Informační společnost v říjnu 2021

10.11.2021
Euroskop

Komise zveřejnila výsledky 6. hodnocení Kodexu chování v boji proti nelegálním nenávistným projevům online, Rada přijala závěry o prozkoumání potenciálu společné kybernetické jednotky, Evropská rada přijala závěry v oblasti digitální transformace a kybernetické bezpečnosti

  • Komise monitoruje, jak IT firmy bojují s online nenávistnými projevy

  • Podle členských států by mohla pomoci kybernetické bezpečnosti společná kybernetická jednotka

  • Evropská rada prosazuje digitální suverenitu EU

Krátce…

Komise zveřejnila výsledky 6. hodnocení Kodexu chování v boji proti nelegálním nenávistným projevům online

  • Výsledky hodnocení zůstávají pozitivní, avšak pokrok se prý zpomalil.

  • V průměru 62,5 % označeného obsahu je smazáno během prvních 24 hodin od upozornění.

Komise 7. 10. 2021 zveřejnila výsledky v pořadí již 6. hodnocení Kodexu chování v boji proti nelegálním nenávistným projevům online. Hodnocení poukazuje smíšené výsledky. Z 81 % upozornění, které měly IT firmy přezkoumat za 24 hod., bylo v průměru 62,5 % označeného obsahu odstraněno. Tyto výsledky jsou nižší ve srovnání s předchozími čísly v letech 2019–2020. Zatímco některé firmy si vedou lépe, výsledky jiných firem poukazují na zhoršení. Stejně jako v předchozích monitorovacích kolech největší slabinou zůstává nedostatečný feedback na upozornění uživatelů. Novinkou pro rok 2021 se stalo poskytování informací ze strany IT firem o opatřeních, které zavedly v boji proti nenávistným projevům, včetně kroků, jež automaticky odhalí takovýto obsah. 6. hodnocení poukazuje následující výsledky: (1) IT firmy přistoupily k 81% označenému obsahu za méně než 24 hod., což je srovnatelně nižší procento oproti průměru 90,4 % v roce 2020, (2) 62,5% obsahu bylo IT firmy odstraněno na podnět uživatelů. Oproti průměru 71 % v letech 2019–2020 se jedná o pokles, (3) míra smazaného obsahu se lišila na základě vážnosti nenávistného obsahu. 69 % obsahu, který obsahoval podněcování vraždy nebo násilí vůči určitým skupinám, bylo smazáno. Dále 55 % obsahu používající hanlivá slova a obrázky mířené na určité skupiny bylo taktéž odstraněno. Naopak předchozí rok 2020 se čísla pohybovaly v průměrů 83,5 % a 57,8 %., (4) IT skupiny dali zpětnou vazbu 60,3 % upozorněním, které jim přišli, což je nižší procento oproti minulému monitoringovému období (67,1 %), (5) během tohoto monitoringového období bylo nejhlavnějším tématem nenávistných projevů sexuální orientace (18,2 %), následováno xenofobií (18 %) a anticikánstvím (12,5 %), (6) poprvé IT firmy podaly detailní informace o opatřeních, které zavedly v boji proti nenávistným projevům mimo monitorovací období, včetně jejich aktivit na automatické zjištění a odstranění obsahu. Komise by nyní měla monitorovat implementaci Kodexu chování a zároveň vyzývá IT firmy, aby se zapojily do dialogu s věrohodnými nahlašovateli a organizacemi občanské společnosti, aby tímto vyplnily mezery v posuzování upozornění, vynaložily dalši kroky a v poslední řadě, aby zlepšily poskytování zpětné vazby uživatelům. Akt o digitálních službách (DSA) by měl navrhovat obsáhlý právní rámec, který má bojovat proti nelegálnímu obsahu spolu s ko-regulativním systémem, který počítá s iniciativy jako je Kodex chování (více v příspěvku „Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru”, Informační společnost v prosinci 2020). Komise má v plánu prodiskutovat, jak by Kodex chování mohl lépe fungovat s IT firmami a taktéž, jak by mohl lépe doplňovat nadcházející povinnosti vycházející z rámce návrhu DSA.

Rada přijala závěry o prozkoumání potenciálu společné kybernetické jednotky

  • Rada ve svých závěrech vyzývá EU a členské státy, aby byl rozvíjen rámec EU pro řešení krizí v oblasti kybernetické bezpečnosti.

  • Rada taktéž zdůrazňuje, že je potřeba zmapovat možné nedostatky a potřeby ve sdílení informací v rámci kybernetických komunit i mezi nimi.

