Výchova, vzdělání a mládež v červnu 2021

09.07.2021
Euroskop

Komise chce z programu Horizont Evropa investovat 14,7 mld. € na klima a digitalizaci, Komise hodnotila inovační výkonnost EU, Komise opět podporuje výzkumné pracovníky a organizace v rámci akce „Marie Curie-Skłodowska“

  • Z Horizontu Evropa budou plynout prostředky i na klima a digitalizaci

  • EU rozdělila státy podle inovační výkonnosti

  • Vyzkumní pracovníci budou opět moci získat podporu

Krátce…

Komise chce z programu Horizont Evropa investovat 14,7 mld. € na klima a digitalizaci

  • Program se věnuje celému cyklu výzkumu a inovací – od výzkumu v laboratořích až po uvádění inovativních produktů na trh.

  • Cílem je propojit výzkumné pracovníky a inovátory z celého světa a rozvinout spolupráci v zájmu řešení problémů.

Komise 16. 6. 2021 přijala hlavní pracovní program programu Horizont Evropa na období 2021–2022 (více v příspěvku „EP a Rada dosáhly dohody týkající se programu Horizont Evropa “, Výchova vzdělání a mládež v prosinci 2020, v příspěvku „Byly vyhlášeny první výzvy v rámci programu Horizont Evropa”, Výchova vzdělání a mládež v únoru 2021 a v příspěvku „Komise představila první strategický plán programu Horizont Evropa”, Výchova vzdělání a mládež v březnu 2021). V něm stanuje, na které cíle a konkrétní tematické oblasti prostředky v celkové hodnotě 14,7 mld. € půjdou. Prostřednictvím těchto investic se má urychlit zelená a digitální transformace EU a přispět se k udržitelnému oživení hospodářství po skončení koronavirové pandemie i ke zvýšení odolnosti EU vůči budoucím krizím. Prostředky mají být věnovány na stipendia, odbornou přípravu a výměnné programy pro evropské vědce, na vytvoření propojenějších a účinnějších evropských inovačních ekosystémů a špičkové výzkumné infrastruktury. Investice rovněž mají podpořit zapojení vědecké obce z EU i ze světa a zároveň posílit Evropský výzkumný prostor. Kolem 5,8 mld. €, má plynout na výzkum a inovace s cílem podpořit cíle Zelené dohody pro Evropu a závazek EU vytvořit z EU do roku 2050 1. klimaticky neutrální kontinent. Finanční prostředky mají pomoci projektům, které rozšiřují vědecké poznatky o změně klimatu a rozvíjejí řešení na snižování emisí skleníkových plynů a přizpůsobení se změně klimatu. Takové projekty mají přispět např. k urychlení udržitelného a spravedlivého přechodu na čistou energii a mobilitu, pomoci s adaptací potravinových systémů, podpořit oběhové hospodářství a biohospodářství, zvýšit přirozené propady uhlíku v rámci ekosystémů a podpořit adaptaci na změnu klimatu. Program má dále zajistit, aby se toto desetiletí stalo evropskou digitální dekádou a aby se položily základy pro vznik nových digitálních podniků v budoucnu. Tím se má zajistit podstatné zvýšení investic do této oblasti. Investice mají zvýšit potenciál digitálních nástrojů a výzkumu a inovací založených na datech v oblasti zdravotní péče, médií, kulturního dědictví a kreativní ekonomiky, energetiky, mobility a produkce potravin, podpoří se modernizace průmyslových modelů a posílí vedoucí postavení evropského průmyslu. Rozvoj základních digitálních technologií v období 2021-2022 má být podpořen částkou ve výši přibližně 4 mld. €. V rámci programu má plynout přibližně 1,9 mld. € ve formě přímých investic na pomoc při nápravě bezprostředních hospodářských a sociálních škod způsobených koronavirovou pandemií. Tyto prostředky pak v souladu s programem Next Generation EU mají přispět k vytvoření postkovidové podoby Evropy, která bude nejen ekologičtější a digitálnější, ale zároveň i odolnější vůči současným a budoucím výzvám. Spadají sem tedy i činnosti, jejich cílem je modernizovat systémy zdravotní péče a přispět ke zvýšení vědeckých kapacit, především v oblasti vývoje očkovacích látek.

