Vnější obchodní vztahy v březnu 2020

10.04.2020
Euroskop

Nová strategie pro vztahy s Afrikou, EU prodloužila platnost sankcí souvisejících s Ukrajinou o dalších 6 měsíců, Rada s konečnou platností schválila dohodu o volném obchodu s Vietnamem

  • EU plánuje „silnější a ambicióznější“ partnerství s Afrikou

  • Sankce kvůli Ukrajině budou prodlouženy o 6 měsíců

  • Rada schválila dohodu s Vietnamem

Krátce…

Nová strategie pro vztahy s Afrikou

  • EU navrhuje zintenzivnit spolupráci v 5 klíčových oblastech: ekologická transformace, digitální transformace, udržitelný růst a zaměstnanost, mír a správa věcí veřejných a migrace a mobilita.

  • Nové společná strategie má být schválena na summitu EU a Africké unie (AU) v říjnu 2020.

Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 9. 3. 2020 předložili sdělení a tím položili základy nové strategie pro vztahy s Afrikou. Ve sdělení navrhují zintenzivnit spolupráci prostřednictvím partnerství v 5 klíčových oblastech: ekologická transformace, digitální transformace, udržitelný růst a zaměstnanost, mír a správa věcí veřejných a migrace a mobilita. Na základě tohoto dokumentu má EU jednat s africkými partnery o vypracování nové společné strategie, která má být schválena na summitu EU a Africké unie (AU) v říjnu 2020. Komise navrhuje spolupráci mezi EU a Afrikou na následujících krocích: (1) Maximalizovat přínosy ekologické transformace a minimalizovat hrozby pro životní prostředí v plném souladu s Pařížskou dohodou; (2) Podpořit digitální transformaci kontinentu; (3) Podstatně zvýšit environmentálně, sociálně a finančně udržitelné investice a podpořit investice odolné vůči dopadům změny klimatu; podpořit investiční příležitosti širším využíváním inovativních mechanismů financování a podnítit regionální a kontinentální hospodářskou integraci, zejména na základě africké kontinentální dohody o volném obchodu; (4) Přilákat investory tím, že africké státy budou podporovány v přijímání politických kroků a regulačních reforem, které zlepší podnikatelské a investiční prostředí a nastolí rovné podmínky pro podnikání; (5) Urychleně podpořit vzdělávání, získávání poznatků a dovedností, výzkum a inovační kapacitu – zejména v případě žen a mládeže, chránit a zlepšit sociální práva a vymýtit dětskou práci; (6) Cíleně směřovat a zintenzivnit podporu mírového úsilí v Africe z prostředků EU, a to díky lépe strukturovaným a strategičtějším formám spolupráce se zaměřením zejména na nejzranitelnější regiony; (7) Začlenit otázky správy věcí veřejných, demokracie, lidských práv, právního státu a rovnosti žen a mužů do všech činností a oblastí spolupráce; (8) Zlepšit odolnost propojením humanitárních, rozvojových, mírových a bezpečnostních intervencí ve všech fázích cyklu konfliktů a krizí; (9) Vybudovat vyvážená, soudržná a ucelená partnerství zaměřená na migraci a mobilitu; a (10) Posílit mezinárodní řád založený na pravidlech a multilaterální systém s OSN jako základním prvkem.

EU prodloužila platnost sankcí souvisejících s Ukrajinou o dalších 6 měsíců

  • Sankce by měly platit minimálně do poloviny září 2020.

  • Opatření se nyní vztahují na 175 osob a 44 subjektů.

Rada 13. 3. 2020 rozhodla, že platnost stávajících sankcí, které byly uloženy v souvislosti s činnostmi narušujícími nebo ohrožujícími územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, by měla být prodloužena o dalších 6 měsíců, tj. do 15. 9. 2020. Tato omezující opatření spočívají nejen ve zmrazení finančních prostředků, ale znamenají rovněž zákaz zpřístupňování finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů osobám, které byly zařazeny na seznam. Tato opatření se nyní vztahují na 175 osob a 44 subjektů. K dalším opatřením EU přijatým v reakci na krizi na Ukrajině patří hospodářské sankce vůči určitým odvětvím ruského hospodářství, které nyní platí do konce července 2020. A dále omezující opatření v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, která jsou omezena pouze na území Krymu a Sevastopolu. Ta mají platit do 23. 6. 2020.

Rada s konečnou platností schválila dohodu o volném obchodu s Vietnamem

  • Tato dohoda je druhá uzavřená s některou zemí jihovýchodní Asie, přičemž první byl Singapur.

  • Jedná se o nejambicióznější dohodu o volném obchodu, která kdy byla s rozvojovou zemí uzavřena.

Rada 30. 3. 2020 přijala rozhodnutí o uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem. Toto rozhodnutí umožňuje, aby dohoda nabyla platnosti na straně EU. Rada obchodní dohodu a dohodu investicích mezi EU a Vietnamem podepsala v červnu 2019 (více v příspěvku „Rada schválila obchodní dohodu a dohodu o investicích s Vietnamem“, Vnější obchodní vztahy v červnu 2019). Následně EP dohodu o volném obchodu schválil v únoru 2020 (více v příspěvku „EP schválil dohodu s Vietnamem“, Vnější obchodní vztahy v únoru 2020). Jakmile dohodu o volném obchodu ratifikuje rovněž vietnamské Národní shromáždění, může vstoupit v platnost; s největší pravděpodobností se tak stane počátkem léta 2020. Dohoda o volném obchodu téměř úplně (z 99 %) odstraňuje mezi oběma stranami cla. V momentu, kdy dohoda vstoupí, bude zrušeno 65 % cel na zboží vyvážené z EU do Vietnamu; zbývající cla budou postupně zrušena nejpozději do 10 let. Pokud jde o vývoz z Vietnamu do EU, 71 % cel bude zrušeno ke dni vstupu dohody v platnost, zbytek bude postupně zrušen do 7 let. Dohoda o volném obchodu má rovněž snížit mnoho stávajících necelních překážek obchodu s Vietnamem a zpřístupnit vietnamské služby a trhy s veřejnými zakázkami společnostem z EU. Obchodní dohoda mezi EU a Vietnamem obsahuje rovněž ustanovení o ochraně duševního vlastnictví, pracovních právech a udržitelném rozvoji. Dohoda o volném obchodu zahrnuje závazky provádět základní normy Mezinárodní organizace práce (MOP) a úmluvy OSN týkající se například boje proti změně klimatu nebo ochrany biologické rozmanitosti. Obchodní dohoda je rovněž institucionálně a právně navázána na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, která v případě závažného porušování lidských práv umožňuje podniknout odpovídající kroky. Současně s dohodou o volném obchodu byla v červnu 2019 podepsána dohoda o ochraně investic. Tato dohoda bude muset být před svým vstupem v platnost ratifikována všemi členskými státy v souladu s jejich vnitrostátními postupy. Po ratifikaci pak nahradí dvoustranné dohody o investicích, které má v současné době s Vietnamem uzavřeno 21 členských států EU.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.