Energie v prosinci 2020

10.01.2021
Euroskop

Komise navrhla nová pravidla pro přeshraniční energetickou infrastrukturu, EIB uzavřela se společností ČEPS úvěrovou smlouvu

 • Nové nařízení TEN-E má přispět k dosažení cílů EU pro snížení emisí

 • Spolupráce EIB a ČEPS umožní výměnu a přenos elektrické energie

Komise navrhla nová pravidla pro přeshraniční energetickou infrastrukturu

 • Politika TEN-E podporuje tuto transformaci prostřednictvím projektů společného zájmu, které musí přispívat k dosažení cílů EU pro snížení emisí do roku 2030 a klimatické neutrality do roku 2050.

 • Revidovaná pravidla TEN-E mají umožnit integraci čistých technologií do energetického systému včetně příbřežních větrných elektráren a vodíkových technologií.

 • Rámec TEN-E má zásadní význam pro vytvoření skutečně jednotného trhu s energií.

 • Návrh upřednostňuje elektrorozvodné sítě, příbřežní energetiku a plyn z obnovitelných zdrojů, zatímco ropná a plynová infrastruktura již nebude způsobilá pro podporu.

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Regulation (EU) No 347/2013 (COM(2020)824)

 • Komise 15. 12. 2020 přijala návrh na revizi pravidel EU pro transevropské energetické sítě (nařízení TEN-E č. 347/2013). Chce tím lépe podpořit modernizaci evropské přeshraniční energetické infrastruktury a dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu.

Pozadí

Přijetím nařízení TEN-E v roce 2013 se zavedl nový přístup k plánování přeshraniční energetické infrastruktury. Nařízení sdružilo zúčastněné strany do regionálních skupin za účelem výběru a pomoci při provádění projektů společného zájmu, jež propojují energetické sítě členských států, propojují regiony, které jsou v současnosti izolovány od evropských trhů s energií, posilují stávající přeshraniční propojení a pomáhají integrovat energii z obnovitelných zdrojů.

Projekty společného zájmu pomohly většině členských států dosáhnout cílů v oblasti propojení stanovených pro rok 2020 a účinně přispěly k integraci trhu s energií a k zajištění bezpečnosti dodávek v celé EU. Projekty společného zájmu v oblasti elektřiny usnadnily integraci rostoucího objemu obnovitelné energie, a tím přispěly k udržitelnosti.

Cílem revize je modernizovat a zlepšit rámec TEN-E, aby v něm bylo možné zohlednit cíle Zelené dohody a přizpůsobit jej potřebám infrastruktury budoucího systému čisté energie. Tuto potřebu potvrdily výsledky zevrubného hodnocení i příspěvky zúčastněných stran. Nařízení by se nyní mělo zaměřit na aktualizované cíle v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030 a na cíl klimatické neutrality do roku 2050 v rámci Zelené dohody pro Evropu a mělo by se přizpůsobit současnému rychlému technologickému vývoji.

Navrhované změny odrážejí úlohu, kterou má energetická infrastruktura hrát v zelené transformaci. Nové a aktualizované kategorie infrastruktury a nový přístup k plánování infrastruktury má poddpořit úlohu elektrifikace v budoucím energetickém mixu, pomoci dekarbonizovat odvětví zemního plynu prostřednictvím plynů z obnovitelných zdrojů a plynů s nízkým obsahem uhlíku, mezi něž náleží i vodík, a vytvoří integrovanější energetický systém. Návrh je rovněž prvním krokem k dosažení cílů rozvoje obnovitelné energie na moři, které byly navrženy ve Strategii pro obnovitelnou energii na moři v listopadu 2020 (více v příspěvku „EU usiluje o navýšení výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů”, Energie v listopadu 2020).

Klíčové a sporné body

Nové nařízení TEN-E má přispět k dosažení cílů EU pro snížení emisí tím, že podpoří začlenění obnovitelných zdrojů energie a nových technologií v oblasti čisté energie do energetického systému. Bude i nadále propojovat regiony, které jsou v současnosti izolovány od evropských trhů s energií, posilovat stávající přeshraniční propojení a podporovat spolupráci s partnerskými zeměmi.