Komise hodnotila inovační výkonnost EU

  • Evropský srovnávací přehled inovací poskytuje srovnávací analýzu výsledků v oblasti inovací v zemích EU.

  • 1. evropský srovnávací přehled inovací byl zveřejněn v roce 2001.

  • Všechny členské státy a regiony investují stále více do inovací a rozdíly v inovacích v EU se zmenšují.

Komise 21. 6. 2021 zveřejnila evropský srovnávací přehled inovací 2021, který ukazuje, že inovační výkonnost Evropy se v celé EU nadále zlepšuje. Evropský srovnávací přehled inovací poskytuje srovnávací analýzu výsledků v oblasti inovací v zemích EU, v ostatních evropských zemích a v regionech v sousedství. Posuzuje relativní silné a slabé stránky vnitrostátních systémů inovací a pomáhá zemím určit oblasti, kterými je třeba se zabývat. 1. evropský srovnávací přehled inovací byl zveřejněn v roce 2001. Inovační výkonnost se od roku 2014 zvýšila v průměru o 12,5 %. Probíhá setrvalá konvergence v rámci EU, kdy země s nižší výkonností rostou rychleji než země s vyšší výkonností, a tudíž se mezi nimi odstraňují rozdíly v inovacích. Podle srovnávacího přehledu inovací v regionech 2021 tento trend platí pro inovace napříč regiony EU. Z globálního hlediska má EU lepší výsledky než její konkurenti, jako jsou Čína, Brazílie, Jihoafrická republika, Rusko a Indie, zatímco Jižní Korea, Kanada, Austrálie, USA a Japonsko jsou na tom výkonnostně oproti EU ještě lépe. Letošní evropský srovnávací přehled inovací vychází z revidovaného rámce, který obsahuje nové ukazatele digitalizace a environmentální udržitelnosti. Země EU jsou na základě dosažených výsledků rozčleněny do 4 výkonnostních skupin: vynikající inovátoři (Inovation leaders), silní inovátoři (Strong innovators), mírní inovátoři (Moderate innovators) a začínající inovátoři (Emerging innovators). Švédsko zůstává lídrem EU v oblasti inovací, následuje jej Finsko, Dánsko a Belgie, jejichž inovační výkonnost je výrazně nad průměrem EU. Výkonnostní skupiny jsou obvykle geograficky koncentrované, přičemž vynikající inovátoři a většina silných inovátorů se nachází v severní a západní Evropě a většina mírných a začínajících inovátorů se nachází v jižní a východní Evropě. Od roku 2014 vzrostla inovační výkonnost EU v průměru o 12,5 p.b. Výkonnost se zvýšila nejvíce na Kypru, v Estonsku, Řecku, Itálii a Litvě. Celkem 5 členských států zaznamenalo zlepšení výkonnosti o 25 nebo více p.b. (Estonsko, Itálie, Kypr, Litva a Řecko). 4 členské státy dosáhly zlepšení výkonnosti o 15–25 p.b. (Belgie, Finsko, Chorvatsko a Švédsko). U 8 členských států se výkonnost zlepšila o 10–15 p.b. (Česko, Lotyšsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko a Španělsko). Zbývajících 10 členských států zaznamenalo zlepšení výkonnosti až o 10 p.b.

Komise opět podporuje výzkumné pracovníky a organizace v rámci akce „Marie Curie-Skłodowska“

  • V letech 2014-2020 program podpořil více než 65 tis. výzkumných pracovníků z EU i mimo ni, včetně 25 tis. doktorandů.

  • V roce 2021 poskytnou akce „Marie Curie-Skłodowska“ přibližně 822 mil. € na 5 hlavních akcí.

