Životní prostředí v červenci 2020

10.08.2020
Euroskop

Výbor regionů se v červenci zaměřil na životní prostředí, ÚD vyhodnotil výdaje EU na opatření v oblasti klimatu, Komise předložila plán nového energetického systému

 • Výboru regionů záleží na životním prostředí, požaduje čistší ovzduší, zdravé lesy mimo EU a více aktivní místní samosprávy

 • Auditoři posoudili opatření v oblasti klimatu, varují před nadhodnocováním výdajů

 • Komise chce podporovat vodík

Krátce…

Výbor regionů se v červenci zaměřil na životní prostředí

 • Prioritou ekonomické obnovy EU po epidemii koronaviru má být čisté ovzduší.

 • Výbor regionů je toho názoru, že strategie a aktivity pro zajištění klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050 má vycházet nikoliv z národní, ale regionální úrovně.

 • Do popředí zájmu se dostala udržitelnost lesů ve třetích zemích, Výbor regionů požaduje certifikační schéma a informační systém, který zajistí, aby se v EU využívaly pouze produkty udržitelného lesnictví.

Výbor regionů 2. 7. 2020 schválil stanovisko s názvem Budoucnost politiky EU v oblasti čistého ovzduší v rámci cíle nulového znečištění, ve kterém zpravodaj upozorňuje na souvislost mezi propuknutím a šíření nemoci COVID-19 a stavem životního prostředí. Boj proti znečišťování ovzduší by měl být jednou z hlavních součástí plánu ekonomické obnovy po epidemii koronaviru. Zástupci regionů proto vybízejí členské státy k tomu, aby neprodleně upravily své národní programy kontroly znečištění ovzduší a do vytváření nových opatření a aktivit zapojily i občany. Emise musí být dle názoru Výboru regionů redukovány primárně u jejich zdroje a nesmí docházet k tzv. externalizaci znečištění, tedy přenášení environmentální zátěže mimo EU. Druhé schválené stanovisko se jmenuje Evropský právní rámec pro klima, stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality a všeobecně se váže k cíli klimatické neutrality. Zpravodaj v něm zdůrazňuje, že Evropský právní rámec pro klima jako pilíř Zelené dohody pro Evropu musí plně zapojit města a regiony do vytváření strategie do roku 2050. Výbor regionů požaduje po místních i regionálních samosprávách revizi klimatických cílů a po EU vytvoření trvalé platformy pro víceúrovňový energetický dialog. Ve stejný den se Výbor regionů věnoval udržitelnosti lesnictví ve třetích zemích, kdy téměř jednomyslně přijal stanovisko s názvem Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů. Zpravodaj Roby Biwer v něm požaduje vytvoření a prosazení informačního a certifikačního systému, který se zaručí za transparentní dodavatelský řetězec produktů z lesnictví ze zemí mimo EU. Dle toho by se v EU měly zpracovávat pouze produkty udržitelného hospodaření v lesích. Z hlediska kvality životního prostředí (zejména ovzduší) jsou pro EU důležité hlavně lesy mimo EU, proto musí být EU aktivní a ambicióznější v prosazování zdraví lesů např. v mezinárodních dohodách. Stanovisko zároveň vyzývá Komisi, aby zvážila založení Evropské agentury pro lesnictví.

ÚD vyhodnotil výdaje EU na opatření v oblasti klimatu

 • ÚD konstatoval, že každé čtvrté euro sice neputovalo na zlepšení klimatu, ale obecně byly snahy EU pro léta 2014–2020 úspěšné

 • Velkou výzvou do let 2021–2027 je nadhodnocování výdajů a metodika jejich sledování, za sporné auditoři označili výdaje na klimatická opatření v zemědělství

ÚD 2. 7. 2020 zveřejnil zprávu s názvem Opatření EU v oblasti klimatu. Auditoři upozorňují na riziko nadhodnocení výdajů na oblast klimatu, nebude-li metodika těchto výdajů spolehlivější. Auditoři hodnotili relevanci výdajů vynaložených na klimatická opatření, ze které vyplývá, že si EU v letech 2014–2020 vedla dobře, přetrvávají však určité nedostatky, které by do dalšího období měla EU opravit. Opatření proti změně klimatu jsou prioritou EU, proto v roce 2014 stanovila, že „každé páté € z rozpočtu EU“ poputuje právě na ně. Pro další období 2021–2027 to má být dokonce každé čtvrté €, tedy 25 % rozpočtu EU. ÚD proto apeluje na úpravu metodiky Komise pro sledování výdajů v oblasti klimatu. Současná metodika nadhodnocuje míru, v níž výdaje EU (zejména SZP) přispívají k boji proti změně klimatu, a nezohledňuje negativní dopad výdajů, které vedou ke zvýšení emisí. Vzhledem k současné epidemii koronaviru ÚD vyjádřil také obavy nad odklonem pozornosti od globální změny klimatu a upřednostnění podpory ekonomiky s negativními dopady na životní prostředí.

Komise předložila plán nového energetického systému

 • Komise plánuje přechod na klimaticky neutrální hospodářství, zveřejnila strategii pro integraci energetického systému a strategii pro vodík.

 • Elektrifikace by měla proběhnout všude, kde je to jen trochu možné, a vodík má nahradit energetický zdroj zejména v průmyslu.

 • Komise počítá s novou legislativou i rozsáhlými investicemi.

Komise 8. 7. 2020 předložila plán nového energetického systému a čistého vodíku jako součást dosažení klimaticky neutrálního hospodářství. Energetický systém v EU je zodpovědný za 75 % emisí skleníkových plynů. Komise proto přijala dvě strategie: 1) pro integraci energetického systému a 2) pro vodík. Strategie EU pro integraci energetického systému poskytne rámec pro přechod na zelenou energii, která má proběhnout do roku 2050 prostřednictvím inovativních a nákladově-efektivních opatření. Integrací energetického systému se rozumí např. to, že elektřina, která pohání auta občanů, bude pocházet ze solárních panelů na jejich střechách a jejich domy budou vyhřívány teplem z továrny, kterou pohání čistý vodík vyráběný na moři z větrné energie. Strategie stojí na třech hlavních pilířích: 1) na lokálních zdrojích energie a energetické účinnosti, 2) na elektrifikaci koncových uživatelských odvětví a rozmístění sítě milionu nabíjecích stanic pro elektrická vozidla a 3) na strategii pro čistá paliva v sektorech, kde je elektrifikace obtížná. Vodíková strategie má za úkol v energetickém systému podpořit dekarbonizaci průmyslu, za tímto účelem hodlá EU vytvořit právní rámec i poskytnout investice. Pro úspěch strategie je klíčová součinnost státního a soukromého sektoru, proto Komise zahájila činnost Evropské aliance pro čistý vodík, která je složená z předních průmyslových firem, občanské společnosti, národních a regionálních ministrů a EIB. Aliance má za úkol vypracovat seznam investičních příležitostí pro výrobu ve velkém měřítku a podpořit poptávku po čistém vodíku v EU.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.