Doprava v říjnu 2020

10.11.2020
Euroskop

Rada požaduje zachování přeshraniční nákladní dopravy v době pandemií, Komise tvrdí, že České dráhy stanovovaly predátorské ceny

  • EU potřebuje v oblasti nákladní dopravy pohotovostní plán pro případ pandemie

  • České dráhy podle Komise porušují hospodářskou soutěž

Krátce…

Rada požaduje zachování přeshraniční nákladní dopravy v době pandemií

  • Dle Rady má Komise vypracovat speciální plán pro oblast nákladní dopravy.

  • Plán by měl zahrnovat opatření k zajištění koordinace na úrovni EU.

Rada 23. 10. 2020 přijala závěry, v nichž vyzývá Komisi, aby pro evropské odvětví nákladní dopravy vypracovala pohotovostní plán pro případ pandemie a jiné závažné krize. Tento plán by měl zahrnovat opatření k zajištění koordinace na úrovni EU a jasné pokyny. Do pohotovostního plánu by mělo být zahrnuto: (1) zachování přeshraniční nákladní dopravy na koridorech transevropské dopravní sítě (TEN-T) a na dalších důležitých přeshraničních spojeních, jakož i souvisejících pomocných služeb na podporu fungování takové sítě; (2) zajištění volného pohybu pracovníků v dopravě, a to při zajištění ochrany jejich zdraví a bezpečnosti; (3) vypracování pokynů a souborů osvědčených postupů s cílem posílit odolnost odvětví dopravy; a (4) vytvoření soudržného regulačního rámce, pokud jde o výjimky uplatnitelné v případě pandemií a jiných závažných krizových situací. Rada Komisi vybídla také k tomu, aby pohotovostní plán ve vhodných případech, ať už částečně nebo v plném rozsahu, rozšířila na osobní dopravu a dopravu obecně. Rada Komisi rovněž vyzvala, aby vypracovala zvláštní rámec pro dočasnou státní podporu, která by členským státům umožnila poskytnout odvětví dopravy v době pandemií a jiných závažných krizových situací rychlou podporu.

Komise tvrdí, že České dráhy stanovovaly predátorské ceny

  • Dle Komise České dráhy stanovovaly predátorské ceny, což je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže EU.

  • Na základě stížnosti provedla Komise v dubnu 2016 kontroly v ČD.

Komise 30. 10. 2020 sdělila českému státnímu provozovateli železniční dopravy České dráhy (ČD) svůj předběžný názor, že porušuje antimonopolní pravidla EU, protože účtuje podnákladové ceny. Na základě stížnosti provedla Komise v dubnu 2016 kontroly v ČD. V listopadu 2016 zahájila Komise formální antimonopolní šetření, jehož cílem bylo posoudit údajné predátorské chování ČD v souvislosti s poskytováním služeb železniční osobní dopravy v ČR. Jednalo se zejména o trať Praha-Ostrava. Na některých trasách v ČR soutěží železniční podniky na čistě komerčním základě, mimo smlouvy o veřejných službách. V roce 2011 a 2012 zahájily provoz komerčních vlaků na trase Praha-Ostrava 2 nové železniční podniky – RegioJet a Leo Express. S rostoucí konkurencí v železničním odvětví v této oblasti se na této trase počet cestujících za několik let zdvojnásobil. Šetření Komise ukazuje, že se ČD zřejmě domnívaly, že RegioJet a Leo Express na trase Praha-Ostrava (a nejen na ní) expandují příliš rychle. ČD reagovaly na tuto hrozbu tím, že nabízely své služby za ceny, které nepokrývaly jejich náklady. Cílem bylo narušit hospodářskou soutěž na trhu. Komise proto dospěla k předběžnému názoru, že v letech 2011–2019 ČD uplatňovaly na trati Praha-Ostrava predátorské ceny. Podle antimonopolních pravidel EU mají dominantní společnosti povinnost nezneužívat omezováním hospodářské soutěže své silné postavení na trhu. Za určitých podmínek může k takovémuto zneužití docházet nastavením ceny, která je nižší než náklady. Predátorské ceny představují závažné porušení antimonopolních pravidel EU. Pokud by se toto podezření potvrdilo, představovalo by jednání ČD porušení čl. 102 SFEU právě kvůli uplatňování predátorských cen. Zaslání prohlášení o námitkách přitom nepředjímá výsledek šetření. Prohlášení o námitkách představuje formální krok Komise při vyšetřování údajných porušování antimonopolních pravidel EU. Komise písemně informuje dotčené strany o námitkách, které proti nim byly vzneseny. Strany následně mohou přezkoumat dokumenty obsažené ve spisu Komise, písemně na ně reagovat a vyžádat si ústní slyšení, v rámci něhož sdělí své připomínky k případu zástupcům Komise a vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž. Pokud Komise poté, co strany uplatní své právo na obhajobu, dospěje k závěru, že existují dostatečné důkazy o protiprávním jednání, může přijmout rozhodnutí zakazující toto jednání a uložit pokutu až do výše 10 % ročního celosvětového obratu dané společnosti. Pro dokončení antimonopolních šetření protisoutěžního jednání nejsou Komisi stanoveny žádné právní lhůty. Délka antimonopolního šetření záleží na mnoha faktorech, včetně složitosti případu, míry, do jaké podnik s Komisí spolupracuje, a na výkonu práv na obhajobu. Aby bylo možné realizovat projekt Zelené dohody pro Evropu, klade se důraz na projekty zvyšující účinnost dopravního systému, které silně upřednostňují železniční dopravu a zlepšují železniční sítě. Toho však nelze dosáhnout bez existence účinné hospodářské soutěže.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.