Vnější obchodní vztahy v říjnu 2020

10.11.2020
Euroskop

Mechanismus pro prověřování zahraničních investic je již funkční, WTO potvrzuje právo EU na odvetná opatření vůči dovozu zboží z USA v hodnotě 4 mld. $

  • EU chce prověřovat přímé zahraniční investice, které přispívají k růstu

  • EU může zvýšit cla na dovoz zboží z USA

Krátce…

Mechanismus pro prověřování zahraničních investic je již funkční

  • Aby bylo možné reagovat na současné hospodářské výzvy, chránit klíčová evropská aktiva a bránit kolektivní bezpečnost, musí členské státy EU a Komise úzce spolupracovat.

  • Několik členských států rovněž provádí reformu svých prověřovacích mechanismů nebo zavádí mechanismy nové.

  • Přímé zahraniční investice přispívají k růstu tím, že zlepšují její konkurenceschopnost, vytvářejí pracovní místa a úspory z rozsahu, přinášejí kapitál, technologie, inovace a odborné poznatky a otevírají nové trhy pro vývoz z EU.

Rámec EU pro prověřování přímých zahraničních investic je od 11. 10. 2020 funkční. Komise v září 2017 představila balík návrhů týkajících se obchodu a investic, které by pro tuto oblast měli stanovit více progresivní a ambiciózní agendu (více v příspěvku „Komise posiluje podmínky zahraničního obchodu a investic proudících do EU”, Vnější obchodní vztahy v září 2017). Nařízení č. 452/2019 o prověřování přímých zahraničních investic přijaté v březnu 2019 stanovilo celounijní rámec, v němž mohou Komise a členské státy koordinovat svá opatření v oblasti zahraničních investic. Poté, co toto nařízení vstoupilo v dubnu 2019 formálně v platnost, pracovaly Komise a členské státy na splnění provozních požadavků pro plné uplatňování nařízení. Jednalo se o tyto kroky: (1) členské státy EU oznámily Komisi své stávající mechanismy prověřování investic; (2) v každém členském státě a v Komisi byla zřízena formální kontaktní místa a zabezpečené kanály pro výměnu informací a analýzu; (3) byly vypracovány postupy, jež členským státům a Komisi umožňují rychle reagovat na obavy týkající se přímých zahraničních investic a vydávat příslušná stanoviska; a (4) byl aktualizován seznam projektů a programů v zájmu Unie uvedený v příloze nařízení. V návaznosti na doporučení Komise z března 2020 se členské státy rovněž dohodly na neformální spolupráci při prověřování přímých zahraničních investic, pokud by zahraniční investice mohla mít dopad na jednotný trh EU. Nařízení č. 452/2019 (1) vytvořilo mechanismus spolupráce, v jehož rámci si členské státy a Komise vyměňují informace o konkrétních investicích a v případě potřeby se navzájem upozorňují, pokud tyto investice vzbuzují obavy; (2) umožňuje Komisi zaujmout stanovisko, pokud určitá investice ohrožuje bezpečnost nebo veřejný pořádek v několika členských státech nebo pokud by mohla ohrozit projekt nebo program, který je v zájmu celé EU, jako je Horizont 2020 či Galileo; (3) stanovuje lhůty pro spolupráci mezi Komisí a členskými státy a mezi členskými státy navzájem při dodržení zásady zákazu diskriminace a přísných požadavků na zachování důvěrnosti, (4) stanovuje určité základní požadavky pro členské státy, které mají zavedeny nebo zavádějí prověřovací mechanismus na vnitrostátní úrovni z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku; a (5) podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti prověřování investic, včetně sdílení zkušeností, osvědčených postupů a informací týkajících se záležitostí společného zájmu. V březnu 2020 vydala Komise pokyny pro členské státy, ve kterých je mimo jiné vyzvala k zavedení plnohodnotného prověřovacího mechanismu.

WTO potvrzuje právo EU na odvetná opatření vůči dovozu zboží z USA v hodnotě 4 mld. $

  • Rozhodnutí umožňuje EU uložit cla na americké výrobky dovážené do EU.

  • Za současné hospodářské situace je ve společném zájmu EU a USA zrušit poškozující cla.

WTO 13. 10. 2020 povolila EU zvýšit cla na dovoz zboží z USA v hodnotě až 4 mld. $ jako protiopatření proti nedovoleným subvencím amerického výrobce letadel Boeing. Toto rozhodnutí vychází z dřívějších zjištění WTO, podle nichž byly subvence ze strany USA pro společnost Boeing uznány za nedovolené podle práva WTO. V březnu 2019 Odvolací orgán WTO (nejvyšší instance této organizace) potvrdil, že USA navzdory předchozím rozhodnutím nepřijaly vhodná opatření k dosažení souladu s pravidly WTO pro subvence. Namísto toho pokračovaly v nedovolené podpoře amerického výrobce letadel, společnosti Boeing, na úkor společnosti Airbus, evropského leteckého a kosmického průmyslu a mnoha pracovníků zaměstnaných v tomto sektoru. Ve svém rozhodnutí Odvolací orgán: (1) potvrdil, že daňový program státu Washington je stále základem nedovolených amerických subvencí pro společnost Boeing; (2) shledal, že řada stávajících nástrojů, včetně některých veřejných zakázek NASA a amerického ministerstva obrany, představuje subvence, které mohou způsobit hospodářskou újmu společnosti Airbus; (3) potvrdil, že společnost Boeing i nadále v USA využívá nedovolenou daňovou úlevu určenou k podpoře vývozu (podle pravidel pro vývozní společnosti „Foreign Sales Corporation“ a pro vyloučení příjmů nabytých mimo území USA). V říjnu 2019 USA Spojené státy na základě podobného rozhodnutí WTO v souběžném řízení o subvencích pro společnost Airbus uložily odvetná cla na vývoz zboží z EU v hodnotě 7,5 mld. $. Následně orgán pro řešení sporů WTO 26. 10. 2020 formálně povolil EU přijmout protiopatření vůči USA. EU může zvýšit svá cla na vývoz z USA až na 4 mld. $. Rozhodnutí navazuje na oznámení panelu WTO, které potvrdilo právo EU na odvetná opatření v reakci na protiprávní subvence poskytnuté americkému výrobci letadel Boeing.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.