Regionální politika v prosinci 2020

10.01.2021
Euroskop

Instituce se dohodly na pravidlech pro Interreg, Byla přijata dohoda o novém rámci pro regionální investice

  • Interreg usnadňuje spolupráci regionů na vnějších hranicích

  • Rada a EP se dohodly na strukturálních fondech v období 2021–2027

Krátce…

Instituce se dohodly na pravidlech pro Interreg

  • Interreg podporuje a usnadňuje územní spolupráci s cílem překonat formální i neformální překážky, které příhraničním regionům brání v jejich plném růstu a rozvoji.

  • Interreg usnadňuje také spolupráci regionů na vnějších hranicích.

Rada a EP 2. 12. 2020 dosáhly politické dohody o návrhu Komise týkajícím se programů Evropské územní spolupráce (Interreg) na období po roce 2020. Z 6. programu Interreg, jehož rozpočet činí 8 050 mil. €, bude podpořena spolupráce mezi regiony, občany a hospodářskými aktéry na příslušných pozemních a námořních hranicích. Nový právní předpis rovněž zahrne spolupráci mezi regiony na nadnárodní úrovni v rámci makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti: oblasti Baltského, Jónského a Jaderského a Černého moře, Podunají a Alpy. Zvláštní příděl má být poprvé věnován na posílení spolupráce nejvzdálenějších regionů se sousedními zeměmi, např. v karibském regionu. Účelem je podpořit hospodářské výměny mezi regionálními partnery a jejich vzájemný rozvoj. Pokračovat má také meziregionální spolupráce, která podnítí výměnu odborných znalostí a osvědčených postupů a budování kapacit prostřednictvím specifického souboru programů: Interreg Europe, URBACT, Interact a ESPON. Dále má být usnadněna územní spolupráce, zejména díky zjednodušujícím opatřením, jež byla dohodnuta na základě nařízení o společných ustanoveních. Z dohody vyplývá: (1) Rozdělení přídělů pro konkrétní složky (5 800 mil. € na přeshraniční spolupráci; 1 467 mil. € na nadnárodní spolupráci; 490 mil. € na meziregionální spolupráci; 280 mil. € pro nejvzdálenější regiony); (2) Zvláštní míra spolufinancování EU 80 %, zvýšená na 85 % pro nejvzdálenější regiony, dohodnutá na základě nařízení o společných ustanoveních; (3) Ustanovení o tematickém zaměření na vnitřních pozemních hranicích, včetně povinnosti podporovat opatření přispívající k realizaci Zelené dohody pro Evropu, jakož i opatření v působnosti nařízení o Evropském sociálním fondu plus. Podpořeny jsou rovněž nové specifické cíle v rámci nařízení Interreg, jejichž účelem je zejména učinit Evropu bezpečnější a lépe chráněnou; (4) Ustanovení o flexibilitě usnadňující podporu malých projektů, včetně mezilidských kontaktů; (5) Kompletní a flexibilní soubor podpory na technickou pomoc uzpůsobený potřebám jednotlivých typů programů.

Byla přijata dohoda o novém rámci pro regionální investice

  • Jak Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) tak Fond soudržnosti mají přispět ke snížení emisí skleníkových plynů v souladu s cílem EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

  • V důsledku pandemie COVID-19 byla zahrnuta nová ustanovení na posílení odolnosti vůči katastrofám.

Rada a EP 8. 12. 2020 dosáhly politické dohody o 2 strukturálních fondech (EFRR a Fond soudržnosti), v nichž má být v období 2021–2027 společně k dispozici více než 240 mld. € určených na investice v EU. Zatímco EFRR se vztahuje na všechny regiony v celé EU, Fond soudržnosti je zaměřen na členské státy, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU. Návrh nařízení, na němž se dohodly, zjednodušuje pravidla pro tyto fondy a stanoví rozsah jejich podpory v příštích 7 letech. Všechny členské státy by měly využít zdroje z EFRR k tomu, aby financováním projektů v celé řadě oblastí, jako jsou výzkum a inovace, digitalizace služeb, energetická účinnost, energie z obnovitelných zdrojů, oběhové hospodářství a biologická rozmanitost, přispěly k digitální a ekologické transformaci. Současně budou muset členské státy a regiony s vyšším HND na obyvatele vyčlenit část svých vnitrostátních přídělů na inteligentní hospodářskou transformaci a zelené investice. Méně prosperující členské státy a regiony budou moci více investovat do zlepšení přístupu ke kvalitnímu zaměstnání a vzdělávání a kvalitní odborné přípravě, jakož i do sociálního začleňování znevýhodněných skupin. EFRR i Fond soudržnosti mají přispět ke snížení emisí skleníkových plynů v souladu s cílem EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Instituce pro účely zmírňování změny klimatu schválily omezenou výjimku týkající se financování projektů souvisejících se zemním plynem. Členské státy mohou investovat do zemního plynu s cílem nahradit vytápění na bázi uhlí a do distribuce a přepravy zemního plynu jako překlenovací technologie a náhrady za uhlí. V důsledku pandemie COVID-19 byla zahrnuta nová ustanovení na posílení odolnosti vůči katastrofám. Bylo rozhodnuto, že EFRR by měl podporovat konkurenceschopnost MSP a vytváření pracovních míst. Další nové ustanovení umožňuje vedle infrastruktury investovat do zdravotnického vybavení a zdravotnických potřeb s cílem zvýšit odolnost zdravotnických služeb. To znamená, že členské státy budou moci získat finanční prostředky např. nejen na vybudování nové nemocnice, ale také na nákup ochranných prostředků, ventilátorů a dalších nezbytných zdravotnických potřeb. Finální znění návrhu nařízení by mělo být přijato v prvních měsících roku 2021.

Temešvár: Evropské hlavní město kultury 2023

Titul Evropské hlavní město kultury je každoročně udělován jednomu či více evropským městům, která díky tomu mají unikátní příležitost přiblížit Evropě i světu svoje kulturní dědictví, historii i současnost. V letošním…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🏛️🇪🇺 Titul Evropské hlavní město kultury letos získala tři města: Veszprém v Maďarsku, Temešvár v Rumunsku a Elefsina v Řecku. Všechna tři vám postupně představíme ⤵️

https://euroskop.cz/2023/02/04/temesvar-evropske-hlavni-mesto-kultury-2023/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.