Komise posiluje opatření na podporu vysoce kvalitního a inkluzivního vzdělávání

08.08.2021
Komise

Komise pátého srpna zveřejnila návrh doporučení Rady o smíšeném učení v zájmu vysoce kvalitního a inkluzivního primárního a sekundárního vzdělávání. V rámci „smíšeného učení“ ve formálním vzdělávání a odborné přípravě zaujímají škola, pedagog nebo student k procesu učení více než jeden přístup. Může se jednat o kombinaci školního a jiného fyzického prostředí nebo kombinaci různých vzdělávacích nástrojů, které mohou být digitální i nedigitální.

Komise navrhuje jednak krátkodobá opatření k řešení nejnaléhavějších nedostatků, které prohloubila pandemie covidu-19, jednak další postup pro kombinování vzdělávacích prostředí a nástrojů v primárním a sekundárním vzdělávání a odborné přípravě, jež mohou pomoci vybudovat odolnější systémy vzdělávání a odborné přípravy.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová k tomu uvedla: „Úsilí o naplnění vize kvalitnějšího a inkluzivnějšího vzdělávání a odborné přípravy není ani zdaleka limitováno jen na kontext pandemie covidu-19. Nyní máme příležitost poučit se z nejnovějších zkušeností a posunout se díky nim dál. Dnešní návrh popisuje naši vizi vzdělávání pro Evropu, která podporuje obecné cíle Evropského prostoru vzdělávání i Akčního plánu digitálního vzdělávání a zasazuje se o kvalitní, inkluzivní, zelené a digitální vzdělávání v celé Evropě.“

Smíšené učení může zejména díky své flexibilitě pomoci zlepšit inkluzivnost vzdělávání. Může přispět k lepšímu vzdělávání ve vzdálených a venkovských oblastech nebo vzdělávání členů kočovných společenství, jedinců dlouhodobě pobývajících v nemocnicích či pečovatelských zařízeních nebo vrcholově trénujících sportovců. Všechna prostředí a nástroje by měly být stejně přístupné menšinám, dětem se zdravotním postižením či dětem ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a neměly by vést k diskriminaci či segregaci.

Ilustrační foto: Zdroj: Pixabay.com

Podle návrhu Komise na toto doporučení Rady by členské státy měly:

  • zajistit další vzdělávací příležitosti a cílenou podporu pro účastníky vzdělávání, kteří čelí problémům, mají speciální vzdělávací potřeby, jsou ze znevýhodněných skupin nebo byli jinak nepříznivě ovlivněni narušením školní docházky. To může například zahrnovat posílenou individuální podporu, systémy mentorování, další čas pro učení se během školního roku anebo prázdnin, přístup k dalším vzdělávacím prostředím (např. veřejné knihovny a společenské prostory) a dostupnost mimoškolních služeb s pedagogickou podporou. V tomto kontextu Komise doporučuje mobilizaci nebo nábor dalších pracovníků s cílem poskytnout více času na individuální podporu ve škole i při mimoškolních aktivitách,
  • přednostně kladly důraz na fyzickou a duševní pohodu jak účastníků vzdělávání a jejich rodin, tak učitelů a školitelů. To může zahrnovat rozvoj poradenství v oblasti duševního zdraví a začlenění opatření pro duševní pohodu studentů i učitelů či opatření proti šikaně do školních cílů,
  • zintenzivnily rozvoj digitálních kompetencí účastníků vzdělávání, jejich rodin a učitelů či školitelů a podporovaly na úrovni škol a komunit investice do dostupných zařízení a konektivity,
  • podporovat účinná partnerství pro infrastrukturu a zdroje mezi různými poskytovateli vzdělávání, mimo jiné z podnikatelské sféry, oblasti umění, kulturního dědictví, sportu, přírody, vysokoškolského vzdělávání, výzkumných institucí, odvětví vzdělávacích zdrojů (včetně technologií, publikací a učebních pomůcek) a výzkumu v oblasti vzdělávání,
  • plně využívat finanční prostředky a know-how EU pro reformy a investice do infrastruktury, nástrojů a pedagogiky s cílem zvýšit odolnost škol a jejich připravenost na budoucnost, a to zejména program Erasmus+, Nástroj pro oživení a odolnost, Evropský sociální fond plus, Evropský fond pro regionální rozvoj, program Digitální Evropa, program Horizont Evropa a Nástroj pro technickou podporu.

Komise je připravena podpořit provádění doporučení usnadněním vzájemného učení a výměny poznatků mezi členskými státy a všemi příslušnými zúčastněnými stranami jednak v rámci fór pro dialog zřízených v rámci Evropského prostoru vzdělávání a Akčního plánu digitálního vzdělávání, jednak prostřednictvím svých on-line platforem a komunit pro vzdělávání a odbornou přípravu: School Education Gateway a eTwinning.

Autor: Euroskop

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Zapojení mladých lidí do tvorby politik a reflexe Konference o budoucnosti Evropy 🙋‍♀️🇪🇺 To jsou témata, na která se zaměří český virtuální side-event v rámci Politického fóra na vysoké úrovni v NY. Událost můžete sledovat online od 13:30 SEČ (7:30 EST) ➡️ https://facebook.com/events/s/youth-as-the-driving-force-for/3234552053477536/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.