Veřejné konzultace v září 2021

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Posouzení digitálních zásadV rámci této iniciativy se v návaznosti na sdělení o digitálním kompasu předkládá soubor zásad, jimiž by se definovala evropská cesta k digitální společnosti. Cílem je poskytnout veřejnosti nezbytné informace a nabídnout tvůrcům politik a digitálním operátorům vodítko pro jejich činnost v digitálním prostředí.2. 9. 2021
Hodnocení Aktu o datech a pozměněných pravidel právní ochrany databázíKomise chce zajistit spravedlivé podmínky pro to, jak bude hodnota plynoucí z využívání dat sdílena mezi podniky, spotřebiteli a odpovědnými veřejnými orgány. Tato iniciativa, známá jako „Data Act“, má za cíl usnadnit přístup k datům a jejich využívání, a to jak mezi podniky navzájem, tak mezi podniky a orgány státní správy, a přezkoumat pravidla právní ochrany databází. Usiluje o rovnováhu mezi právy na přístup k datům a pobídkami k investicím do dat, aniž by se měnila stávající pravidla pro ochranu údajů.3. 9. 2021
Posouzení nového rámce pro městskou mobilituOpatření předkládaná v rámci této iniciativy mají podpořit země EU v rozvoji systémů městské dopravy, které jsou bezpečné, přístupné, inkluzivní, cenově dostupné, inteligentní, odolné a neprodukují emise. Cílem je pomoci EU dosáhnout klimatického cíle, který si stanovila do roku 2050. Iniciativa navazuje na balíček opatření v oblasti městské mobility z roku 2013.23. 9. 2021
Posouzení environmentální udržitelnostiPodle strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti a sdělení o Evropském prostoru vzdělávání by měla Komise v roce 2021 navrhnout doporučení týkající se vzdělávání na téma environmentální udržitelnosti pro všechny věkové kategorie studujících a všechny vzdělávací stupně. Tato iniciativa je prvním krokem, kterým má EU napomoci ke spolupráci členských zemí v zájmu vytvoření stabilnějších opatření týkajících se vzdělávání v oblasti udržitelnosti životního prostředí, změny klimatu, biodiverzity a souvisejících témat.24. 9. 2021
Hodnocení posílení mandátu úřadů EU pro vyhledávání majetku z trestné činnostiZmrazování a konfiskace výnosů z trestné činnosti jsou důležitou součástí boje proti organizované trestné činnosti, neboť pachatelé trestné činnosti díky nim přicházejí o finanční zisky. Země EU zřídily úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, které pomáhají vysledovat a identifikovat majetek z trestné činnosti. Mají proto význam pro proces vyhledávání majetku z trestné činnosti. Cílem této iniciativy je posílit mandát těchto úřadů. Iniciativa je součástí širšího úsilí o modernizaci pravidel EU pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a o dosažení toho, aby se trestná činnost nevyplácela.27. 9. 2021
Přezkum boje proto organizované trestné činnostiKomise nedávno zveřejnila zprávu nazvanou Vyhledávání a konfiskace majetku: zajištění toho, aby se trestná činnost nevyplácela. Konstatuje se v ní, že míra konfiskace výnosů z trestné činnosti v EU je příliš nízká (pouze okolo 1 %) a umožňuje tak organizovaným zločineckým skupinám rozšiřovat svou trestnou činnost a pronikat do legální ekonomiky. Účelem revize směrnice o konfiskaci je modernizovat právní předpisy EU týkající se vymáhání majetku a zlepšit schopnost vnitrostátních orgánů při zajišťování toho, aby se trestná činnost nevyplácela.27. 9. 2021
Přezkum týkající se uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálkuPravidla EU týkající se uvádění finančních služeb na trh na dálku podporují volný pohyb finančních služeb na jednotném trhu tím, že sjednocují pravidla na ochranu spotřebitele v různých zemích EU pro finanční služby prodávané na dálku (např. telefonicky, poštou, přes internet atd.) Tato iniciativa tyto právní předpisy přezkoumá na základě výsledků nedávného hodnocení, které identifikovalo několik problémů, jež brání tomu, aby pravidla fungovala tak, jak bylo zamýšleno.28. 9 .2021

