Výchova, vzdělání a mládež v prosinci 2020

10.01.2021
Euroskop

EP a Rada dosáhly dohody týkající se programu Horizont Evropa, Rada a EP dosáhly dohody o Evropském sboru solidarity, Instituce se dohodly na podobě porgramu Erasmus+, EU se dohodla na programu Kreativní Evropa, EU hodnotila Erasmus+ a Evropský sbor solidarity

 • Instuce se shodly na novém programu Horizont Evropa

 • Nové nastavení Evropského sboru solidarity na období 2021–2027

 • Erasmus+ má nabídnout více možností

 • Dohoda týkající se programu Kreativní Evropa

 • EU pokračuje v cestě k Evropskému prostoru vzdělávání

Krátce…

EP a Rada dosáhly dohody týkající se programu Horizont Evropa

 • Horizont Evropa je hlavním nástrojem k posílení vědecké a technologické základny, rozvoji řešení pro zdravější život, podpoře digitální transformace a boji proti změně klimatu v zájmu kolektivní odolnosti.

 • Horizont Evropa má navazovat na současný výzkumný a inovační program Horizont 2020 – zaměření na excelenci a zachování prověřených postupů a pravidel financování.

Rada 11. 12. 2020 dosáhla předběžné politické dohody s vyjednavači EP ohledně návrhu nařízení, kterým se zavádí rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa na období 2021–2027. Rozpočet nového výzkumného a inovačního programu EU na období 2021–2027 bude činit přibližně 95,5 mld. € (v běžných cenách). Zahrnuje 5,4 mld. € (v běžných cenách) z nástroje Next Generation EU na podporu oživení a posílení budoucí odolnosti EU a také dodatečné prostředky ve výši 4,5 mld. € (v běžných cenách). Oproti stávajícímu programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 se jedná o 30% nárůst (srovná-li se Horizont Evropa s Horizontem 2020 pro EU-27 ve stálých cenách). Horizont Evropa je tak nejambicióznější program pro výzkum a inovace na světě. Horizont Evropa má prosazovat excelenci a poskytovat cennou podporu špičkovým výzkumným pracovníkům a inovátorům s cílem podnítit systémové změny potřebné k zajištění ekologické, zdravé a odolné Evropy. Prostřednictvím Evropské rady pro výzkum (ERV) má zajišťovat nejvyšší vědeckou úroveň. Stipendia a výměnné pobyty „Marie Curie-Skłodowska“ by měly pomáhat nejtalentovanějším mladým výzkumníkům rozšiřovat své znalosti a dovednosti. Program by měl rovněž podporovat kooperativní výzkum týkající se společenských výzev a posilovat technologické a průmyslové kapacity prostřednictvím tematických klastrů, které řeší celé spektrum globálních výzev. Horizont Evropa má také podporovat účast, snižovat rozdíly ve výzkumu a inovacích a posilovat Evropský výzkumný prostor (EVP) prostřednictvím opatření zaměřených na podporu zemí s nižší výkonností v oblasti výzkumu a inovací, budování středisek excelence, zvyšování jejich kapacity a usnadňování spolupráce. Na tento účel připadne 3,3 % rozpočtu programu, což představuje ve srovnání s programem Horizont 2020 značný nárůst. Program by měl navíc zavést nové prvky, jako je Evropská rada pro inovace (ERI) a mise EU. Evropská rada pro inovace, která již funguje v pilotním režimu, z rozpočtu dostane přes 10 mld. €, aby podporovala vznikající a průlomové inovace ze strany MSP, začínajících podniků a společností se střední tržní kapitalizací. Svou činností bude doplňovat působení Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Cílem misí EU je řešit otázky, které ovlivňují náš každodenní život – od boje proti rakovině po přizpůsobení se změně klimatu, život v zelenějších městech, zajištění zdravé půdy pro potraviny, přírodu, lidi a klima a ochranu vod a oceánů. Dopad Horizontu Evropa se má zvýšit díky úzké spolupráci s dalšími programy a politikami EU (např. InvestEU, Erasmus+, politika soudržnosti EU, Digitální Evropa, evropské strukturální a investiční fondy, Nástroj pro propojení Evropy a facilita na podporu oživení a odolnosti) s cílem podpořit rychlejší šíření na vnitrostátní a regionální úrovni a využívání výsledků výzkumu a inovací. Poprvé v historii rámcového programu mohou regiony na dobrovolném základě převést část svých regionálních prostředků do programu Horizont Evropa, aby je bylo možné využít na výzkumné a inovační činnosti v jejich regionu. Pro další usnadnění podpory Komise rovněž navrhla vyjmout projekty MSP, které obdržely v rámci Horizontu Evropa pečeť excelence, z oznamovací povinnosti, pokud jde o státní podporu.

