Doprava v dubnu 2020

09.05.2020
Euroskop

Rada přijala nová pravidla týkající nákladní dopravy, Komise představila pokyny pro repatriaci cestujících na výletních lodích a ochranu posádek, Poslanci požadují podporu pro cestovní ruch

  • Členské státy schválily balík mobility

  • Komise vydala nové pokyny pro repatriaci

  • Pandemie citelně zasáhla cestovní ruch

Krátce…

Rada přijala nová pravidla týkající nákladní dopravy

  • Digitalizace nákladní dopravy a logistiky má přinést podnikům úspory.

  • Rada přijala třetí balík mobility.

Rada 7. 4. 2020 přijala nová pravidla pro rozsáhlou reformu v odvětví silniční dopravy EU (balík mobility). Na základě nových pravidel se mají zlepšit pracovní podmínky řidičů, mají být zavedena zvláštní pravidla upravující vysílání řidičů v mezinárodní dopravě a mají být aktualizována ustanovení o přístupu na trh nákladní dopravy. V prosinci 2019 bylo dosaženo předběžné dohody mezi předsednictvím Rady a EP. Coreper dohodnuté znění potvrdil v prosinci 2019 a v únoru 2020 pak Rada potvrdila politickou dohodu (více v příspěvku „Komise představila svůj třetí balík pro mobilitu“, Doprava v květnu 2018). Nová schválená pravidla mají zajistit vyváženost mezi lepšími pracovními a sociálními podmínkami řidičů a svobodou dopravců poskytovat přeshraniční služby; kromě toho mají přispět k bezpečnosti silničního provozu. Balík obsahuje nařízení upravující přístup na trh silniční nákladní dopravy a k povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě nebo podnikatele v silniční osobní dopravě, nařízení upravujícího maximální pracovní doby a minimální doby odpočinku řidičů a určování polohy pomocí tachografů a směrnice, jíž se revidují požadavky na prosazování pravidel a stanovují pravidla o vysílání řidičů. Rada přijala také nařízení o elektronických informacích o nákladní dopravě, jež společnostem provozujícím nákladní dopravu mají usnadnit poskytování informací orgánům v digitální podobě. Větší digitalizace nákladní dopravy a logistiky má přinést podnikům úspory. S novými pravidly má být vytvořen jednotný právní rámec pro používání elektronických informací o nákladní dopravě ve všech druzích dopravy. Všechny příslušné veřejné orgány budou povinny přijímat informace poskytnuté elektronicky prostřednictvím certifikovaných platforem pokaždé, když se společnosti rozhodnou použít tento formát pro poskytnutí informací prokazujících splnění legislativních požadavků. Společnosti však mají stále mít možnost předkládat informace v tištěné podobě, pokud si to budou přát. Před tím, než povinnost veřejných orgánů přijímat informace zpřístupněné elektronicky vstoupí v platnost, přijme Komise příslušné technické specifikace. Pravidla obsažená v přijatém nařízení o přístupu na trh a směrnici o vysílání pracovníků začnou být použitelná 18 měsíců po vstupu právních aktů v platnost. Pravidla obsažená v nařízení o dobách řízení se použijí 20 dnů po zveřejnění s výjimkou zvláštních lhůt pro tachografy.

Komise představila pokyny pro repatriaci cestujících na výletních lodích a ochranu posádek

  • 75 % zboží, s nímž se obchoduje mezi EU a zbytkem světa, a 30 % veškerého zboží transportovaného uvnitř EU se přepravuje po moři.

  • Pokyny obsahují rady k hygienickým podmínkám a doporučení pro výměnu posádek, vylodění a repatriaci námořníků a cestujících.

