Informační společnost v září 2020

10.10.2020
Euroskop

Komise podpoří evropské kapitálové trhy, Komise představila předpisů v oblasti digitálních financí

 • Komise zveřejnila plán na posílení unie kapitálových trhů EU

 • EU podporuje digitální finance

Komise podpoří evropské kapitálové trhy

 • Nový akční plán má mít význam pro rozvoj kapitálových trhů EU a zajištění přístupu k tržnímu financování.

 • Intenzita hospodářského oživení bude do podstatné míry záviset na tom, jak dobře budou fungovat kapitálové trhy.

 • EU chce zajistit pro podniky přístup k investičním příležitostem a k tržnímu financování.

 • Cílem akčního plánu je řešit některé zbývající překážky jednotného trhu s kapitálem.

Communication from the Commission to The European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A Capital Markets Union for people and businesses-new action plan (COM/2020/590)

 • Komise 24. 9. 2020 zveřejnila nový akční plán na posílení unie kapitálových trhů EU v nadcházejících letech. Nejvyšší prioritou EU nyní je zajistit, aby se EU zotavila z hospodářské krize způsobené koronavirem.

Pozadí

Unie kapitálových trhů (CMU) má význam pro dosažení klíčových cílů hospodářské politiky: oživení po koronavirové krizi, inkluzivní a odolné ekonomiky ve prospěch všech, souběžné zelené a digitální transformace a otevřené strategické autonomie v období po brexitu a ve stále složitějším světě. Splnění těchto cílů vyžaduje investice, které nelze realizovat jen s pomocí veřejných peněz a tradičního financování prostřednictvím bankovních úvěrů. Podporu v rozsahu potřebném k překonání koronavirové krize mohou poskytnout pouze velké, dobře fungující a integrované kapitálové trhy. Jedině skutečně funkční CMU dokáže mobilizovat a vhodně směrovat obrovské investice, které jsou nutné k řešení výzev v oblasti klimatu a životního prostředí, s nimiž se potýkáme, a k podpoře digitalizace našich podniků, díky níž zůstanou konkurenceschopné na celosvětové úrovni. CMU by měla být přínosem pro všechny občany EU bez ohledu na to, kde žijí a pracují. Spotřebitelé by měli mít při rozhodování o svých úsporách a investicích větší výběr a měli by být dobře informováni a náležitě chráněni, ať už jsou v kterékoli zemi. Podniky by měly mít přístup k financování v celé EU a také investoři by měli mít možnost investovat do projektů v celé EU.

Klíčové a sporné body

Akční plán má 3 hlavní cíle: zajistit, aby hospodářské oživení EU bylo zelené, digitální, inkluzivní a odolné, a to díky větší dostupnosti financování pro evropské společnosti, a zejména malé a střední podniky; zajistit, aby EU byla ještě bezpečnější pro ty, kdo chtějí dlouhodobě spořit a investovat; začlenit kapitálové trhy jednotlivých států do skutečně celounijního jednotného trhu s kapitálem.

Za tímto účelem Komise předložila 16 opatření, která mají být důležitá pro dokončení CMU. V rámci těchto opatření chce EU:

 • vytvořit pro investory jedno přístupové místo k údajům o společnostech,

 • podporovat pojistitele a banky, aby více investovali do podniků v EU,

 • posílit ochranu investic s cílem podpořit více přeshraničních investic v EU,

 • usnadnit sledování přiměřenosti důchodů v celé Evropě,

 • zajistit, aby se pravidla týkající se platební neschopnosti více harmonizovala či sbližovala,

 • usilovat o pokrok při sbližování dohledu a o důsledné uplatňování jednotného souboru pravidel pro finanční trhy v EU.