Rada 19. 10. 2021 přijala závěry, v nichž vyzývá EU a členské státy, aby dále rozvíjely rámec EU pro řešení krizí v oblasti kybernetické bezpečnosti, mimo jiné prozkoumáním potenciálu společné kybernetické jednotky. Rada ve svých závěrech zdůrazňuje, že je třeba konsolidovat stávající sítě a provést mapování možných nedostatků a potřeb ve sdílení informací v rámci kybernetických komunit i mezi nimi. To by následně mělo vést k dohodě o možných hlavních cílech a prioritách případné společné kybernetické jednotky. Rada má zásadní úlohu při tvorbě politik a koordinační funkci, pokud jde o další rozvoj rámce EU pro řešení krizí v oblasti kybernetické bezpečnosti, a plánuje sledovat pokrok a poskytovat pokyny pro doplnění tohoto rámce. Rada rovněž zdůrazňuje, že je třeba zavést odpovídající pracovní metody a řízení, které umožní účast všech členských států na jednáních, rozvoji a účinných rozhodovacích procesech. Případná společná kybernetická jednotka by musela respektovat pravomoci, mandáty a právní pravomoci svých případných budoucích účastníků a jakákoliv účast členských států by byla dobrovolná. Rada vyzývá k dalšímu zamyšlení nad jednotlivými prvky doporučení o vybudování společné kybernetické jednotky, mimo jiné s ohledem na myšlenku týmů pro rychlou reakci EU v oblasti kybernetické bezpečnosti a na plán reakce EU na kybernetické bezpečnostní incidenty a krize. V červnu 2021 představila Komise doporučení o vybudování společné kybernetické jednotky pro řešení rostoucího počtu závažných kybernetických incidentů, které mají dopad na veřejné služby, podniky a občany v celé EU. Podle tohoto doporučení by společná kybernetická jednotka fungovala jako platforma, která by propojovala zdroje a odborné znalosti různých kybernetických komunit v EU a jejich členských států s cílem účinně předcházet hromadným kybernetickým incidentům, odrazovat od nich a reagovat na ně (více v příspěvku „Komise navrhuje zřízení Společné kybernetické jednotky”, Informační společnost v červnu 2021).

Evropská rada přijala závěry v oblasti digitální transformace a kybernetické bezpečnosti

  • Vedoucí představitelé jednali o digitální transformaci EU a o jejím významu pro hospodářský růst, vytváření pracovních míst a konkurenceschopnost.

  • Taktéž Evropská rada vyzvala k projednání návrhu Komise, jímž se má provádět Digitální kompas 2030, jež stanovuje konkrétní digitální cíle pro následující desetiletí.

  • V oblasti kybernetické bezpečnosti se Evropská rada zabývala výrazným nárůstem nepřátelských činností v kyberprostoru, jejichž cílem je oslabit demokratické hodnoty EU.

Evropská rada 22. 10. 2021 přijala závěry ze summitu konaného 21.–22. 10. 2021. Vedoucí představitelé EU jednali o digitální transformaci EU a o jejím významu pro hospodářský růst, vytváření pracovních míst a konkurenceschopnost. Zdůraznili, že je třeba sebeurčeným a otevřeným způsobem posílit digitální suverenitu EU, a zdůraznili nezbytnost inkluzivních a udržitelných digitálních politik, zejména pokud jde o digitální dovednosti a vzdělávání. Evropská rada vyzvala k rychlému projednání návrhu Komise týkajícího se politického programu „Cesta k digitální dekádě“, jímž se má provádět Digitální kompas 2030 a stanovit konkrétní digitální cíle pro následující desetiletí (více v příspěvku „Komise představila cíle digitální transformace do roku 2030”, Informační společnost v březnu 2021). Evropská rada rovněž posoudila pokrok v souvislosti s řadou klíčových legislativních návrhů a vyzvala Radu a EP , aby co nejdříve dosáhly dohody o nařízení o roamingu, aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích (více v příspěvku „Komise navrhla nové nařízení týkající se roamingu”, Informační společnost v únoru 2021). Vedoucí představitelé EU rovněž zdůraznili, že je třeba urychleně pokročit v iniciativách týkajících se: (1) plánu pro vytvoření specifických odvětvových datových prostorů, (2) regulačního rámce pro umělou inteligenci příznivého pro inovace, (3) evropského rámce digitální identity a (4) evropského mikročipového ekosystému (více v příspěvku „Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru”, Informační společnost v prosinci 2020, v příspěvku „Komise navrhuje nová pravidla a opatření pro umělou inteligenci”, Informační společnost v dubnu 2021 a v příspěvku „Komise navrhuje digitální identitu”, Informační společnost v červnu 2021). Evropská rada se taktéž zabývala výrazným nárůstem nepřátelských činností v kyberprostoru, jejichž cílem je oslabit demokratické hodnoty EU a bezpečnost jejích společností, a opětovně zdůraznila závazek EU podporovat otevřený, svobodný, stabilní a bezpečný kyberprostor (více v příspěvku “(více v příspěvku „Komise novými návrhy reaguje na čím dál častější kybernetické útoky“, Informační společnost v září 2017, v příspěvku „EU chce zlepšit kybernetickou bezpečnost”, Informační společnost v prosinci 2020 a v příspěvku „Rada a EP se dohodly na pravidlech pro bezpečnější online prostředí v EU”, Informační společnost v prosinci 2020). Evropská rada také vyzvala, aby se pokročilo v práci související s návrhem revidované směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů, s navrhovanou směrnicí o odolnosti kritických subjektů a se souborem nástrojů pro diplomacii v oblasti kybernetiky a aby byl dále rozvíjen rámec EU pro řešení kybernetických bezpečnostních krizí (více v příspěvku „V EU začal platit akt o kybernetické bezpečnosti”, Informační společnost v červnu 2019).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.