Komise 8. 4. 2020 vydala pokyny, které mají těmto osobám pomoci a obsahují doporučení pro ochranu jejich zdraví, repatriaci a podmínky cestování. Členské státy v nich rovněž vyzývá, aby vytvořily síť přístavů, kde může bez prodlení proběhnout výměna posádek. Námořníci často pracují dlouhé měsíce mimo domov. Po skončení platnosti pracovních smluv se posádky vymění v přístavu, což se měsíčně týká přibližně 100 tis. námořníků. V současnosti mají členské státy EU pro výměny posádky v jejich přístavech různá pravidla. V zájmu jasnosti pro všechny zúčastněné osoby by se členské státy měly řídit pokyny Komise o usnadnění tranzitních režimů a pokyny o zavedení zelených pruhů. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří potřebují pro vylodění na území EU víza, o něž vzhledem k současné situaci nemohou zažádat, měly by členské státy v zájmu jejich rychlé repatriace udělit víza na hranici. Ve zveřejněných pokynech jsou členské státy vyzvány, aby pro účely rychlé výměny posádky určily v koordinaci s Komisí přístavy podél pobřeží EU. Tyto přístavy musí být vybaveny odpovídajícími prostory, kde námořníci mohou podstoupit lékařské prohlídky či karanténu, pokud to daná země vyžaduje, a odkud se mohou dopravit do domovské země. Pandemie již vedla k prodloužení některých smluv, což může potenciálně ohrozit dobré životní podmínky námořníků. Ve všech případech by k takovému prodloužení smlouvy mělo dojít se souhlasem námořníka. Provozovatelé výletních lodí by měli nést celkovou odpovědnost za zajištění repatriace cestujících a posádky z jejich výletních lodí, a to i z přístavů mimo EU. Komise vyzývá státy vlajky, aby provozovatelům pomohly určit vhodné přístavy pro vylodění a zajistit vylodění a návrat zákazníků a posádky. Pokud je o osobách na plavidle známo, že jsou nakaženy koronavirem, lodě by měly být nasměrovány do blízkého přístavu s dostatečnou kapacitou nemocnic. Lodi musí ještě před vplutím do přístavu předložit námořní zdravotní prohlášení. Komise dále doporučuje, aby blížící se plavidla 4 hodiny před odhadovaným časem připlutí sdělila počet osob na palubě a všechny potvrzené nebo podezřelé případy infekce COVID-19. Komise žádá, aby byly poskytnuty a v souladu se stávajícími doporučeními používány osobní ochranné prostředky a aby námořníci měli v případě potřeby přístup k odpovídající zdravotní péči. Jsou-li všichni členové posádky zdraví a jejich předchozí zastávka v přístavu se uskutečnila před více než 2 týdny, neměli by být umístěni do karantény, jestliže se vyloďují za účelem repatriace. Tyto pokyny se nevztahují na členy posádky rybářských plavidel, pro něž platí nedávno přijaté pokyny k výkonu volného pohybu pracovníků během šíření onemocnění COVID-19 a pokyny pro opatření v oblasti správy hranic za účelem ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb.

Poslanci požadují podporu pro cestovní ruch

  • Oblast cestovního ruchu byla citelně zasažena krizí způsobenou onemocněním COVID-19.

  • Poslanci chtějí, aby nový VFR podpořil i cestovní ruch.

Výbor TRAN 21. 4. 2020 požádal, aby Komise vypracovala evropský akční plán na pomoc odvětví cestovního ruchu kvůli krizi způsobené novým koronavirem. Poslanci v debatě s komisařem pro vnitřní trh Thierry Bretonem zdůraznili, že odvětví cestovního ruchu potřebuje v probíhající krizi větší podporu prostřednictvím konkrétních opatření, financování, zvýšené koordinace na úrovni EU a cílených plánů. Požadavky po odvětvově specifickém plánu obnovy a strategii v rámci cestovního ruchu se projevily napříč celým politickým spektrem. Kromě zajištění prostřednictvím krátkodobého financování by měl cestovní ruch těžit také z dlouhodobých plánů obnovy, které by měly být financovány z příštího VFR (2021–2027).

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.