Rada a EP dosáhly dohody o Evropském sboru solidarity

 • Program je příležitostí pro mladé lidi v celé EU.

 • Mladí lidé by se měli zapojit do solidárních činností.

Instituce 11. 12. 2020 dosáhly dohody o programu Evropský sbor solidarity na období 2021–2027. S rozpočtem přesahujícím 1 mld. € by měl program umožnit přibližně 350 tis. mladých lidí z EU a partnerských zemí zapojit se do dobrovolnických činností ve 2 oblastech: solidární činnosti zaměřené na společenské výzvy, jako je pomoc dětem a starším osobám nebo pomoc v centrech pro žadatele o azyl, a solidární činnosti související s humanitární pomocí. Prozatímní dohoda stanoví, že program bude otevřený osobám ve věku 18–30 let pro solidární činnosti a 18–35 let pro činnosti v oblasti humanitární pomoci, které se zaregistrovaly na portálu Evropského sboru solidarity. Evropský sbor solidarity má být přístupný veřejným nebo soukromým subjektům a mezinárodním organizacím za předpokladu, že jim byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Všechny činnosti v rámci programu jsou otevřené účasti členských států. Programu, zejména dobrovolnictví v rámci činností v oblasti humanitární pomoci, se s určitými výjimkami mohou účastnit i třetí země (členské země EFTA, které jsou členy EHP, přistupující země, kandidátské země a potenciální kandidátské země, země, na které se vztahuje evropská politika sousedství, a jiné třetí země v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě). Program stanoví, že dobrovolnické solidární činnosti zaměřené na společenské výzvy mohou probíhat v zemi jiné, než je země bydliště účastníka nebo v zemi bydliště účastníka (vnitrostátní). Vnitrostátní dobrovolnická činnost je otevřena účasti všech mladých lidí, a zejména mladých lidí s omezenými příležitostmi. Vznik Evropského sboru solidarity oznámil předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie v září 2016. 1. fáze byla zahájena v prosinci 2016; po ní následovala 2. fáze naplánovaná na období 2018–2020. V červnu 2018 navrhla Komise samostatný program pro 3. fázi Evropského sboru solidarity na roky 2021–2027. V listopadu 2018 se Rada dohodla na svém postoji pro jednání s EP, která byla zahájena říjnu 2019 (více v příspěvku „Evropský sbor solidarity by měl nadále pokračovat”, Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2018).

Instituce se dohodly na podobě porgramu Erasmus+

 • Nový program by měl mít klíčový význam pro dosažení Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025.
 • Cílem je poskytnout evropským studentům mnoho nových příležitostí.

EP a Rada se 11. 12. 2020 dohodly na programu Erasmus+. S vyčleněným rozpočtem přesahujícím 26 mld. € má být nový program inkluzivnější a inovativnější, ale také pokročilejší z hlediska digitalizace a příznivější pro životní prostředí (více v příspěvku „Rozšíření a posílení programu Erasmus+, chce Rada po roce 2020“, Výchova vzdělání a mládež v listopadu 2018). Nový program by měl mít klíčový význam pro dosažení Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 a pro mobilizaci odvětví vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, aby bylo možné dosáhnout rychlé obnovy a podpořit budoucí růst. Cílem je poskytnout evropským studentům mnoho nových příležitostí. Díky větší dostupnosti a pružnějším formátům mobility bude moci poskytnout příležitosti různorodější skupině studujících, a to nově včetně těch s omezenými příležitostmi a žáků – ti jsou nyní do programu mobility také začleněni. Měl by nabídnout nové příležitosti ke spolupráci, prosazovat inovace v oblasti navrhování učebních osnov, učení a výukových postupů a zasazovat se o rozvoj ekologických i digitálních dovedností. Rovněž má podporovat nové iniciativy, jako jsou Evropské univerzity, program Erasmus Teacher Academies, střediska excelence v odborném vzdělávání a iniciativa DiscoverEU.

EU se dohodla na programu Kreativní Evropa

 • Díky vyššímu rozpočtu a většímu zaměření na přeshraniční spolupráci bude program hrát ještě významnější úlohu při dalším rozvoji evropské kultury, identity a rozmanitosti.

 • Cílem je vytvořit nové příležitosti pro evropské umělce a tvůrce a rovněž zajistit v kulturních a kreativních odvětvích nová pracovní místa a silný růst.

