Rok 2021 Evropská unie vyhlásila Evropským rokem železnice


Petr Pospíšil, Euroskop, 18.2.2021

Letošní rok byl unijními institucemi označen za Evropský rok železnice. Iniciativa, vycházející od Evropské komise, si klade za cíl zviditelnit železniční dopravu a prezentovat ji jako udržitelný, inteligentní a bezpečný způsob dopravy. V rámci Evropského roku železnice vznikly speciální internetové stránky a budou se konat akce věnované železniční dopravě.

Iniciativa připomíná význam železnice pro evropskou kulturu. Předobraz železniční dopravy lze spatřovat již v antickém období. Dlážděná cesta s dřevěnými kolejnicemi zvaná „Diolkos“ umožňovala již v šestém století před naším letopočtem překonat Korintskou šíji, aniž by lodě musely obeplout Peloponéský poloostrov.

V novověku pak byla železniční doprava doslova hnacím motorem modernizace a průmyslové revoluce na evropském kontinentu. Iniciativa Evropského roku železnice má přispět k tomu, aby byla železnice katalyzátorem převratných trendů v Evropě i v 21. století – konkrétně trendu ekologické transformace.

Vlaky jsou ekologickým premiantem mezi dopravními prostředky

Evropský rok železnice vyzdvihuje potenciál železniční dopravy pro Evropu především s ohledem na ekologičnost tohoto způsobu dopravy. Větší využívání železniční dopravy má přispět k naplnění ambicí stanovených Zelenou dohodou pro Evropu, podle níž má Unie do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Čistší a zdravější způsoby dopravy jsou jedním z nástrojů, které mají k tomuto cíli napomoci.

Doprava způsobuje přibližně čtvrtinu emisí skleníkových plynů na území EU. Železniční doprava je přitom příčinou pouze 0,4 procenta ze všech emisí vznikajících v důsledku dopravy. Vlaky tedy oprávněně platí za ekologické premianty mezi dopravními prostředky, a to i z dalšího důvodu.

Evropský rok železnice - ekologičnost
Železnice jako udržitelný způsob dopravy, klíčový k naplnění cíle EU dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Železniční doprava zodpovídá pouze za 0,4 procenta emisí skleníkových plynů produkovaných dopravou a za 1,9 procenta celkového objemu energie spotřebované v dopravě. Zdroj: Evropská komise

Jedná se o jediný způsob dopravy, který v období 1990-2017 konstantně snižoval emise a energetickou spotřebu a ruku v ruce s tím navyšoval využívání obnovitelných zdrojů energie. Unie si stanovila za cíl do roku 2050 emise produkované z dopravy snížit o 90 procent, proto se snaha o navýšení míry využívání železniční dopravy jeví jako vhodný a logický krok.

Budoucnost? Vysokorychlostní železnice a více přepravy zboží

Komise již i nastínila dílčí kroky, jejichž pomocí by se mělo podařit této mety dosáhnout. Na konci minulého roku zveřejnila Strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu. Tento dokument počítá s větším využíváním železniční dopravy namísto jiných způsobů dopravy, které v současné době životní prostředí zatěžují násobně více. Proto strategie uvádí několik konkrétních kroků, jako je zásadní zvýšení využívání nákladní železniční dopravy či výrazný nárůst aktivit v oblasti vysokorychlostní železnice.

Železniční doprava ovšem může nabídnout mnohem více předností než jen ekologickou udržitelnost a energetickou efektivitu (železniční doprava spotřebovává jen 1,9 procenta z celkového objemu energie spotřebované dopravou). Železnice v sobě skýtá obrovský potenciál s ohledem na meziměstské, meziregionální i mezistátní spojení za účelem přepravy osob i nákladu. Na území Unie se nachází celkem 201 tisíc kilometrů železničních drah, což je pouze o dva tisíce méně než ve Spojených státech amerických. Oproti Číně je délka evropských železničních tratí větší více než o polovinu a Rusko převyšují přibližně 2,5krát.

Hustá železniční síť má potenciál pro větší využívání železnice

Když se bere v potaz nikoli délka železničních tratí, ale jejich hustota ve vztahu k rozloze území, budou mít členské země EU v mezinárodním srovnání dominantní postavení. To svědčí o potenciálu, který v sobě železnice má pro přepravu osob i zboží. I proto má železniční doprava neopominutelné místo v rámci plánů na vybudování transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Železnice - délka tratí
Železnice spojuje lidi a podniky. Celková délka železniční sítě v EU činí 201 tisíc kilometrů. Z toho tři čtvrtiny jsou využívány vlaky poháněnými elektřinou a 9169 kilometrů představuje vysokorychlostní železnice. Průměrná vzdálenost mezi dvěma železničními zastávkami na území EU je 6,9 kilometru. Česká republika patří mezi země s nejdelší železniční sítí v přepočtu na počet obyvatel. Zdroj: Evropská komise

V roce 2021 rovněž začne provádění balíčku unijních legislativních opatření (tzv. čtvrtého železničního balíčku), jenž směřuje k vytvoření jednotného evropského železničního prostoru – k propojenější železniční síti umožňující plynulou přeshraniční mobilitu. Navzdory všem nepopiratelným výhodám vlaky v současnosti v rámci všech způsobů dopravy přepraví pouze 7 procent osob a 11 procent zboží.

Vlaky představují nejbezpečnější způsob dopravy

Předností železniční dopravy je bezpochyby i bezpečnost. Vlaky vycházejí ze srovnání se všemi ostatními pozemními dopravními prostředky umožňujícími osobní přepravu (autobusy, automobily, motocykly) jako jednoznačně nejbezpečnější varianta. Dalšími výhody železniční dopravy představují pohodlnost a cenová dostupnost.

Kromě kampaně propagující železniční dopravu v rámci Evropského roku železnice se v letošním roce rovněž očekává přijetí celé řady legislativních i strategických dokumentů v čele s akčním plánem na podporu osobní železniční dopravy. Očekává se, že nová opatření budou směřovat k navýšení přepravní kapacity v rámci železniční dopravy, k tomu, aby bylo možné vystavovat jízdní doklady pro kombinované způsoby přepravy, kdy cestující využije různých dopravních prostředků a dále například k vytvoření nových či posílení stávajících partnerství v oblasti železničního průmyslu.

Více informací naleznete na speciální webové stránce věnované Evropskému roku železnice.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.