Hospodářská soutěž v červenci 2021

10.08.2021
Euroskop

Komise zjednodušuje pravidla pro poskytování podpory, Automobilky dle Komise porušily hospodářskou soutěž, Komise schválila podporu pro ČR

 • EU upravila státní podporu

 • Tři automobilky porušily pravidla EU

 • ČR může poskytovat regionální podporu

Komise zjednodušuje pravidla pro poskytování podpory

 • Komise zjednodušila pravidla státní podpory platná pro vnitrostátní financování, které spadá do oblasti působnosti některých programů EU.

 • Změnami, které byly do obecného nařízení o blokových výjimkách zavedeny, byla sladěna pravidla pro financování z prostředků EU a pravidla státní podpory, která se na tyto druhy financování vztahují.

 • Nová pravidla mají členským státům usnadnit způsob, jak rychle poskytnout potřebné finanční prostředky na podporu udržitelného a odolného oživení po hospodářských dopadech koronavirové pandemie.

 • Revidovaná pravidla se týkají: podpory poskytované vnitrostátními orgány na projekty financované prostřednictvím některých centrálně řízených programů EU v rámci nového VFR a některých opatření státní podpory ekologické a digitální transformace.

Nařízení Komise (EU) 2021/1237 ze dne 23. července 2021 o změně nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (C(2021)5336)

 • Komise 23. 7. 2021 přijala rozšíření oblasti působnosti obecného nařízení č. 651/2014 o blokových výjimkách, které členským státům umožní provádět určitá opatření podpory bez předchozího přezkumu ze strany Komise.

Pozadí

Ustanovení čl. 108 odst. 3 SFEU vyžaduje, aby členské státy oznamovaly Komisi veškeré státní podpory a prováděly je až poté, co je Komise schválí. Zmocňovací nařízení č. 1911/2018 v oblasti státní podpory umožňuje Komisi prohlásit, že některé kategorie státních podpor jsou slučitelné s jednotným trhem, a jsou tudíž z oznamovací povinnosti stanovené ve Smlouvě vyňaty.

Obecné nařízení o blokových výjimkách prohlašuje zvláštní kategorie státní podpory za slučitelné se Smlouvou, pokud splňují jasně stanovené podmínky, a osvobozuje tyto kategorie od požadavku, aby byly předem oznámeny Komisi a následně Komisí schváleny. To členským státům umožňuje provádět tato opatření přímo, s plnou právní jistotou. Díky nařízení č. 651/2014 o blokových výjimkách z roku 2014 mohou členské státy uplatňovat širokou škálu opatření státní podpory bez předchozího schválení Komisí, protože je nepravděpodobné, že by tato opatření narušila hospodářskou soutěž. Od roku 2015 tak nebylo třeba oznámit Komisi více než 96 % nových opatření státní podpory, u kterých byly výdaje oznamovány poprvé. To je v souladu s přístupem Komise snažit se pracovat více a rychleji, ale současně dělat méně tam, kde se má za to, že přidaná hodnota je omezenější.

V návaznosti na návrh Komise přijatý v červnu 2018, aby se usnadnilo provádění dalšího VFR a zlepšila se souhra pravidel EU v oblasti financování a pravidel státní podpory, přijala Rada EU v listopadu 2018 změnu zmocňovacího nařízení EU v oblasti státní podpory (nařízení Rady č. 1588/2015). Na základě revidovaného znění zmocňovacího nařízení je Komise oprávněna provádět cílené změny obecného nařízení o blokových výjimkách.

Návrhy revidovaného znění obecného nařízení o blokových výjimkách byly předmětem 2 veřejných konzultací a 3 zasedání poradního výboru mezi Komisí a členskými státy.

Klíčové a sporné body

Revidovaná pravidla se týkají: (1) podpory poskytované vnitrostátními orgány na projekty financované prostřednictvím některých centrálně řízených programů EU v rámci nového VFR a (2) některých opatření státní podpory ekologické a digitální transformace, která se zároveň týkají oživení po hospodářských dopadech koronavirové pandemie.

Vynětí této podpory z povinnosti předchozího oznámení je zjednodušením, které usnadňuje rychlé provádění těchto opatření členskými státy, pokud jsou splněny podmínky omezující narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu.

Změnami, které byly do obecného nařízení o blokových výjimkách zavedeny, byla sladěna pravidla pro financování z prostředků EU a pravidla státní podpory, která se na tyto druhy financování vztahují, aby se předešlo zbytečným složitostem a zároveň byla na jednotném trhu EU zachována hospodářská soutěž.

Jedná se o vnitrostátní finanční prostředky, které se týkají:

 1. finančních a investičních operací podporovaných z Fondu InvestEU;
 2. projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které obdržely „pečeť excelence“ v rámci programu Horizont 2020 nebo Horizont Evropa, jakož i spolufinancovaných výzkumných a vývojových projektů nebo akcí „Teaming“ v rámci programu Horizont 2020 nebo Horizont Evropa;
 3. projektů Evropské územní spolupráce, známé jako Interreg.

Po přijaté změně obecného nařízení o blokových výjimkách mohou členské státy tato opatření provádět přímo, aniž by je musely oznamovat Komisi, kterou stačí pouze následně informovat. Vynětí podpory v těchto oblastech z povinnosti předchozího oznámení je možné díky zárukám zakotveným v programech EU řízených centrálně Komisí. Podpora poskytovaná v rámci těchto programů se zejména: zaměřuje na cíl obecného zájmu; zabývá selháním trhu nebo cíli v oblasti sociálně-ekonomické soudržnosti a omezuje na minimální nezbytnou částku.