Rada a EP 14. 12. 2020 dosáhly předběžné dohody o programu Kreativní Evropa na období 2021–2027. Program podporuje evropskou a mezinárodní koprodukční tvorbu, distribuci a prodej audiovizuálních děl v Evropě i mimo ni, tvorbu videoher, výrobu inovativního televizního obsahu a překlady a propagaci literárních děl napříč EU. Program Kreativní Evropa rovněž podporuje evropské filmové festivaly, hudební odvětví a projekty na ochranu dědictví a architektury, jakož i zvláštní akce, jako jsou Evropská hlavní města kultury, označení Evropské dědictví či Cena EU za literaturu. Rozpočet programu Kreativní Evropa na období 2021–2027 zahrnuje finanční krytí ve výši 2,24 mld. € (1,64 mld. € v běžných cenách a dodatečný příděl ve výši 600 mil. € v cenách roku 2018). K prioritám složky Kultura patří posílení nadnárodní spolupráce a přeshraničního rozměru tvorby, oběhu a viditelnosti evropských děl, jakož i podporu budování kapacit evropských kulturních a kreativních odvětví, včetně místních organizací na nejnižší úrovni a mikroorganizací, aby mohly být aktivní na mezinárodní úrovni. Cílem složky Media bude mimo jiné podněcovat přeshraniční spolupráci, mobilitu a inovace při tvorbě a produkci evropských audiovizuálních děl a zlepšit jejich šíření, propagaci a distribuci v kinech i online v rámci EU i mimo ni v novém digitálním prostředí. Prioritou Meziodvětvové složky mají být opatření na podporu meziodvětvové nadnárodní spolupráce v oblasti politik, mimo jiné pokud jde o podporu úlohy kultury při sociálním začleňování a o uměleckou svobodu. Podporovány budou rovněž činnosti zaměřené na přizpůsobení se strukturálním a technologickým změnám, s nimiž se média potýkají, včetně podpory svobodného, rozmanitého a pluralitního mediálního prostředí, kvalitní žurnalistiky a mediální gramotnosti. Poprvé má být v rámci meziodvětvové složky podpořen sektor zpravodajských médií prostřednictvím různých opatření na propagaci mediální gramotnosti a plurality a svobody sdělovacích prostředků.

EU hodnotila Erasmus+ a Evropský sbor solidarity

 • EU chce do roku 2025 zrealizovat Evropský prostor vzdělávání.

 • V roce 2019 program poskytl finanční prostředky na mobilitu téměř 505 tis. vysokoškolských studentů a pracovníků.

Komise 16. 12. 2020 zveřejnila výroční zprávu o programu Erasmus+ za rok 2019, ze které vyplývá, že program plně splnil své cíle pro uvedený rok, měl vynikající úroveň provádění a efektivně využíval finanční prostředky. Celkový rozpočet programu Erasmus+ se rok od roku zvyšuje. V roce 2019 činil 3,37 mld. € – o 547 mil. € více než v roce 2018, došlo tedy k nárůstu o 20 %. Díky tomuto rozpočtu program Erasmus+ podpořil téměř 940 tis. studijních pobytů v zahraničí a poskytl finanční prostředky pro přibližně 25 tis. projektů a 111 tis. organizací. V roce 2019 program poskytl finanční prostředky na mobilitu téměř 505 tis. vysokoškolských studentů a pracovníků. Nadále podporoval rovněž odborné vzdělávání a přípravu studentů a pracovníků – více než 192 tis. z nich v roce 2019 absolvovalo vzdělávací pobyt v zahraničí. V červnu 2019 vzniklo prvních 17 aliancí evropských univerzit s rozpočtem ve výši téměř 85 mil. €. Část programu zaměřená na sport díky rozpočtu ve výši 49,3 mil. € poskytla finanční prostředky 260 projektům. Komise rovněž zveřejnila první zprávu o provádění Evropského sboru solidarity, které začalo v říjnu 2018. Jedná se o první program EU, který se plně zaměřuje na podporu zapojení mladých lidí do solidárních činností. V prvních 15 měsících své existence sbor podpořil 3 750 projektů a více než 27 tis. mladým lidem poskytl možnost zapojit se do individuální nebo týmové dobrovolnické činnosti, zúčastnit se stáží nebo využít pracovní příležitosti.

11. Newsletter Kompas CZ PRES

Přinášíme vám jedenácté číslo newsletteru „Kompas CZ PRES: Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU“, ve kterém Sekce pro evropské záležitosti pravidelně informuje o aktuálním dění v oblasti příprav historicky druhého českého…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

5 km běh přátelství ve dvojici 🏃‍♂️🏃‍♀️ startuje už zítra! Registrace jsou stále otevřené, tak nezmeškejte šanci být součástí této skvělé akce na začátku českého předsednictví EU.

Více: bit.ly/3IippzX

------

5k friendship run in pairs 🏃‍♂️🏃‍♀️ starts tomorrow! Registration is still open, so don't miss your chance to be a part of this amazing event at the beginning of the Czech EU Presidency.

More: bit.ly/3yvXUzo
... Zobrazit víceZobrazit méně

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.