Zaměstnanost a sociální věci v červenci 2020

10.08.2020
Euroskop

Komise předložila legislativní akty k podpoře zaměstnanosti mladých, Komise představila Evropskou agendu dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost

 • EU chce více podporovat zaměstnanost mladých

 • EU pokračuje v podpoře oběhového hospodářství

Komise předložila legislativní akty k podpoře zaměstnanosti mladých

 • Pružnější a na studenty zaměřené odborné vzdělávání a příprava má pomovi mladým lidem připravit se na první zaměstnání.

 • Impuls pro učňovskou přípravu má být přínosem jak pro zaměstnavatele, tak pro mladé lidi, protože cílem je zajistit kvalifikovanou pracovní sílu do celé řady odvětví.

 • Komise vyzvala členské státy, aby zvýšily podporu zaměstnanosti mladých lidí a využily při tom finanční prostředky, které mají být dispozici v rámci nástroje Next Generation EU a budoucího VFR.

 • Cílem je vyvarovat se všech forem diskriminace a věnovat širší pozornost zranitelnějším skupinám.

Proposal for a Council recommendation on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and resilience (COM(2020) 275)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaci (COM(2020) 276)

Návrh doporučení Rady o mostu k pracovním místům – posílení záruk pro mladé lidi a o nahrazení doporučení Rady ze dne 22. Dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi (COM(2020) 277)

 • Komise 1. 7. 2020 přijala opatření s cílem poskytnout mladým lidem více příležitosti rozvinout jejich potenciál.

Pozadí

Po celosvětové finanční krizi v roce 2008 se nezaměstnanost mladých lidí zvýšila z 16,0 % v roce 2008 na 24,4 % v roce 2013. Od té doby se snižovala a těsně před vypuknutím pandemie dosáhla rekordně nízké hodnoty 14,9 %. Vždy však byla více než dvakrát vyšší než obecná míra nezaměstnanosti. Podle údajů za duben 2020 činila nezaměstnanost mladých lidí v celé EU 15,4 %. Mnozí se obávají, že se nyní dostaví prudký nárůst. Členské státy mají k dispozici finanční prostředky EU určené na provádění reforem, se kterými počítají představené iniciativy. Klíčovým zdrojem EU, který bude financovat opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí, má být Evropský sociální fond plus. V rámci plánu na podporu oživení EU mají být další finanční prostředky na zaměstnanost mladých lidí poskytnuty jednak z facility na podporu oživení a odolnosti, jednak z pomoci při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU).

Komise chce využít této příležitosti k začlenění zelené a digitální transformace do jádra politik EU v oblasti mládeže a zaměstnanosti. Komise již v nástroji Next Generation EU a budoucím VFR EU navrhla způsoby, jakými může EU přispět k financování opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Výdaje na podporu zaměstnanosti mladých lidí by měly dosáhnout nejméně 22 mld. €.

Klíčové a sporné body

Balík na podporu zaměstnanosti mladých lidí tvoří 4 složky:

(1) V roce 2013 EU zavedla záruky pro mladé lidi. Od té doby využilo tohoto „mostu k trhu práce“ přibližně 24 mil. mladých lidí. Návrh Komise na doporučení Rady o mostu k pracovním místům uvedené záruky posiluje a rozšiřuje jejich působnost na zranitelné skupiny mladých lidí v celé EU. Zvětšuje se i věkové rozpětí na 15–29 let. Podle doporučení by mělo být i nadále zajištěno, aby každý, kdo se do systému záruk pro mladé lidi přihlásí, obdržel do čtyř měsíců nabídku zaměstnání, vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže. Most k pracovním místům bude inkluzivnější. Cílem bude vyvarovat se všech forem diskriminace a věnovat širší pozornost zranitelnějším skupinám, jako jsou mladí lidé, kteří patří k rasovým a etnickým menšinám, mají zdravotní postižení nebo žijí v některých venkovských, odlehlých nebo znevýhodněných městských oblastech. Má být napojený na potřeby podniků a zaměří se na poskytování dovedností požadovaných především v rámci zelené a digitální transformace. Má také nabízet krátké přípravné kurzy a poskytovat individualizované poradenství, pokyny a mentorování.