Kromě toho Komise změnou obecného nařízení o blokových výjimkách vytváří pro členské státy ještě další možnosti, jak poskytnout podporu na souběžnou transformaci takovým způsobem, který jim rovněž umožní rychle podpořit podniky, které potřebují finanční prostředky na boj proti hospodářským dopadům koronavirové pandemie.

Příslušná podpora na dosažení těchto cílů, která je nyní vyňata z povinnosti předchozího oznámení Komisi, bude hrát také roli při další přípravě na období po skončení krize. Nové kategorie podpory, které budou vyňaty z oznamovací povinnosti, spadají do oblastí politiky, které jsou hlavními prioritami pro souběžnou transformaci. Podpora poskytovaná v těchto oblastech rovněž podpoří oživení po hospodářských dopadech koronavirové krize a zajistí, aby toto oživení přispělo k transformaci na zelenou a digitální ekonomiku. Příslušnými kategoriemi podpory jsou:

 1. podpora na projekty v oblasti energetické účinnosti budov;
 2. podpora infrastruktury pro dobíjení a doplňování paliva pro silniční vozidla s nízkými emisemi;
 3. podpora na pevné širokopásmové sítě, mobilní sítě 4G a 5G, některé projekty transevropské infrastruktury pro digitální konektivitu a některé poukázky.

Předpokládaný další vývoj

Kromě rozšíření oblasti působnosti obecného nařízení o blokových výjimkách, které bylo přijato, Komise již zahájila novou revizi obecného nařízení o blokových výjimkách, jejímž cílem je další zjednodušení pravidel státní podpory s ohledem na priority Komise v souvislosti se souběžnou transformací.

Odkazy

Krátce…

Automobilky dle Komise porušily hospodářskou soutěž

 • Komise poprvé považuje technickou spolupráci za porušení antimonopolních pravidel.

 • Při stanovování výše pokut vzala Komise v úvahu hodnotu tržeb za prodej osobních automobilů s naftovým motorem.

Komise 8. 7. 2021 stanovila pokutu pro výrobce automobilů ve výši 875 mil. € za omezení hospodářské soutěže v oblasti čištění emisí u nových osobních naftových automobilů. Komise zjistila, že skupiny Daimler, BMW a Volkswagen Group (Volkswagen, Audi a Porsche) porušily antimonopolní pravidla EU tím, že se dohodly na technickém vývoji v oblasti čištění oxidů dusíku. Daimler ovšem pokutován nebyl, protože Komisi pomohl odhalit existenci kartelu. Vyhnul se tak pokutě ve výši 727 mil. €. Naopak Volkswagen Group má zaplatit 502 mil. € a BMW 373 mil. €. Všechny strany uznaly svou účast na kartelu a souhlasily s vyřešením případu. Výrobci automobilů pořádali pravidelná technická setkání, aby prodiskutovali vývoj technologie selektivní katalytické redukce (SCR), která eliminuje škodlivé emise oxidů dusíku (NOx) z naftových osobních automobilů vstřikováním močoviny (také nazývané „AdBlue“). Během těchto setkání a více než 5 let se výrobci automobilů domlouvali. Automobilky nové technologie využívaly pouze do té míry, kterou požaduje zákon, a nevyužily tak jejich plný potenciál.

Komise schválila podporu pro ČR

 • Cílem regionální podpory je podpořit hospodářský rozvoj znevýhodněných oblastí.

 • V regionech, které budou mít podle revidovaných pokynů nárok na regionální investiční podporu, žije 87,76 % populace ČR.

Komise 30. 7. 2021 schválila v souladu s pravidly EU pro státní podporu mapu ČR k poskytování regionální podpory v období od ledna 2022 do prosince 2027. Mapa regionální podpory pro ČR je první, kterou Komise schválila v rámci revidovaných pokynů k regionální podpoře. Podle revidovaných pokynů k regionální podpoře, které byly Komisí přijaty v dubnu 2021 a začnou platit od ledna 2022, mohou členské státy podporovat nejvíce znevýhodněné regiony v EU, aby se zmírnily rozdíly mezi nimi z hlediska hospodářského blahobytu, příjmů a nezaměstnanosti. Pokyny také dávají členským státům více možností, jak podporovat regiony čelící transformaci nebo strukturálním problémům, jako je vylidňování, aby se mohly plně zapojit do ekologické transformace a digitalizace. Zároveň zachovávají silné záruky, aby členské státy nevyužívaly veřejné finanční prostředky k podněcování přemisťování pracovních míst z jednoho členského státu EU do jiného, což je zásadní pro spravedlivou hospodářskou soutěž na jednotném trhu. Mapa ukazuje, které regiony ČR jsou způsobilé k získání regionální investiční podpory a také jaká je ve způsobilých regionech maximální intenzita podpory. Intenzita podpory představuje maximální částku státní podpory, kterou lze poskytnout jednomu příjemci, vyjádřenou jako procento způsobilých investičních nákladů. V regionech, které budou mít podle revidovaných pokynů nárok na regionální investiční podporu, žije 87,76 % populace ČR: (1) Jedná se o regiony Severozápad, Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko, které patří k nejvíce znevýhodněným regionům v EU s HDP na obyvatele nižším než 75 % průměru EU. Maximální intenzita podpory velkých podniků se zde pohybuje mezi 30 % a 40 %, v závislosti na HDP na obyvatele v dané oblasti. (2) Regiony Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod mohou mít maximální intenzitu podpory velkých podniků v těchto oblastech 15 % až 25 %, přičemž v 1. pol. období a v oblastech ve stanovených hraničních oblastech se uplatňuje vyšší intenzita. U investic uskutečněných středními podniky může být maximální intenzita podpory o 10 p. b. vyšší a u investic malých podniků pak o 20 p. b., jedná-li se o počáteční investice se způsobilými náklady do 50 mil. €.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.