Zemědělství a rybolov v prosinci 2020

10.01.2021
Euroskop

Poslanci schválili přechodná pravidla v rámci SZP, EU chce zlepšit propagaci evropských zemědělsko-potravinářských produktů, Komise zveřejnila doporučení pro vnitrostátní strategické plány

  • Schválení nových opatření l přechodu k nové SZP

  • Podpora evropských produktů

  • EU chce pomoci při přípravě jejich strategických plánů SZP

Krátce…

Poslanci schválili přechodná pravidla v rámci SZP

  • Dotace EU na zemědělství a financování rozvoje venkova mají bez prodlení pokračovat.

  • EU chce poskytnout 8 mld. € na pomoc výrobcům potravin a venkovským oblastem.

EP 16. 12. 2020 schválil opatření k zajištění přechodu od současné SZP k budoucí a 8 mld. € na pomoc výrobcům potravin a venkovským oblastem. Schválený právní akt prodlužuje používání stávajících pravidel SZP do konce roku 2022. Tím je zajištěno, že platby zemědělcům a příjemcům rozvoje venkova mohou pokračovat. Součástí celkové dohody jsou rovněž pravidla týkající se způsobů, jak mohou zemědělci, výrobci potravin a venkovské oblasti využít krizovou pomoc COVID-19 ve výši 8 mld. € k financování jejich ​​oživení v příštích 2 letech. Přibližně 30 % peněz bude k dispozici v roce 2021 a zbývajících 70 % bude uvolněno v roce 2022. Komise předložila návrhy na reformu SZP v červnu 2018 a v říjnu 2019 navrhla rozšíření stávajícího právního rámce SZP (více v příspěvku „Současná pravidla SZP mají platit až do konce roku 2022”, Zemědělství a rybolov v červnu 2020 a v příspěvku „Nová dohoda o přechodných pravidlech SZP přijata”, Zemědělství a rybolov v listopadu 2020). Přechodná pravidla mají zajistit kontinuitu podpory příjmu pro zemědělce, dokud nevstoupí v platnost nová SZP. Jako reakci na krizi způsobenou koronavirem předložila Komise v květnu 2020 také návrh nástroje Next Generation EU. Přechodné nařízení bude obsahovat pravidla pro využívání prostředků z tohoto nástroje v rámci fondu pro rozvoj venkova, jenž spadá pod SZP.

EU chce zlepšit propagaci evropských zemědělsko-potravinářských produktů

  • Propagační politika má pomoci evropským výrobcům více informovat o jejich produktech v EU i mimo ni.

  • Udržitelné zemědělství přináší producentům výhody, protože zvyšuje hodnotu jejich produktů, a je výhodné i pro spotřebitele, kteří stále více poptávají potraviny získávané udržitelným způsobem.

Komise 17. 12. 2020 informovala o tom, že na rok 2021 bylo vyčleněno celkem 182,9 mil. € na propagaci evropských zemědělsko-potravinářských produktů v EU i mimo ni. Tento pracovní program propagační politiky klade zvláštní důraz na propagaci produktů a zemědělských metod, které přímo podporují cíle Zelené dohody pro Evropu, zejména pak na ekologické produkty, ovoce, zeleninu a udržitelné zemědělství. Politika EU na podporu zemědělsko-potravinářských produktů má zvýšit konkurenceschopnost tohoto odvětví využitím růstu celosvětových zemědělsko-potravinářských trhů a lepším informováním o přísných normách, které se v zemědělství EU uplatňují co do kvality i udržitelnosti. Podle strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ má být v roce 2021 zaveden nový rámec propagační politiky. Téměř 1/2 rozpočtu (86 mil. €) má plynout na kampaně, které budou více souviset s cíli Zelené dohody pro Evropu, zejména se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“. Součástí toho je i informování evropských a světových spotřebitelů o ekologickém a udržitelném zemědělství EU a úloze zemědělsko-potravinářského odvětví z hlediska opatření v oblasti klimatu a životního prostředí. Vybrané kampaně se zaměří na lepší informovanost o těchto formách zemědělství a výraznější uznávání ekologického loga. V EU by se navíc měly financovat kampaně na podporu zdravého stravování a vyvážené stravy zaměřené na zvyšování spotřeby čerstvého ovoce a zeleniny. Dalším cílem kampaní bude zdůraznit vysokou úroveň standardů bezpečnosti a kvality, jakož i rozmanitost a tradiční aspekty evropských zemědělsko-potravinářských produktů. To zahrnuje podporu režimů jakosti EU, jako jsou zeměpisná označení v EU.

