Veřejné zdraví v červnu 2020

10.07.2020
Euroskop

Komise předložila strategii pro očkovací látky, Komise poskytne další finanční prostředky na zdravotnický materiál

 • EU usiluje o urychlení vývoje, výroby a distribuce očkovacích látek proti COVID-19

 • Komise podpoří přepravu zdravotnického zboží, lékařských týmů a pacientů

Komise předložila strategii pro očkovací látky

 • EU deklarovala, že vzájemnou spoluprací zvýší pravděpodobnost získání bezpečné a účinné očkovací látky v potřebném rozsahu a co nejrychleji.

 • Významný krok směrem ke společnému postupu členských států již byl učiněn vytvořením inkluzivní aliance pro vakcíny Francií, Německem, Itálií a Nizozemskem.

 • Předložená strategie má zajistit kvalitu, bezpečnost a účinnost očkovacích látek.

 • Cílem je zajistit rychlý přístup členských států a jejich obyvatel k očkovacím látkám.

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council and the European Investment Bank – EU strategy for COVID-19 vaccines (COM(2020)245)

 • Komise 17. 6. 2020 předložila evropskou strategii pro urychlení vývoje, výroby a distribuce očkovacích látek proti COVID-19, aby pomohla chránit lidi všude na světě.

Pozadí

Vývoj očkovací látky je složitý a zdlouhavý proces. Prostřednictvím strategie Komise chce podpořit úsilí o urychlení vývoje a dostupnosti bezpečných a účinných očkovacích látek v časovém horizontu 12–18 měsíců. Realizace tohoto složitého závazku vyžaduje provádění klinických hodnocení souběžně s investicemi do výrobní kapacity, aby bylo možné vyrobit miliony, nebo dokonce miliardy dávek úspěšné očkovací látky. Komise je plně připravena podpořit práci na vývoji vakcíny.

Nejedná se o evropskou, ale o celosvětovou výzvu. Významný krok směrem ke společnému postupu členských států byl učiněn vytvořením inkluzivní aliance pro vakcíny Francií, Německem, Itálií a Nizozemskem.

Klíčové a sporné body

Mezi základní cíle strategie patří: zajistit kvalitu, bezpečnost a účinnost očkovacích látek; zajistit rychlý přístup členských států a jejich obyvatel k očkovacím látkám a současně hrát vůdčí roli v úsilí o celosvětovou solidaritu a zajistit co nejrychlejší spravedlivý přístup k cenově dostupné očkovací látce.

Strategie by měla stát na 2 pilířích: (1) Zajištění výroby očkovacích látek v EU a dostatečných dodávek pro členské státy prostřednictvím záruk předběžného nákupu, které budou poskytnuty výrobcům očkovacích látek díky nástroji pro mimořádnou podporu. K těmto zárukám lze poskytnout také další financování a jiné formy podpory; (2) Přizpůsobení regulačního rámce EU současné naléhavé situaci a využití stávající regulační flexibility k urychlení vývoje, povolování a dostupnosti očkovacích látek při současném zachování norem pro kvalitu, bezpečnost a účinnost očkovacích látek.

 • Záruky předběžného nákupu – Komise plánuje podpořit podniky v rychlém vývoji a produkci očkovacích látek tím, že jednotlivým výrobcům poskytne jménem členských států záruky předběžného nákupu. Výměnou za právo na nákup určitého počtu dávek očkovacích látek v konkrétním časovém rámci bude Komise financovat část počátečních nákladů, které jejich výrobci nesou, a to v podobě záruk předběžného nákupu. Poskytnuté finanční prostředky budou považovány za zálohy na očkovací látky, které členské státy později skutečně zakoupí. Související financování má z významné části pocházet z nástroje pro mimořádnou podporu ve výši 2,7 mld. €. Další podpora má být k dispozici prostřednictvím půjček od EIB.

 • Kritéria financování – Při rozhodování o tom, které očkovací látky budou finančně podpořeny, mají být zohledněna mimo jiné tato kritéria: spolehlivost uplatněného vědeckého přístupu a používané technologie, rychlost plošné realizace, náklady, sdílení rizik, odpovědnost, pokrytí různých technologií, včasná spolupráce s regulačními orgány EU, celosvětová solidarita a schopnost zajistit dodávky rozvojem výrobní kapacity v rámci EU.