(2) Cílem návrhu Komise na doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě je zmodernizovat systémy tohoto typu vzdělávání, zvýšit jejich atraktivitu a flexibilitu a připravit je na digitální a zelenou ekonomiku. Pružnější a na studenty zaměřené odborné vzdělávání a příprava pomůže mladým lidem připravit se na první zaměstnání a dospělým pak poskytne příležitosti k rozvoji či změně jejich profesní dráhy. Má podporovat rozmanitost a inkluzivnost a má pomoci poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy stát se centry excelence.

(3) Nový impuls pro učňovskou přípravu má být přínosem jak pro zaměstnavatele, tak pro mladé lidi, neboť jeho smyslem je zajistit kvalifikovanou pracovní sílu do celé řady odvětví. Díky Evropské alianci pro učňovskou přípravu bylo vytvořeno více než 900 tis. učňovských příležitostí. Obnovená aliance bude propagovat vnitrostátní koalice, podporovat malé a střední podniky a posilovat zapojení sociálních partnerů, jako jsou odborové svazy a organizace zaměstnavatelů. Cílem je zachovat nabídku učňovské přípravy, neboť z učňů, kteří se vzdělávají nyní, budou za pár let vysoce kvalifikovaní pracovníci.

(4) Mezi další opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí patří v krátkodobém horizontu pobídky pro zaměstnanost a začínající podniky a ve střednědobém horizontu pak budování kapacit, sítě mladých podnikatelů a mezipodniková vzdělávací střediska.

Komise vyzvala členské státy, aby zvýšily podporu zaměstnanosti mladých lidí a využily při tom finanční prostředky, jež mají být k dispozici v rámci nástroje Next Generation EU a budoucího VFR. EU může např. pomoci financovat: granty a půjčky na zahájení činnosti pro mladé podnikatele, mentorské programy a podnikatelské inkubátory; příspěvky pro malé a střední podniky, které zaměstnávají učně; odbornou přípravu pro osvojování nových dovedností potřebných na trhu práce; budování kapacit veřejných služeb zaměstnanosti; odbornou přípravu v oblasti řízení profesní dráhy v rámci formálního vzdělávání; investice do digitální vzdělávací infrastruktury a technologií.

Předpokládaný další vývoj

Komise plánuje nadále pokračovat v podpoře mladých a bude sledovat, jakých výsledků dosáhnou jednotlivé členské státy.

Odkazy

Komise představila Evropskou agendu dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost

 • Přechod na oběhové, digitalizované a nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje by do roku 2030 mohl vytvořit více než 1 mil. pracovních míst.

 • Pandemie koronaviru zesílila trendy v oblasti dovedností na trhu práce a zrychlila jak potřebu změn.

 • Cílem agendy dovedností je zvýšit relevanci dovedností v EU pro posílení udržitelné konkurenceschopnosti, zajištění sociální spravedlnosti a vybudování naší odolnosti.

 • Prvním realizovaným opatřením agendy dovedností je spuštěná nová platforma Europass.

Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost

 • Komise 1. 7. 2020 představila Evropskou agendu dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost. Agenda vytyčuje kvantitativní cíle na příštích 5 let, pokud jde o prohlubování dovedností (zlepšování stávajících dovedností) a změnu kvalifikace (vzdělávání v nových dovednostech).

Pozadí

Přechod na oběhové, digitalizované a nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje by do roku 2030 mohl vytvořit více než 1 mil. pracovních míst. Díky umělé inteligenci a robotice vznikne v příštích 5 letech na celém světě téměř 60 mil. nových pracovních míst. Jiná pracovní místa se mohou změnit či dokonce vymizet. Pandemie koronaviru zesílila trendy v oblasti dovedností na trhu práce a zrychlila jak potřebu změn, tak možnosti ke změnám.

Iniciativy vycházejí z evropského pilíře sociálních práv, který vyhlásily orgány EU a vedoucí představitelé v listopadu 2017, a ze sdělení o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci zveřejněného v lednu 2020 (více v příspěvku „Komise představila sdělení týkající se ‚sociálně silné‛ EU“, Zaměstnanost a sociální věci v lednu 2020).

Klíčové a sporné body

Agenda představuje opatření zaměřená na dovednosti pro pracovní místa, a to pomocí partnerské spolupráce s členskými státy, podniky a sociálními partnery. Cílem je zajistit, aby se právo na odbornou přípravu a celoživotní učení, zakotvené v evropském pilíři sociálních práv, stalo realitou v celé EU a mohlo tak přinést prospěch všem. Komise staví dovednosti do středu politického programu EU a v zájmu udržitelného oživení po koronavirové pandemii pomáhá nasměrovat investice do lidí a jejich dovedností.

