Evropská komise zahájila nový cyklus evropského semestru

03.12.2021
Tomáš Nalejvač, Úřad vlády

Zveřejněním Strategie pro udržitelný růst na rok 2022 (Annual Sustainable Growth Strategy, ASGS) dne 24. listopadu 2021 zahájila Evropská komise (EK) nový cyklus koordinace hospodářských politik EU, tzv. evropský semestr. Během tohoto cyklu uvádějí členské státy do souladu své rozpočtové a hospodářské politiky s dohodnutými pravidly EU. Hlavními cíli semestru je přispět k zajištění zdravých veřejných financí a stability EU, podpořit hospodářský růst či zamezit nadměrné makroekonomické nerovnováze v EU.

Hospodářské a sociální dopady pandemie covidu-19 ovlivnily podobu loňského evropského semestru, v rámci kterého předkládaly členské státy spolu s národními programy reforem i plány pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Plan, RRP). Na základě těchto plánů mohou členské země čerpat finanční podporu z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Cílem této podpory z RRF bylo motivovat členské státy k realizaci nejen svých krátkodobých cílů spojených s pandemií, nýbrž i dlouhodobých národních a evropských priorit, zejména v oblastech zelené a digitální transformace. Za účelem možnosti čerpat finanční podporu ve výši přibližně 7 mld. EUR z RRF tak ČR předložila EK Národní plán obnovy, který byl následně schválen EK i Radou EU. V září tohoto roku pak EK vyplatila ČR 915 milionů EUR v rámci tzv. předběžného financování. Do dnešního dne EK již schválila 22 RRP členských států, přičemž 18 členským státům byla poskytnuta podpora v celkové výši 54,1 mld. EUR.

Klíčová složka přechodu evropského hospodářství od oživení k expanzi

Právě implementace jednotlivých opatření RRP členských států by se měla stát klíčovou složkou přechodu evropského hospodářství od oživení k expanzi. Stanovená opatření a reformy RRP korespondují se čtyřmi dimenzemi konkurenceschopné udržitelnosti EU: environmentální udržitelností, produktivitou, spravedlností a makroekonomickou stabilitou. Jedná se o dimenze představené se začátkem funkčního období současné EK. jejichž význam byl ještě posílen právě v souvislosti s pandemií. V průběhu implementace těchto reforem budou členské státy dvakrát ročně předkládat zprávu o naplňování příslušných opatření RRP. Zhodnocení dosavadní implementace RRP pak bude zahrnuto v rámci analýz EK k hospodářské a sociální situaci jednotlivých členských států, tzv. Country Reports, které budou zveřejněny v rámci jarního balíčku 2022.

Illustration of the 2022 European Semester and Recovery and Resilience Facility integrated processes

Illustration of the 2022 European Semester and Recovery and Resilience Facility integrated processes. ASGS: Annual SustainableGrowth Survey. European Commission. Zdroj: https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-annual-sustainable-growth-survey_en

Vzhledem k hospodářským a sociálním dopadům pandemie, souvisejících se zvýšením rizik chudoby a sociálního vyloučení v EU, byla zdůrazněna nutnost posílení hospodářské a sociální odolnosti EU. V tomto směru se letošní semestr zaměřuje mj. na podporu trhu práce, rozvoj dovedností či sociální politiky reagující na dopady pandemie v případě zasažených sektorů hospodářství či sociálních skupin (ženy s dětmi, mladí lidé atd.). V tomto směru EK zdůrazňuje nutnost posilování konstruktivního dialogu s členskými státy a systematické zapojování sociálních partnerů k zajištění efektivity a udržitelnosti příslušných prováděných politik a opatření.

The four dimensions of competitive sustainability and their links

The four dimensions of competitive sustainability and their links. ASGS: Annual SustainableGrowth Survey. European Commission. Zdroj: https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-annual-sustainable-growth-survey_en

Letošní evropský semestr se však nezaměřuje pouze na výzvy spojené s pandemií, nýbrž v rámci tohoto cyklu budou analyzovány i případné nově vznikající hospodářské výzvy vycházející z těchto transformačních politik. Navzdory přínosům těchto hlubokých reforem se tedy EK souběžně zajímá o jejich možné dopady na vybrané skupiny obyvatel a regiony členských států. V tomto směru již například představila mechanismus, v rámci kterého byl zřízen Fond pro spravedlivou transformaci. Tento nástroj má pomoci regionům nejvíce postiženým transformací na klimatickou neutralitu. V rámci letošního semestru tak bude i nadále detailně sledovat dopady příslušných reformních politik, a kde to bude žádoucí, navrhne příslušná doporučení jednotlivým členským státům.

Navzdory přetrvávajícím rizikům spojeným s pandemií představuje zahájení realizace příslušných opatření RRP klíčový moment k dosažení odolnějšího a udržitelného hospodářského a sociálního prostředí EU. Tato opatření umožní překonat momentální obtížnou situaci, ve které se členské státy nachází. Zároveň je připraví na příští možné výzvy a učiní je schopnými těmto výzvám čelit.

Autor: Tomáš Nalejvač, Úřad vlády

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🎉🎉 V rámci českého předsednictví v Radě EU pořádáme další akci ze série Předsedáme Evropě, tentokrát v Plzni.

Budeme se na vás těšit 24. září od 10 do 19 hodin na náměstí Republiky.

Odkaz na akci naleznete zde ➡️ https://fb.me/e/20cWW6i8S

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.