Energie v listopadu 2020

10.12.2020
Euroskop

EU usiluje o navýšení výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů

  • Komise navrhuje zvýšit objem energie z obnovitelných zdrojů

Krátce…

EU usiluje o navýšení výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů

  • Přínosy těchto technologií se neomezují pouze na pobřežní regiony.

  • Průmysl rychle rozvíjí řadu dalších technologií, jimiž by se dala energie moří pro ekologickou výrobu elektřiny využít.

  • Příležitosti spojené s výrobou energie z obnovitelných mořských zdrojů tvoří rychle rostoucí celosvětový trh.

Komise 19. 11. 2020 předložila Strategii pro energii z obnovitelných mořských zdrojů. Komise navrhuje zvýšit objem energie z obnovitelných zdrojů, kterou vygenerují větrné elektrárny na moři, a to ze současných 12 GW na alespoň 60 GW do roku 2030 a do roku 2050 pak na 300 GW. Tuto energetickou kapacitu chce Komise do roku 2050 rozšířit o 40 GW energie z oceánů (získávané z příboje či vln) a energie vyrobené pomocí nových technologií, jako jsou plovoucí větrné turbíny či solární panely. Toto navýšení energie z obnovitelných zdrojů staví na tom, že všechny mořské oblasti Evropy mají v tomto ohledu velký potenciál. V zájmu zvyšování kapacity výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů má Komise podporovat přeshraniční spolupráci mezi členskými státy při dlouhodobém plánování a zavádění tohoto typu výroby a nových technologií. To má vyžadovat začlenění cílů rozvoje výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů do vnitrostátních územních plánů námořních prostor, které mají pobřežní státy Komisi předložit do března 2021. Komise rovněž navrhne rámec pro dlouhodobé plánování příbřežní elektrizační soustavy podle revidovaného nařízení TEN-E, do něhož se zapojí regulační orgány a členské státy v jednotlivých mořských oblastech. K dosažení navrhovaných cílů budou podle odhadů Komise do roku 2050 zapotřebí investice ve výši téměř 800 mld. €. Za účelem stimulace těchto investic Komise: (1) Stanoví jasný a stabilní právní rámec, a chystá se provést posouzení, zda je třeba zavést specifičtější, cílenější pravidla. Komise zajistí, aby revize pokynů pro státní podporu v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí a směrnice č. 28/2009 o obnovitelných zdrojích energie posloužily tomu, aby se nákladově efektivní zařízení na výrobu energie z obnovitelných mořských zdrojů začala zavádět. (2) Přispěje k mobilizaci všech příslušných finančních prostředků na podporu rozvoje tohoto odvětví. Komise členské státy vybízí k tomu, aby využívaly facilitu na podporu oživení a odolnosti a spolupracovaly s EIB a dalšími finančními institucemi v zájmu podpory investic do výroby energie na moři prostřednictvím InvestEU. Dále mají být mobilizovány prostředky z programu Horizont Evropa, a to na podporu výzkumu a vývoje. (3) Zajistí posílení dodavatelského řetězce. Strategie zdůrazňuje, že je třeba optimalizovat výrobní kapacity a přístavní infrastruktury a zvýšit počet náležitě kvalifikovaných pracovníků, kteří by zajišťovali instalaci dalších zařízení. Komise plánuje zřídit specializovanou platformu pro obnovitelné zdroje energie na moři v rámci průmyslového fóra pro čistou energii (Clean Energy Industrial Forum). Prostřednictvím diplomatických jednání na základě Zelené dohody, jakož i obchodní politiky a dialogů EU s partnerskými zeměmi, hodlá Komise podporovat celosvětové zavádění těchto technologií. Komise se má pravidelně radit s odborníky zastupujícími veřejné orgány, zúčastněné strany a vědeckou obec, aby mohla analyzovat a monitorovat environmentální, sociální a hospodářské dopady, které má výroba energie z obnovitelných zdrojů na moři na mořské prostředí a na hospodářské činnosti, jež jsou na něm závislé. Komise rovněž přijala nové pokyny týkající se rozvoje větrné energie a právní předpisy EU v oblasti ochrany přírody.

Poskytnutá podpora ukrajinským uprchlíkům

V červnu 2022 udělilo Polsko mezi členskými státy EU, pro které jsou k dispozici údaje, nejvyšší počet statusů dočasné ochrany Ukrajincům prchajícím z Ukrajiny (60 125) v důsledku ruské invaze. Po Polsku následovalo Rumunsko (10…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.