku ve všech oblastech, kde stále existují překážky bránící volnému pohybu kapitálu. 4 legislativní návrhy, které byly přijaty, jsou důležitým krokem v provádění akčního plánu Komise pro unii kapitálových trhů na rok 2020. Řeší problémy v široké škále služeb kapitálového trhu a pomáhají dosáhnout hlavních cílů CMU.

Klíčové a sporné body

Rok po akčním plánu CMU na rok 2020 plní Komise své závazky a navrhuje opatření na posílení evropských kapitálových trhů. Ta by měla pomoci EU zotavit se z krize způsobené onemocněním COVID-19 a přispějí k digitální a ekologické transformaci. Kromě toho Komise předložila sdělení, v němž stanoví opatření, která přijme příští rok k povzbuzení trhu. Předložené návrhy by měly investorům zajistit lepší přístup k údajům o společnostech a obchodování. Tato opatření by měla rovněž podpořit dlouhodobé investice a měla by přispět k tomu, aby přeshraniční prodej investičních fondů byl snazší a bezpečnější. Návrhy obecně mají lépe propojit společnosti z EU s investory, zlepšit jejich přístup k financování, rozšířit investiční příležitosti pro retailové investory a dále podpořit integraci kapitálových trhů EU.

Konkrétně byly přijaty tyto návrhy:

ESAP by měl nabídnout jednotné přístupové místo pro informace o společnostech a investičních produktech EU týkající se veřejných financí a udržitelnosti. Podniky by se tak měly více zviditelnit vůči investorům, čímž by se otevřelo více zdrojů financování. To je obzvláště důležité pro malé společnosti na malých kapitálových trzích, protože mohou snadněji upoutat zájem EU, ale také zahraničních investorů. ESAP by měl rovněž obsahovat informace týkající se udržitelnosti zveřejňované společnostmi, které podpoří cíle Zelené dohody pro Evropu. Jako společný datový prostor je ESAP základním kamenem digitální strategie EU a strategie v oblasti digitálních financí (více v příspěvku „Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru”, Informační společnost v prosinci 2020).

Zveřejněný přezkum by měl zvýšit atraktivitu fondů dlouhodobých investic pro investory a posílit jejich úlohu jako doplňkového zdroje financování pro společnosti v EU. Investovat do fondů ELTIF by mělo být rovněž snazší pro retailové investory zejména proto, že by se měla zrušit minimální prahová hodnota 10 tis. € a zároveň by se měla zajistit silná ochrana investorů. Vzhledem k tomu, že fondy ELTIF jsou koncipovány tak, aby soustřeďovaly dlouhodobé investice, mají dobré předpoklady k tomu, aby pomohly financovat ekologickou a digitální transformaci.

Navrhované změny by měly zvýšit účinnost a integraci trhu s alternativními investičními fondy. Návrh by měl harmonizovat pravidla týkající se fondů, které poskytují úvěry společnostem. To by usnadnilo poskytování úvěrů reálné ekonomice a zároveň by lépe ochránilo investory a zajistilo finanční stabilitu. Přezkum rovněž vyjasňuje pravidla pro přenesení pravomocí. Pravidla EU týkající se přenesení umožňují správcům fondů získávat odborné znalosti ze třetích zemí. Dále by měl přezkum zajistit odpovídající informovanost orgánů dohledu EU a koordinaci mezi nimi a lepší ochranu investorů a finanční stabilitu.

Navrhované úpravy obchodních pravidel EU by měly zajistit větší transparentnost kapitálových trhů. Měl by být zaveden evropský systém konsolidovaných obchodních informací, který by měl investorům umožnit přístup k údajům o obchodování s akciemi, dluhopisy a deriváty v téměř reálném čase ve všech obchodních systémech v EU. Tento přístup měl dosud pouze omezený počet profesionálních investorů. Zveřejněný přezkum by měl rovněž posílit rovné podmínky pro burzy cenných papírů a investiční banky. Kromě toho by měl podpořit mezinárodní konkurenceschopnost obchodních systémů EU zrušením pravidla otevřeného přístupu. V návaznosti na opatření oznámená v akčním plánu pro CMU z roku 2020 Komise v roce 2022 plánuje další opatření v rámci CMU, včetně návrhu týkajícího se kótování na burze, rámce pro otevřené financování, iniciativy týkající se platební neschopnosti podniků a rámce pro finanční gramotnost.

Předpokládaný další vývoj

Všechny prvky legislativního balíku by nyní měli projednat EP a Rada. Komise vyzvala, aby o návrzích hlasovali co nejdříve vzhledem k časové tísni.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.