Komise zveřejnila doporučení pro vnitrostátní strategické plány

  • Doporučení členským státům jsou krokem ke zvýšení udržitelnosti a odolnosti zemědělství.

  • EU chce zajistit, aby SZP byla v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, podporovala zemědělce a ekologickou transformaci.

Komise 18. 12. 2020 zveřejnila doporučení pro jednotlivé členské státy s cílem pomoci jim při přípravě jejich strategických plánů SZP a související sdělení. Tato doporučení jsou součástí dialogu mezi Komisí a členskými státy s cílem podpořit je při provádění SZP od roku 2023 a zajistit, aby jejich strategické plány SZP s ambiciózními cíli přispívaly k Zelené dohody pro Evropu. Strategické plány jsou klíčovým prvkem reformy SZP. Stanoví, jak budou jednotlivé členské státy využívat nástroje SZP na základě analýzy jejich podmínek a potřeb za účelem dosažení specifických cílů SZP, jakož i cílů Zelené dohody pro Evropu. Tato doporučení jsou spojena s 9 specifickými cíli SZP, které se týkají environmentálních, sociálních a hospodářských problémů, a s průřezovým cílem týkajícím se znalostí a inovací. Doporučení zohledňují ambice Zelené dohody pro Evropu a zejména 6 kvantifikovaných cílů strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické rozmanitosti. Cílem je ukázat, jak musí být strategické plány SZP směrovány, aby těchto cílů bylo dosaženo, a to tím, že určí klíčové problémy, které musí členské státy řešit, a způsob jejich řešení. Za tímto účelem doporučení poskytují informace o aktuálním stavu, pokud jde o cíle Zelené dohody. V zájmu dosažení cíle využívat 25 % zemědělské půdy k ekologickému zemědělství Komise doporučila velké většině členských států, aby vytvořily nezbytné struktury potravinového řetězce, určily místní potenciál ekologické produkce, podpořily spotřebu ekologických produktů a zajistily podporu přechodu na ekologické zemědělství a jeho zachování prostřednictvím rozvoje venkova. Pokud jde o cíle SZP týkající se zvýšení konkurenceschopnosti a přilákání mladých zemědělců, Komise doporučuje řadě členských států, aby usnadnily přístup k financování, např. větším využíváním finančních nástrojů dostupných v rámci rozvoje venkova. Komise členským státům doporučuje, aby podporovaly udržitelné používání pesticidů tím, že zajistí zavedení integrované ochrany rostlin. Cílem je zaměřit se na růst zdravých plodin s co nejmenším narušením agroekosystému a podporovat metody přirozené ochrany před škodlivými organismy. Doporučení rovněž poukazují na potřebu zvýšit hodnotu zemědělských produktů na úrovni prvovýrobců prostřednictvím zeměpisných označení nebo místních a regionálních dodavatelských řetězců.

Přibývá dezinformací v ČR

Až 75 % občanů ČR si myslí, že počet a intenzita dezinformací v ČR se navyšuje. Zároveň většina souhlasí s tvrzením, že sociální sítě zesilují a zviditelňují emocionální a zároveň

Jak vesmírný program EU pomáhá v oblasti Arktidy?

Polární regiony jsou jednou z oblastí, kde je změna klimatu, která ovlivňuje celou zeměkouli, zvláště výrazná. Zejména oblasti Arktidy proto věnuje zvýšenou pozornost i integrovaný vesmírný programu EU, díky kterému má

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V dalším díle podcastu Věcně o Evropě si můžete poslechnout rozhovor s tiskovým mluvčím ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek Markem Zemanem. Jak chce vést komunikaci o Evropské unii? Co očekává od předsednictví ČR v Radě EU? Jak sám vnímá EU? ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/11/vecne-o-evrope-marek-zeman-o-komunikaci-o-evropskych-zalezitostech/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.