Zelená a digitální transformace, provázená demografickými trendy, proměňuje způsob, jakým žijeme, pracujeme a komunikujeme. V období po krizi budou mnozí občané EU muset změnit kvalifikaci na novou oblast dovedností nebo si stávající dovednosti zdokonalit, aby se přizpůsobili změněnému trhu práce. Cílem agendy dovedností je zvýšit relevanci dovedností v EU pro posílení udržitelné konkurenceschopnosti, zajištění sociální spravedlnosti a vybudování naší odolnosti. Navrhuje se 12 opatření: pakt pro dovednosti; zlepšení poznatků o dovednostech; podpora EU pro strategická vnitrostátní opatření k prohlubování dovedností; návrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost; zavedení iniciativy „Evropské univerzity“ a prohloubení dovedností vědců; dovednosti na podporu zelené a digitální transformace; zvýšení počtu absolventů v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky a podpora podnikatelských a průřezových dovedností; dovednosti pro život; iniciativa týkající se individuálních vzdělávacích účtů; evropský přístup k mikrokreditům; nová platforma Europass; zlepšení podpůrného rámce pro uvolnění investic členských států a soukromých investic do oblasti dovedností.

Prvním realizovaným opatřením agendy dovedností je spuštěná nová platforma Europass. Platforma poskytuje ve 29 jazycích návod, jak napsat životopis, dále individuální návrhy na vhodná pracovní místa a příležitosti k učení a přináší informace o trendech v oblasti dovedností.

 • Komise rovněž přijala návrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě.

Komise stanovila na příštích 5 let ambiciózní cíle vycházejí ze stávajících ukazatelů, které mají umožnit každoročně monitorovat pokrok prostřednictvím evropského semestru.

Ukazatele

Cíle pro rok 2025

Současná úroveň (poslední dostupný rok)

Nárůst (v %)

Účast dospělých ve věku 25–64 let na vzdělávání za období 12 měsíců

50 %

38 % (2016)

+ 32 %

Účast dospělých s nízkou kvalifikací ve věku 25–64 let na vzdělávání za období 12 měsíců

30 %

18 % (2016)

+ 67 %

Podíl dospělých nezaměstnaných ve věku 25–64 let s nedávnou zkušeností získanou během vzdělávání

20 %

11 % (2019)

+ 82 %

Podíl dospělých ve věku 16–74 let, kteří mají alespoň základní digitální dovednosti

70 %

56 % (2019)

+ 25 %

Do roku 2025 by se mělo uskutečnit 540 mil. školicích aktivit pro dospělé, z toho 60 mil. pro dospělé s nízkou kvalifikací a 40 mil. pro nezaměstnané. Počet dospělých se základními digitálními dovednostmi by se měl zvýšit na 230 mil.

K provádění opatření a splnění cílů stanovených v agendě dovedností bude EU potřebovat dodatečné veřejné a soukromé investice do dovedností v odhadované výši asi 48 mld. € ročně. Návrh Komise týkající se nástroje Next Generation EU poskytuje prostředky v rámci významné rozpočtové iniciativy k řešení hospodářských a sociálních důsledků krize.

Prostředky EU se mohou stát katalyzátorem investic do dovedností lidí. V rámci plánu EU na podporu oživení jsou navrženy bezprecedentní finanční zdroje na podporu udržitelného oživení – a investice do dovedností by měly být jádrem tohoto úsilí. K získávání lepších nebo nových dovedností může v období let 2021–2027 pomoci mobilizování nástrojů EU, jako je Evropský sociální fond plus s navrhovaným rozpočtem 86 mld. €, Erasmus s navrhovaným rozpočtem 26 mld. € a složka programu InvestEU zaměřená na sociální investice a dovednosti s navrhovaným rozpočtem 3,6 mld. €. Nový program Digitální Evropa s navrhovaným rozpočtem 9,2 mld. € bude investovat do rozvoje pokročilých digitálních dovedností pro ovládání technologií. Bohaté příležitosti k finanční podpoře iniciativ v oblasti prohlubování dovedností a změn kvalifikace poskytne členským státům také facilita na podporu oživení a odolnosti, jež umožní provést vhodné reformy, dotovaná 560 mld. € ve formě grantů a úvěrů.

Předpokládaný další vývoj

Komise plánuje situaci pravidelně hodnotit.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.