Opatření navazují na akční plán CMU z roku 2015 a hodnocení v polovině období z roku 2017 (více v příspěvku „Komise chce vytvořit unii kapitálových trhů“, Vnitřní trh v lednu 2015, v příspěvku „Komise chce znovu nastartovat růst“, Vnitřní trh v listopadu 2014 a v příspěvku „Akční plán CMU přivítala Rada”, Vnitřní trh v listopadu 2015) a reagují na výzvy EP. Vycházejí rovněž z podrobných diskusí se zainteresovanými stranami a z doporučení fóra na vysoké úrovni o unii kapitálových trhů.

Předpokládaný další vývoj

Komise chce nadále pokračovat v budování CMU

Odkazy

Unie kapitálových trhů: Komise podpoří evropské kapitálové trhy

Questions and Answers on the Capital Markets Union Action Plan

Komise představila předpisy v oblasti digitálních financí

 • Budoucnost financí spočívá v digitalizaci.

 • Technologie mohou spotřebitelům a podnikům nabídnout více možností.

 • Inovativní digitální finanční trh má mít klíčový význam pro hospodářské oživení Evropy.

 • Představený balík má spotřebitelům nabídnout větší výběr i více příležitostí v oblasti finančních služeb a moderních plateb a zároveň jim poskytne ochranu a zajistí finanční stabilitu.

Communication from the Commission to The European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – on a Digital Finance Strategy for the EU (COM(2020)591)

Communication from the Commission to The European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – on a Retail Payments Strategy for the EU (COM(2020)592)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 (COM(2020)593/3)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology (COM(2020)594/3)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014 (COM(2020)595)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 (COM(2020)596)

 • Komise 24. 9. 2020 přijala nový balík předpisů v oblasti digitálních financí, včetně strategie v oblasti digitálních financí a strategie pro maloobchodní platby a legislativních návrhů týkajících se kryptoaktiv a digitální odolnosti.

Pozadí

V oblasti maloobchodních plateb byla důležitým legislativním krokem druhá směrnice o platebních službách č. 2366/2015 (PSD2). PSD2 má být však ve 4. čtvrtletí 2021 přezkoumána a v případě potřeby upravena tak, aby podpořila zavedení politik v rámci strategie pro maloobchodní platby.

V prvním pololetí roku 2020 Komise rovněž zveřejnila veřejnou konzultaci týkající se evropské strategie pro maloobchodní platby. Odpovědi na tuto konzultaci Komise při tvorbě opatření EU v oblasti maloobchodních plateb zohlednila.

Balík předpisů v oblasti digitálních financí vychází z akčního plánu pro finanční technologie z roku 2018. Při přípravě tohoto balíku Komise uspořádala 3 veřejné konzultace (více v příspěvku „Akční plán Komise má podpořit konkurenceschopnost a inovace na finančním trhu”, Vnitřní trh v březnu 2018).

Klíčové a sporné body

Přijatý balík má posílit konkurenceschopnost a inovace EU ve finančním sektoru. Cílem je spotřebitelům nabídnout větší výběr i více příležitostí v oblasti finančních služeb a moderních plateb a zároveň jim poskytne ochranu a zajistí finanční stabilitu.

Nová opatření mají mít význam pro podporu hospodářského oživení EU, protože mají vést k využití nových způsobů směrování finančních prostředků do evropských podniků, a současně mají hrát úlohu při realizaci Zelené dohody pro Evropu a nové průmyslové strategie pro Evropu (více v příspěvku „Komise představila novou průmyslovou strategii pro „celosvětově konkurenceschopnou, ekologickou a digitální Evropu“, Vnitřní trh v březnu 2020 a v příspěvku „Zelená dohoda pro Evropu byla představena“, Životní prostředí v prosinci 2019).

 • Představený balík předpisů v oblasti digitálních financí obsahuje strategii v oblasti digitálních financí, strategii pro maloobchodní platby, návrh regulačního rámce EU pro kryptoaktiva a návrh regulačního rámce EU pro digitální provozní odolnost.