Posouzení problematiky slabých výsledků v oblasti základních dovedností a předčasného ukončování školní docházky a odborné přípravy
V zájmu budování Evropského prostoru vzdělávání, který má vzniknout do roku 2025, plánuje Komise zahájit iniciativu „Cesty k úspěchu ve škole“. Má přispět k dosahování lepších výsledků při vzdělávání, aby šanci dostali všichni Evropané: (1) pomůže žákům dosáhnout základní úrovně základních dovedností (čtení, matematika a přírodní vědy); (2) sníží míru předčasného ukončování školní docházky/odborné přípravy; (3) bude žáky motivovat k dokončení vyššího středoškolského vzdělání. Výsledkem má být návrh doporučení Rady, který se zaměří na nejvíce ohrožené skupiny.30. 9. 2021
Posouzení revize finančních pravidel pro souhrnný rozpočet EUCílem je přezkoumat, zda je třeba sladit finanční pravidla týkající se rozpočtu EU (dále jen „finanční nařízení“) s balíčkem víceletého finančního rámce a zda je zapotřebí určité aspekty zdokonalit.1. 10. 2021
Revize pravidel hospodářské soutěže EUIniciativa má přezkoumat pravidla, podle nichž mají výjimku z některých hledisek právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže dohody o výzkumu a vývoji a specializační dohody a pokyny, které tato pravidla doprovázejí.5. 10. 2021
Posouzení snížení zvýhodnění dluhového financováníCílem této iniciativy je povzbudit společnosti k tomu, aby své investice financovaly spíše kapitálovými příspěvky než prostřednictvím dluhového financování. Předlužení by mohlo ohrozit stabilitu finančního systému a zvýšit riziko úpadků, což by následně zvýšilo nezaměstnanost. Tato iniciativa má zavést úlevu pro nové investice financované z vlastního kapitálu, aby se snížilo zvýhodnění dluhu. Celý režim má zahrnovat řadu přísných pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, aby byla zajištěna daňová spravedlnost.7. 10. 2021
Přezkum pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzitPřezkum se zabývá tím, jak lépe bránit prodeji legálně získaných střelných zbraní na černém trhu a jak se přizpůsobit současným hrozbám. Mělo by se: zajistit jednotné provádění protokolu OSN o střelných zbraních v EU; zajistit účinné sledování střelných zbraní v mezinárodních transakcích; zlepšit výměnu informací mezi vnitrostátními orgány; usnadnit zákonný mezinárodní obchod se střelnými zbraněmi a co nejvíce snížit administrativní zátěž pro podniky.11. 10. 2021
Přezkum pravidel EU týkajících se ochrany mořského prostředíPodle rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí měly země EU vypracovat strategie, díky nimž měl být dosažen „dobrý stav mořského prostředí“ a moře měla být čistá, zdravá a produktivní do roku 2020. Iniciativa má cíl zhodnotit dosažené výsledky a nedostatky této směrnice, zjistit možnosti zlepšení.21. 10. 2021
Hodnocení směrnice o právech obětíSměrnice o právech obětí má za úkol zajistit, aby se obětem trestného činu dostalo náležitých informací, podpory a ochrany a aby se mohly účastnit trestního řízení. V rámci evropské strategie týkající se práv obětí je účelem této iniciativy směrnici vyhodnotit a posoudit, do jaké míry dosáhla svých cílů, pokud jde o její provádění a praktické uplatňování v zemích EU.25. 10. 2021
Přezkum pravidel EU týkajících se digitálního obsahu pro osoby se zdravotním postiženímCílem směrnice o přístupnosti internetových stránek je zpřístupnit internetové stránky a mobilní aplikace veřejného sektoru v EU veřejnosti, zejména osobám se zdravotním postižením. Konzultace má získat postoje zainteresovaných aktérů.25. 10. 2021
Posouzení revize předpisů EU o vozidlech s ukončenou životnostíPředpisy EU v oblasti životního prostředí se snaží zajistit, aby vozidla s ukončenou životností byla vyřazena z provozu udržitelným způsobem. Musí být odstraněny nebezpečné látky z těchto automobilů a většina součástek a materiálů musí být opětovně použita nebo recyklována. Účelem této iniciativy je vylepšit shromažďování, zpracování a recyklaci vozidel s ukončenou životností. Chce totiž zajistit soulad s cíli tzv. Zelené dohody pro Evropu a vést automobilový průmysl k tomu, aby zavedl udržitelný model navrhování a výroby automobilů. Konzultace má zajistit postoje zainteresovaných aktérů.26. 10. 2021
Posouzení pohotovostního plánu pro dopravuPohotovostní plán by měl zúročit zkušenosti z pandemie covidu-19 a měl by poskytnout pokyny pro evropskou nákladní a osobní dopravu v takové situaci. Plán má v plánu v úvahu reakci EU, např. zelené pruhy, formulář pro určování polohy cestujících, síť kontaktních míst pro dopravu a poradenství a pokyny pro dopravce a cestující. Cílem je zlepšit koordinaci politické reakce, lépe připravit odvětví dopravy EU na podobné události a předejít narušením jednotného trhu.26. 10. 2021
Posouzení revidovaného seznamu látek znečišťujících povrchové a podzemní vodyIniciativa se zabývá zjištěními týkajícími se rizik chemického znečištění a právní povinnosti pravidelně přezkoumávat seznamy prioritních látek a látek znečišťujících podzemní vody.1. 11. 2021
Posouzení  pravidel partnerství veřejného a soukromého sektoru týkajících se předcházení praní peněz a financování terorismuCílem posuzované iniciativy je poskytnout pokyny k tomu, jak se stávající pravidla vztahují na partnerství veřejného a soukromého sektoru v zájmu prevence praní peněz a financování terorismu a v rámci boje proti této trestné činnosti; sdílet osvědčené postupy; objasnit, jaké informace by si měl soukromý a veřejný sektor vzájemně poskytovat, aby byly účinněji odhalovány podezřelé transakce.2. 11. 2021
Posouzení modernizace strategického partnerství Komise s nejvzdálenějšími regiony EUCílem této iniciativy je přizpůsobit strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU novým prioritám Unie. Jejím cílem je zejména: podporovat transformaci na ekologičtější a digitálnější ekonomiku; řešit dopad covidu-19 na tyto regiony; pomáhat těmto regionům při využívání příležitostí, které nabízejí opatření, předpisy, programy a fondy EU; rozvíjet užší dialog s těmito regiony; zajistit, aby jejich specifické potřeby byly zohledněny ve všech politických opatřeních EU. Konzultace má zjistiti postoje zainteresovaných aktérů.4. 11. 2021

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.