Daně v březnu 2021

10.04.2021
Euroskop

EU požaduje větší daňovou transparentnost velkých nadnárodních společností, EU podporuje posílení správní spolupráce v oblasti daní

  • Rada se zabývala daněmi velkých psolečností

  • Správní spolupráce by měla být posílena

Krátce…

EU požaduje větší daňovou transparentnost velkých nadnárodních společností

  • Členské státy požadují rychlé přijetí navrhované směrnice o zveřejňování informací o dani z příjmů ze strany některých podniků.

  • EU přijímá opatření ke zvýšení daňové transparentnosti velkých nadnárodních společností.

Rada 3. 3. 2021 schválila větší daňovou transparentnost velkých nadnárodních společností. Navrhovaná směrnice, předložená v dubnu 2016, je součástí akčního plánu Komise pro spravedlivější systém zdaňování příjmů právnických osob (více v příspěvku „Komise se pokusí znovu prosadit společný základ daně z příjmu právnických osob (CCCTB)”, Daně v červnu 2015). Portugalské předsednictví může nyní zahájit jednání s EP. Navrhovaná směrnice o zveřejňování informací o dani z příjmů ze strany některých podniků a poboček je známa jako směrnice o veřejném podávání zpráv podle jednotlivých zemí. Směrnice vyžaduje, aby nadnárodní společnosti nebo samostatné podniky s celkovými konsolidovanými výnosy přesahujícími 750 mil. € v každém z posledních 2 po sobě jdoucích účetních období, ať již mají ústředí v EU nebo mimo ni, uváděly ve zvláštní zprávě daň z příjmů, kterou platí v každém členském státě, spolu s dalšími relevantními informacemi s daněmi souvisejícími. Na banky se tento návrh směrnice nevztahuje, protože jsou povinny zveřejňovat podobné informace podle jiné směrnice. Aby se zabránilo nepřiměřené administrativní zátěži pro společnosti dotčené touto směrnicí a aby byly zveřejňovány informace jen v rozsahu, který je naprosto nezbytný pro umožnění účinné veřejné kontroly, stanoví směrnice úplný a konečný seznam informací, které mají být uváděny. Zprávy musí být podány do 12 měsíců od rozvahového dne příslušného účetního období. Směrnice stanovuje podmínky, za kterých může společnost získat odklad této povinnosti podávat zprávy, a to na dobu nejvýše 6 let. Stanovuje rovněž, kdo nese skutečnou odpovědnost za zajištění dodržování povinnosti podávat zprávy. Členské státy mají mít 2 roky na provedení směrnice ve vnitrostátních právních předpisech.

EU podporuje posílení správní spolupráce v oblasti daní

  • Rozšířením pravidel pro automatickou výměnu informací rovněž na ekonomiku digitálních platforem dává EU příklad ostatním.

  • Příjmy získané prostřednictvím digitálních platforem zůstávají často nenahlášeny a nezdaněny.

Rada 22. 3. 2021 přijala nová pravidla, která mají zlepšit správní spolupráci v oblasti daní a řešit výzvy spojené s ekonomikou digitálních platforem. Digitální platformy využívá k prodeji zboží a poskytování služeb velký a stále rostoucí počet jednotlivců i podniků. Příjmy získané prostřednictvím digitálních platforem však zůstávají často nenahlášeny a nezdaněny, zejména pokud digitální platformy působí ve více zemích. Členské státy tak přicházejí o daňové příjmy a obchodníci na digitálních platformách získávají nad tradičními podniky nespravedlivou výhodu. Změny směrnice č. 16/2011 o správní spolupráci v oblasti daní se snaží tento problém řešit. Provozovatelům digitálních platforem ukládají povinnost oznamovat příjmy, které na nich prodejci realizují, a členské státy mají povinnost si tyto informace automaticky vyměňovat. Nová pravidla se vztahují na digitální platformy nacházející se uvnitř EU i mimo ni a začnou se uplatňovat od ledna 2023. Vnitrostátním daňovým orgánům umožní zjišťovat příjmy získané prostřednictvím digitálních platforem a určit příslušnou daňovou povinnost. Pro provozovatele digitálních platforem bude rovněž dodržování stanovených požadavků snazší díky tomu, že oznamovat budou pouze v 1 členském státě, v souladu se společným unijním rámcem. Další změny směrnice o správní spolupráci v oblasti daní mají zkvalitnit výměnu informací a spolupráci mezi daňovými orgány členských států, které budou například snadněji získávat informace o skupinách daňových poplatníků. Mají se také zlepšit pravidla, kterými se řídí provádění souběžných kontrol nebo která umožňují přítomnost úředníků během šetření v jiném členském státě. Nová pravidla rovněž poskytují rámec, v němž mohou příslušné orgány 2 nebo více členských států provádět společné kontroly. Tento rámec má začít fungovat ve všech členských státech nejpozději od roku 2024.

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.