 • Pružný a kvalitní regulační proces – Komise má spolu s členskými státy a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) co nejvíce využívat možnosti, které jí poskytuje stávající regulační rámec EU k urychlení povolování a zajištění dostupnosti úspěšných očkovacích látek proti COVID-19. Mezi tyto možnosti patří urychlený postup pro udělování povolení, flexibilita, pokud jde o označování a balení, a návrh na povolení dočasných odchylek od některých ustanovení právních předpisů týkajících se geneticky modifikovaných organismů s cílem urychlit klinická hodnocení očkovacích látek a léčivých přípravků proti COVID-19 obsahujících geneticky modifikované organismy.

 • Globální solidarita – EU přispívá k celosvětovému úsilí o univerzální testování, léčbu a očkování mobilizací zdrojů prostřednictvím mezinárodních příslibů a spojením sil s dalšími zeměmi a celosvětovými zdravotnickými organizacemi prostřednictvím rámce pro spolupráci Akcelerátor přístupu k nástrojům proti COVID-19. Komise je odhodlána dodržovat zásadu všeobecného, spravedlivého a cenově dostupného přístupu k očkovacím látkám, zejména pro nejzranitelnější země. Je připravena jednat s mezinárodními partnery o tom, zda by značný počet zemí souhlasil se sdílením zdrojů pro společnou rezervaci budoucích očkovacích látek u soukromých společností nejen pro sebe, ale zároveň i pro země s nízkými a středně vysokými příjmy.

Předpokládaný další vývoj

Komise by nadále měla podporovat vývoj očkovacích látek proti koronaviru.

Odkazy

Krátce…

Komise poskytne další finanční prostředky na zdravotnický materiál

 • Nástroj pro mimořádnou podporu má pomáhat dodat důležité zdravotnické vybavení tam, kde je ho zapotřebí.

 • V rámci pilotní operace bylo dodáno více než 7 t osobních ochranných prostředků do Bulharska.

Komise 18. 6. 2020 informovala o tom, že členské státy mohou požádat o dodatečné financování prostřednictvím nástroje pro mimořádnou podporu na přepravu základního zboží, lékařských týmů a pacientů postižených koronavirem. Nástroj pro mimořádnou podporu s rozpočtem 2,7 mld. € byl aktivován v dubnu 2020 (více v příspěvku „Poslanci schválili 3 mld. € na podporu zdravotnictví v EU“, Veřejné zdraví v dubnu 2020 a v příspěvku „Komise dala k dispozici první várku 1,5 mil. masek“, Veřejné zdraví v květnu 2020). Nástroj je koncipován tak, aby poskytoval flexibilitu potřebnou k reakci na měnící se potřeby, když EU přechází z fáze okamžité reakce na pandemii do fáze řízeného ukončování opatření, návratu k běžným podmínkám a prevence. Zaměřuje se na opatření, u nichž může společné úsilí na úrovni EU nejlépe podpořit společný evropský plán rušení opatření proti šíření COVID-19. Toto financování doplňuje podporu, která je již k dispozici prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU, a dodávky ochranných prostředků prostřednictvím kapacity rescEU (více v příspěvku „Komise se snaží o zajištění dodávek osobních ochranných prostředků“, Veřejné zdraví v březnu 2020). Systém rescEU je součástí mechanismu civilní ochrany EU, který má posilovat spolupráci mezi zúčastněnými státy v oblasti civilní ochrany s cílem zlepšit prevenci katastrof, připravenost a reakci na ně. Z nástroje pro mimořádnou podporu pro přepravu zboží, vybavení a pacientů bylo uvolněno 220 mil. € na podporu: (1) přepravy zdravotnického materiálu tam, kde je ho nejvíce zapotřebí, a sice financováním přepravy dodávek materiální pomoci do členských států EU; (2) přesunů pacientů mezi členskými státy EU nebo z členských států do sousedních zemí, pokud hrozí riziko, že zdravotnické služby budou zahlceny zajišťováním léčby pro co nejvíce lidí; (3) přepravy zdravotnického personálu a mobilních zdravotnických týmů, aby se mohly přesouvat mezi členskými státy EU a do EU z jiných sousedních zemí a mohly pomáhat lidem tam, kde je zdravotní pomoc nejvíce zapotřebí. Komise představila členským státům dne 17. 6. 2020 postupy a kritéria pro podávání žádostí o financování v rámci balíku opatření v oblasti mobility. Členské státy mohou nyní předkládat své žádosti Komisi.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Historicky první zasedání Evropského politického společenství je u konce. Připravili jsme pro vás 5 faktů nebo zajímavostí z #PragueSummit, které si zaslouží vaši pozornost ➡️ https://euroskop.cz/2022/10/06/5-veci-ktere-by-vam-nemely-uniknout-z-prvniho-summitu-evropskeho-politickeho-spolecenstvi/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.