Návrh obsahuje:

 • povinnost, aby všechny projekty splňovaly povinná kritéria udržitelnosti a dodržovaly zásadu „neškodit“ stanovenou v Zelené dohodě pro Evropu;

 • aktualizaci kategorií infrastruktury, jež jsou způsobilé pro podporu prostřednictvím politiky TEN-E, a ukončení podpory pro ropnou a plynovou infrastrukturu;

 • nové zaměření na příbřežní elektrorozvodné sítě s ustanoveními, jež usnadňují integrovanější plánování a provádění pobřežní a příbřežní infrastruktury, a to prostřednictvím zavedení jednotných příbřežních kontaktních míst;

 • nové zaměření na vodíkovou infrastrukturu včetně dopravy a určitých typů elektrolyzérů;

 • modernizované předpisy na podporu zavádění inteligentních elektrorozvodných sítí s cílem usnadnit rychlou elektrifikaci a rozšířit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů;

 • nová ustanovení o investicích do inteligentních sítí pro integraci čistých plynů (např. bioplyn a vodík z obnovitelných zdrojů) do stávajících sítí;

 • další opatření pro modernizaci elektrorozvodných sítí a ukládání elektrické energie a přepravních sítí pro CO2;

 • nová ustanovení o podpoře projektů propojujících EU s třetími zeměmi (tzv. projekty společného zájmu), které jsou prokazatelně přínosné pro obě strany a přispívají k celkovým cílům Unie v oblasti energetiky a klimatu, pokud jde o bezpečnost dodávek a dekarbonizaci;

 • revidovaný rámec pro správu s cílem posílit proces plánování infrastruktury a zajistit jeho soulad s cíli v oblasti klimatu a zásadami integrace energetického systému, a to prostřednictvím většího zapojení zúčastněných stran do celého procesu, posílené úlohy Agentury EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a zlepšeného dohledu ze strany Komise;

 • opatření ke zjednodušení administrativních postupů, aby se urychlila realizace projektů a zkrátily povolovací postupy pro projekty společného zájmu, čímž se zabrání zpožděním u projektů usnadňujících transformaci energetiky, jakož i posílila transparentnost a účast na konzultacích.

Předpokládaný další vývoj

Cílem je zavést nové nařízení včas pro vypracování šestého seznamu projektů společného zájmu.

Odkazy

Krátce…

EIB uzavřela se společností ČEPS úvěrovou smlouvu

 • Investičních prostředky mají být využity na posílení infrastruktury přenosové soustavy v ČR.

 • Spolupráce EIB a ČEPS přispěje k bezpečnému provozu elektrizační sítě.

EIB 2. 12. 2020 uzavřela se společností ČEPS, a. s., státním provozovatelem přenosové soustavy v ČR, úvěrovou smlouvu na 190 mil. € (5 mld. Kč). Investičních prostředky mají být využity na posílení infrastruktury přenosové soustavy v ČR. Prostřednictvím tohoto partnerství dojde k posílení přenosu elektrické energie. Podporou začlenění obnovitelných zdrojů energie tento projekt přispěje i k podpoře energetického přechodu ČR v souladu s cíli stanovenými v Zelené dohodě pro Evropu. Spolupráce EIB a ČEPS přispěje k bezpečnému provozu elektrizační sítě a umožní výměnu a přenos elektrické energie především ve směru z Německa do Rakouska přes území Polska a ČR. Investice budou směřovat rovněž do tzv. Projektů společného zájmu EU. Přispějí k lepšímu začlenění obnovitelných zdrojů energie do soustavy a podpoře efektivního provozu trhu s elektrickou energií v regionu střední a východní Evropy. Akciová společnost ČEPS je výhradním provozovatelem přenosové soustavy (PPS) v ČR. Jako PPS vykonává svou funkci na základě výhradní licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem dle energetického zákona. Celkově ČEPS, a.s., zajišťuje provoz a modernizaci 43 rozvoden se 77 transformátory, jež umožňují dodávky elektřiny z přenosové do distribuční soustavy, a též elektrických vedení na napěťové hladině 400 kV o celkové délce 3 780 km a na napěťové hladině 220 kV v délce 1 737 km.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.