Cílem přijaté strategie v oblasti digitálních financí je učinit evropské finanční služby digitálně vstřícnějšími. Mělo by dojít k omezení roztříštěnosti jednotného digitálního trhu tak, aby spotřebitelé měli přeshraniční přístup k finančním produktům a aby start-upy v oboru finančních technologií expandovaly a rostly. Také má zajistit, aby právní předpisy EU upravující finanční služby byly vhodné pro digitální věk, tedy pro aplikace, jako je umělá inteligence a blockchain. Ústředním prvkem přijaté strategie je také správa dat. V souladu s obecnější datovou strategií Komise mají přijatá opatření podporovat sdílení dat a koncepci otevřených financí a zároveň zachovat velmi vysoké unijní standardy v oblasti ochrany soukromí a údajů. V neposlední řadě je cílem strategie zajistit rovné podmínky poskytovatelům finančních služeb, ať už jde o tradiční banky, nebo technologické společnosti.

Cílem pro maloobchodní platby je nabídnout evropským občanům a podnikům bezpečné, rychlé a spolehlivé platební služby. Spotřebitelé tak budou moci snáze platit v obchodech a bezpečně a pohodlně uskutečňovat elektronické transakce. Strategie usiluje o dosažení plně integrovaného systému maloobchodních plateb v EU, včetně řešení okamžitých přeshraničních plateb. To by mělo usnadnit platby v € mezi EU a jinými jurisdikcemi. Strategie má podpořit vznik národních i celoevropských platebních řešení.

Komise poprvé navrhla nový právní předpis o kryptoaktivech (digitální vyjádření hodnot nebo práv, jež lze elektronicky ukládat a obchodovat). Nařízení o trzích s kryptoaktivy (Regulation on Markets in Crypto Assets, MiCA) má podpořit inovace a zároveň zachovat finanční stabilitu a ochránit investory před riziky. To má emitentům a poskytovatelům kryptoaktiv poskytnout právní jasnost a jistotu. Nová pravidla mají umožnit provozovatelům s povolením v 1 členském státě poskytovat služby v celé EU (v rámci tzv. pasportizace). Záruky zahrnují kapitálové požadavky, opatrování aktiv, závazný postup pro původce stížnosti, který je k dispozici investorům, a práva investora vůči emitentovi. Emitenti významných kryptoaktiv zajištěných aktivy (tzv. globálních stablecoinů) mají podléhat přísnějším požadavkům (např. pokud jde o kapitál, práva investorů a dohled).

Komise rovněž navrhla pilotní režim pro tržní infrastruktury, které chtějí obchodovat a vypořádávat transakce s finančními nástroji ve formě kryptoaktiv. Pilotní režim představuje tzv. koncepci pískoviště, neboli kontrolovaného prostředí, které umožňuje dočasné odchylky od stávajících pravidel. Ty mají regulačním orgánům umožnit získat zkušenosti s používáním technologie distribuované účetní knihy v tržních infrastrukturách a zároveň jim pomoci vypořádat se s riziky ohrožujícími ochranu investorů, integritu trhu a finanční stabilitu. Smyslem je umožnit podnikům si stávající pravidla vyzkoušet, a dozvědět se tak více o jejich fungování v praxi.

V rámci balíku byl předložen legislativní návrh týkající se digitální provozní odolnosti. Technologické společnosti nabývají ve finanční oblasti na významu jako subjekty, které poskytují informační technologie finančním podnikům a zároveň samy poskytují finanční služby. Navržený akt o digitální operační odolnosti (Digital Operational Resilience Act, DORA) má zajistit, aby všichni účastníci finančního systému měli k dispozici nezbytnou ochranu ke zmírnění kybernetických útoků a dalších rizik. Navržený právní předpis bude ode všech podniků požadovat, aby dokázaly odolávat všem typům narušení a hrozeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi (IKT). Přijatý návrh rovněž zavádí rámec dohledu pro poskytovatele IKT, jako jsou poskytovatelé služeb cloud computingu.

Předpokládaný další vývoj

Jednotlivé návrhy budou předány do Rady a EP a následně projednány.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU