První zpráva vyhodnocuje aktivity na platformě konference


Petr Pospíšil, Euroskop, 17.9.2021

Evropská unie zveřejnila první průběžnou zprávu shrnující aktivity na vícejazyčné digitální platformě Konference o budoucnosti Evropy. Zpráva se zaměřuje na období od spuštění virtuální platformy do jejího spuštění, ke kterému došlo 2. srpna 2021. Dokument uvádí statistické údaje o interakci občanů na platformě a rovněž hovoří o tom, jaké návrhy jsou ze strany Evropanů nejvíce akcentovány.

Do začátku srpna Evropané na platformu přispěli celkově téměř dvaceti tisíci příspěvky. Platforma evidovala lehce přes šest tisíc (6115) nápadů a necelých dvanáct tisíc (11 879) komentářů. Nejvýraznější aktivitu zaznamenala virtuální platforma v období okolo Dne Evropy – 9. května.

Nejvíce příspěvků se týká evropské demokracie a klimatu

Z hlediska tematického rozdělení do deseti prioritních oblastí konference bylo možné pozorovat největší počet příspěvků v okruzích Evropská demokracie a Změna klimatu. Nahlédneme-li podrobněji na profil lidí, kteří se na virtuální platformě do konference zapojili, uvidíme, že spektrum účastníků prostupuje napříč různorodými věkovými skupinami. Nejvyšší míru aktivity vykazují účastníci ve věkovém rozmezí 25-39 let.

Z hlediska pohlaví převažují muži (63 %), ženy tvoří pouze 15 % účastníků, avšak tento údaj může být ovlivněn skutečností, že pětina účastníků svoje pohlaví nespecifikovala a dále je možné, aby na platformu přispívali i organizace – nikoli tedy pouze fyzické osoby.

Přispěvatelé volají po využívání šetrné dopravy

Nahlédneme-li pod drobnohledem na jednotlivé tematické oblasti, zjistíme, že v rámci vysoce akcentovaného okruhu Změna klimatu a životní prostředí se nachází návrhy směřující k řešení globálních uhlíkových emisí a problému znečištění.

Diskutující na platformě rovněž volají po podpoře rozvoje a využívání alternativních, k životnímu prostředí šetrných způsobů dopravy. Lidé apelují i na odstranění používání pesticidů a řešení problematiky odpadů. Zdůrazňují nutnost podpory alternativních zdrojů energie, udržitelnosti spotřeby a biodiverzity.

Účastníci diskuzí na platformě chtějí větší roli EU ve zdravotnictví

Další tematický rámec představuje zdraví. Zde charakter příspěvků do značné míry předurčila situace spojená s nemocí covid-19. Evropané si přejí v oblasti zdravotnictví větší integraci a harmonizaci. Vyslovili rovněž přání, aby Unie více plnila koordinační roli vzhledem k inovacím a investicím do výzkumu. Zastávají také přesvědčení, že přístup ke zdravotní péči by měl být zajištěn pro všechny. Podpořit je podle účastníků diskuzí na platformě rovněž nutné zdravotní gramotnost a zdravý životní styl.

Velice důležité téma, v souvislosti s hospodářskými dopady pandemie i bez ohledu na ně, nepochybně představuje tematický okruh Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa. Zastřešujícím, zobecněným cílem většiny příspěvků zde podle průběžné zprávy je inkluzivnější a sociálně spravedlivější Evropa.

Lidé volají rovněž po posílení nových vlastních zdrojů

Za účelem dosažení tohoto chvályhodného cíle Evropané předkládají návrhy, jako jsou daňová opatření zaručující spravedlivou soutěž mezi podniky, zavedení ekologické daně a minimální celounijní daně. Z daňových aspektů se dále na platformě vyskytují návrhy rozvíjející společnou daňovou politiku posílením role vlastních zdrojů rozpočtu EU.

Účastníci aktivit na platformě podtrhují význam sociální ochrany a odstraňování rozdílů v odměňování žen a mužů. Mezi návrhy se rovněž vyskytuje nepodmíněný základní příjem.

Přispěvatelé by uvítali širší využívání home office

Někteří diskutující se soustředí na pracovněprávní oblast, ve které volají po větším využívání práce z domova, kratších pracovních týdnech či zákazu neplacených stáží. Snazší by podle veřejnosti měla být mobilita pracovní síly v rámci EU a evropská ekonomika by se měla více stimulovat k tvorbě nových pracovních míst prostřednictvím investic do inovací.

Další tematický okruh představuje EU ve světě. Lidé aktivní na virtuální platformě konference by obecně přivítali výraznější profil Unie v globální politické aréně tak, aby i zvenčí byla EU respektována a brána vážně. Evropská sedmadvacítka by podle návrhů uživatelů virtuální platformy měla i nadále stát za svými hodnotami jako například prosazování multilateralismu.

