Auditoři EU: Financování založené na výkonnosti zatím není v politice soudržnosti realitou

01.11.2021
Světlana Máčalová, Úřad vlády

Evropský účetní dvůr (EÚD) zveřejnil 21. října 2021 tzv. Zvláštní zprávu o financování založeném na výkonnosti v politice soudržnosti. Dle zjištění je stále nutno provést hodně práce, aby finanční prostředky směrovaly do opatření a projektů, které mají nejlepší výsledky.

Evropská unie má zavedeny politiky ke zlepšení hospodářské, sociální a územní soudržnosti svých členských států. EÚD provedl plánovaný audit, aby posoudil, jak Komise a členské státy využívaly v programovém období 2014–2020 nové nástroje financování založené na výkonnosti.

Cíle politiky soudržnosti jsou dosahovány i prostřednictvím spolufinancování investic v členských státech. Výsledky investic jsou klíčové pro dosažení cílů EU. Financování založené na výkonnosti by mělo pomoci EU nasměrovat finanční prostředky na nejúčinnější programy a opatření a dosáhnout nejlepších výsledků.

Nové nástroje ve finančním rámci 2014-20

Nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020 zavedlo tři nástroje, které členským státům poskytly finanční pobídky pro dosahování výsledků a optimální využívání finančních prostředků.

Stanovilo, že musí být zavedeny podmínky zajišťující účinné a efektivní využívání prostředků ESI fondů („předběžné podmínky“). Ustavilo výkonnostní rezervu ve výši 20 miliard EUR (6 % výdajů na soudržnost) sestávající z prostředků, jež mají být v roce 2019 přiděleny na úspěšné programové priority na poslední dva roky tohoto období. V neposlední řadě zavedlo modly financování na základě výkonnosti, které představují posun k větší podmíněnosti finanční podpory EU a závisí na předem stanovených výstupech a výsledcích či splnění určitých podmínek.

Bylo zjištěno, že zavedení tzv. výkonnostního rámce v období 2014–2020 přispělo ke kulturní změně ve finančním řízení politiky soudržnosti, ale stále neexistuje jasná vazba mezi financováním a výkonem programu. Přestože tři nové nástroje zavedené v nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020 vedly k novým přístupům k provádění, nezpůsobily fakticky žádný znatelný rozdíl ve způsobu přidělování a vyplácení finančních prostředků EU.


Následné kroky a doporučení pro Evropskou komisi

Výsledky vynaložených prostředků na investice jsou pro dosažení cílů EU klíčové. Kdyby financování v oblasti politiky soudržnosti ve větší míře vycházelo z výkonnosti, mohlo by to EU pomoci směrovat prostředky do nejúčinnějších programů a opatření a dosahovat nejlepších možných výsledků.

Auditoři předkládají Komisi několik doporučení, jak v budoucnu dosáhnout dalších zlepšení. Doporučují například, aby se v programovém období 2021–2027 základní podmínky (které se podobají předběžným podmínkám, jež tyto nahradily) využívaly v maximální možné míře.

Evropské instituce usilují o to, aby politika soudržnosti vycházela z výkonnosti

Na finanční zdroje přidělené na provádění politiky soudržnosti připadá přibližně třetina rozpočtu EU (357 miliard EUR na finanční období 2014–2020 a 373 miliard EUR na období následně, tedy roky 2021– 2027). Realizace výdajů vychází ze systému sdílení odpovědnosti mezi Evropskou komisí a vnitrostátními orgány. „Zvláštní zpráva č. 24/2021“ je k dispozici na internetové stránce EÚD v angličtině. Ostatní jazykové verze budou k dispozici v nejbližší době.

Auditoři vyzývají Komisi, aby včas připravila podklady pro účinný přezkum v polovině období 2021–2027. Navrhují vyjasnit dvě oblasti: pravidla, jimiž se řídí „model financování, které není spojeno s náklady“, a způsob zajišťování jistoty o financování poskytovaném EU prostřednictvím tohoto modelu.

Autor: Světlana Máčalová, Úřad vlády, ilustrační foto Pixabay

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.