Komise 22. 6. 2021 oznámila nové výzvy na podporu odborné přípravy, dovedností a profesního rozvoje výzkumných pracovníků v rámci akcí „Marie Curie-Skłodowska“, programu EU pro financování doktorandského vzdělávání a postdoktorandské odborné přípravy v rámci programu Horizont Evropa. Výzvy následují po přijetí pracovního programu Horizont Evropa 2021–2022. Akce „Marie Curie-Skłodowska“ s celkovým rozpočtem 6,6 mld. € na období 2021–2027 podporují výzkumné pracovníky z celého světa, a to ve všech fázích jejich profesní dráhy a ve všech oborech. Mají být rovněž přínosem pro instituce, neboť podporují vynikající doktorandské a postdoktorandské programy, kooperativní výzkum a inovační projekty, zvyšují jejich celosvětovou přitažlivost a viditelnost a posilují spolupráci mimo akademickou obec, a to i s velkými společnostmi a MSP. V roce 2021 poskytnou akce „Marie Curie-Skłodowska“ přibližně 822 mil. € na 5 hlavních akcí pracovního programu: (1) Doktorandské sítě MSCA — provádějí doktorandské programy poskytující odbornou přípravu doktorandům v akademické obci a dalších sektorech, včetně průmyslu a podniků. Výzva pro rok 2021 s rozpočtem 402,95 mil. € je již otevřena bude uzavřena 16. 11. 2021. (2) Postdoktorandská stipendia MSCA – posilují tvůrčí a inovační potenciál výzkumných pracovníků, kteří jsou držiteli titulu Ph. D. a chtějí získat nové dovednosti prostřednictvím pokročilé odborné přípravy a mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility. Finanční prostředky budou k dispozici výzkumným pracovníkům, kteří jsou připraveni realizovat projekty pokročilého výzkumu a inovací v Evropě i po celém světě, a to i v neakademickém sektoru. Výzva pro rok 2021 s rozpočtem 242 mil. € je již otevřena a bude uzavřena v říjnu 2021. (3) Výměny pracovníků MSCA – rozvíjejí mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou udržitelnou spolupráci ve výzkumu a inovacích prostřednictvím výměn pracovníků. Program má pomoci přeměnit nápady na inovativní výrobky, služby nebo postupy. Výzva pro rok 2021 s rozpočtem 72,5 mil. € má být otevřena 7. 10. 2021 a uzavřena 9. 3. 2022. (4) MSCA COFUND — spolufinancuje nové nebo stávající doktorandské programy a programy postdoktorandských stipendií v členských státech EU nebo v zemích přidružených k programu Horizont Evropa s cílem šířit osvědčené postupy MSCA. To zahrnuje mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou odbornou přípravu ve výzkumu, jakož i mezinárodní a mezisektorovou mobilitu výzkumných pracovníků ve všech fázích jejich profesní dráhy. Výzva pro rok 2021 s rozpočtem 89 mil. € bude otevřena 12. 10. 2021 a uzavřena 10. 2. 2022. (5) MSCA a občané – přibližuje výzkum studentům, rodinám a široké veřejnosti, zejména prostřednictvím Evropské noci vědců. Tato akce zvyšuje informovanost o dopadu práce výzkumných pracovníků na životy občanů, společnost a hospodářství a posiluje veřejné ocenění vědy a výzkumu. Jejím účelem je rovněž zvýšit zájem mladých lidí o výzkumnou a vědeckou profesní dráhu. Výzva k předkládání návrhů pro rok 2022 s rozpočtem 15,5 mil. € v letech 2022 a 2023 a byla otevřena 22. 6. 2021 a bude mít lhůtu do 7. 10. 2021. V rámci programu Horizont Evropa 2021–2027 budou akce MSCA klást větší důraz na mezisektorovou spolupráci, zejména mezi akademickou obcí a podniky, jakož i na účinný dohled a profesní poradenství prostřednictvím nových pokynů MSCA pro dohled. Mají podporovat udržitelné chování, výzkumné činnosti a řízení v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu prostřednictvím Zelené charty MSCA.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Historicky první zasedání Evropského politického společenství je u konce. Připravili jsme pro vás 5 faktů nebo zajímavostí z #PragueSummit, které si zaslouží vaši pozornost ➡️ https://euroskop.cz/2022/10/06/5-veci-ktere-by-vam-nemely-uniknout-z-prvniho-summitu-evropskeho-politickeho-spolecenstvi/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.