Někteří si přejí společnou evropskou armádu

Větší asertivita Unie v zahraniční politice by se měla projevovat v podobě vhodné kombinace měkké a tvrdé síly. Někteří z přispěvatelů volají přímo po vzniku společné evropské armády, jiní se spokojí s posílení schopností zasahovat v rámci stávající unijní obranné politiky.

Diskutující rovněž akcentují posílení pravomocí institucí, navrhují například přehodnocení pravidla jednomyslnosti v zahraničněpolitických záležitostech a rozšíření pravomocí Evropského parlamentu.

Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost – takové označení nese tematický okruh zaměřený na vnitřní bezpečnost Evropské unie. Diskutující na platformě varují před vzestupem „neliberálních demokracií“ v Evropě. Pozitivně by vnímali i přesnější vymezení obsahu hodnot EU, posílení genderové rovnosti a zároveň připomínání křesťanských hodnot. Jako žádoucí lidé aktivní na platformě hodnotí kvalitní ochranu soukromí v dynamicky se vyvíjejícím technologickém světě. Evropská unie by se podle nich měla rovněž zaměřovat na ochranu LGBTI osob a na ochranu práv zvířat.

Digitální transformace žádá sladit pokrok s ochranou soukromí


Digitální transformace
představuje další z témat konference. Autoři příspěvků formulovali návrhy například reagující na projevy digitalizace v ekonomice v podobě virtuálním měn. Prostor věnovali kupříkladu digitálnímu euru. V digitální transformaci spatřují rovněž příležitost k využití potenciálu inovativních řešení, jako je umělá inteligence. Celkově velká část přispěvatelů soudí, že budoucí digitální ekosystém by měl být konkurenceschopný a otevřený, zároveň však bezpečný a ohleduplný vzhledem k soukromí.

Další z návrhů v rámci okruhu digitální transformace se odvíjí okolo rozvoje digitálních dovedností zaměstnanců, využívání digitálního hlasování ve volbách či bezpečnostně-obranné dimenze digitálního světa v podobě vytvoření evropské kybernetické armády, jejímž cílem by bylo bránit Unii před kybernetickými hrozbami.

Konzultace s veřejností by měly být pravidlem

Příspěvky spadající do tematické sekce Evropská demokracie obecně cílí na větší účast a angažovanost občanů. Někteří Evropané na platformě například navrhují, aby se konzultace s občany staly strukturální součástí správy EU, což podtrhává, že jaký význam probíhající konference o budoucnosti Evropy samotní participující občané přisuzují. V rámci tématu Evropské demokracie se lze na platformě rovněž setkat s návrhy směřujícími k institucionálním změnám: rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou, větší pravomoci Evropského parlamentu či zavedení nadnárodních stranických kandidátních listin v evropských volbách.

Devátá tematická oblast, Migrace, je z hlediska charakteru příspěvků na virtuální platformě zdaleka nejvíce polarizující. Autoři průběžné zprávy evidují jak interakce kritické k migraci, vnímající tento fenomén jako ohrožení kulturní identity, tak příspěvky apelující naopak na větší solidaritu a usnadnění integrace přistěhovalců.

Poslední z tematických sekcí konference (pomineme-li zbytkovou kategorii Jiné) – Vzdělávání, mládež, kultura a sport – představuje velice průřezovou kategorii, z čehož vyplývá relativně fragmentovaná povaha návrhů v této oblasti. Obecně přispěvatelé podporují rozvoj evropské identity a občanství, vzdělávací mobilitu, posilování měkkých dovedností, médií a evropské žurnalistiky a přijímání opatření proti nezaměstnanosti mladých lidí.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Přehled debat a konferencí na probíhající týden

Přinášíme vám pravidelný přehled debat, diskuzí a konferencí zaměřujících se na aktuální důležitá politická témata na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Těsně před začátkem období letních prázdnin a dovolených v nabídce…

Přehled debat a konferencí na probíhající týden

Přinášíme vám pravidelný přehled debat, diskuzí a konferencí zaměřujících se na aktuální důležitá politická témata na národní, evropské i mezinárodní úrovni. V nabídce tentokrát převažují akce o širším kontextu dění na…

Přehled debat a konferencí na probíhající týden

Přinášíme vám pravidelný přehled debat, diskuzí a konferencí zaměřujících se na aktuální důležitá politická témata na národní, evropské i mezinárodní úrovni. V nabídce tentokrát převažují konference a debaty konané před blížícím…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇿🇪🇺 České předsednictví zaznamenalo úspěchy i v Radě pro konkurenceschopnost. V otázce vnitřního trhu a průmyslu 🏗️ se #CZPRES soustředilo zejména na odolnost vnitřního trhu EU v krizích a udržení jeho otevřenosti ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/17/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-vnitrniho-trhu-a-prumyslu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.