Doprava v prosinci 2019

10.01.2020
Euroskop

Coreper potvrdil předběžnou dohodu o balíku opatření v oblasti mobility, Rada se dohodla na postoji k upraveným pravidlům v železniční přepravě, Rada se dohodla na svém postoji k TEN-T, Komise přijala nový seznam pro leteckou bezpečnost

 • Coreper schválil opatření o pracovních podmínkách řidičů, zvláštních pravidlech pro vysílání řidičů v rámci mezinárodní dopravy, přístupu na trh nákladní dopravy a lepším prosazování pravidel Cestujícím na železnici by se měla rozšířit práva

 • Realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T) se má zjednodušit
 • Seznam leteckých společností, které nesplňují mezinárodní bezpečnostní normy, aktualizován


Coreper potvrdil předběžnou dohodu o balíku opatření v oblasti mobility

 • Nová pravidla potvrzují, že řádné týdenní doby odpočinku (min. 45 hod.) musí být stráveny mimo vozidlo.

 • Pravidla týkající se maximální pracovní doby a minimální doby odpočinku řidičů mají zůstat nezměněna.

 • Řidiči mají mít právo vrátit se domů každé 3–4 týdny, a to v závislosti na jejich rozvrhu pracovní doby.

 • Z působnosti těchto pravidel jsou výslovně vyňaty dvoustranné přepravní činnosti.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví (KOM(2017)281)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů (KOM(2017)277)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU (KOM(2017)278)

 • Coreper 20. 12. 2019 schválil soubor návrhů o pracovních podmínkách řidičů, zvláštních pravidlech pro vysílání řidičů v rámci mezinárodní dopravy, přístupu na trh nákladní dopravy a lepším prosazování pravidel. Předběžné dohody mezi předsednictvím Rady a EP bylo dosaženo dne 11. 12. 2019.

Pozadí

Návrhy jsou součástí prvního balíku opatření v oblasti mobility, který Komise předložila v červnu 2017 (více v příspěvku „Komise navrhuje nové cíle pro emise z osobních automobilů“, Doprava v listopadu 2017 a v příspěvku „Rada se shodla na části opatření v prvním balíku v oblasti mobility“, Doprava v prosinci 2018). Balík obsahuje 8 legislativních návrhů, které se konkrétně zabývají zlepšováním sociálních podmínek řidičů, podmínkami pro podnikání dopravců na vnitřním trhu EU, systémem zpoplatnění evropských komunikací a také vlivem dopravy na kvalitu životního prostředí. Hlavním cílem těchto návrhů je zlepšení pracovních podmínek evropských řidičů a zvýšení konkurenceschopnosti silniční nákladní dopravy. Coreper se nyní shodl na sociální dimenzi balíku a návrhu, který řeší situaci na vnitřním trhu EU.

Klíčové a sporné body

Nová pravidla mají zajistit vyváženost mezi lepšími pracovními podmínkami řidičů a svobodou dopravců poskytovat přeshraniční služby a rovněž přispět k bezpečnosti silničního provozu. Mají ukončit nerovnoměrné uplatňování pravidel mezi členskými státy. Nicméně pravidla týkající se maximální pracovní doby a minimální doby odpočinku řidičů mají zůstat nezměněna. Pro řidiče v mezinárodní nákladní dopravě má být zavedena určitá míra flexibility ohledně rozvrhu pracovní doby, aby mohli trávit více času doma. Řidiči mají mít rovněž právo vrátit se domů každé 3–4 týdny, a to v závislosti na jejich rozvrhu pracovní doby.

Dohodnutá pravidla potvrzují, že řádné týdenní doby odpočinku (min. 45 hod.) musí být stráveny mimo vozidlo. Pokud je tato doba odpočinku čerpána mimo domov, musí být ubytování hrazeno zaměstnavatelem. Ačkoli pravidelné týdenní doby odpočinku nelze trávit v rámci parkoviště, bude EU podporovat výstavbu a využívání bezpečných a zabezpečených parkovacích ploch. Komise má vypracovat normy a certifikační postup pro takové parkovací plochy prostřednictvím sekundárních právních předpisů.

Pokud jde o pravidla týkající se přepravních operací prováděných na vnitrostátním trhu mimo vlastní zemi provozovatele dopravy (tzv. kabotáž), stávající systém umožňující maximálně 3 operace za 7 dní má zůstat nezměněn. Aby se zamezilo systematické kabotáži, má být zavedeno období přestávky v délce 4 dnů před tím, než bude možné uskutečnit v téže zemi za použití téhož vozidla další kabotážní přepravu. Pravidla pro vysílání řidičů vyjasňují, jak budou profesionální řidiči v přepravě zboží nebo cestujících těžit ze zásady stejné odměny za stejnou práci na stejném místě. Obecným pravidlem má být, že pokud je přepravní činnost organizována tak, aby spojitost mezi prací řidiče a zemí usazení zůstala nedotčena, bude řidič z působnosti pravidel pro vysílání pracovníků vyňat. To znamená, že jsou z působnosti těchto pravidel výslovně vyňaty dvoustranné přepravní činnosti. Na cestě do země určení a na cestě zpět je povolena jedna další nakládka nebo vykládka zboží v obou směrech, aniž by se uplatnil režim pro vysílání pracovníků, nebo nemusí být žádná nakládka nebo vykládka zboží na cestě tam a až 2 jsou povoleny na cestě zpět. Vyňata je rovněž tranzitní přeprava. U všech ostatních druhů přepravy, včetně kabotáže, se režim pro vysílání pracovníků má uplatňovat v plném rozsahu od prvního dne přepravy. Podobná pravidla se mají používat pro přepravu cestujících s jednou další zastávkou při dvoustranných přepravních činnostech. Aby byly zajištěny rovné podmínky mezi provozovateli používajícími různá vozidla, mají být pravidla pro přístup na evropský trh silniční nákladní dopravy a pravidla pro dobu řízení a dobu odpočinku rozšířena na dodávky používané v mezinárodní dopravě (lehká užitková vozidla nad 2,5 t) s přechodným obdobím 21 měsíců pro dozor nad trhem a do poloviny roku 2026 pro tachografy a pravidla pro dobu odpočinku.

Z důvodu boje proti fenoménu společností s fiktivním sídlem reforma zužuje vazbu mezi místem usazení provozovatele dopravy a jeho činností. Aby bylo zajištěno, že tato vazba bude skutečná, mají se nákladní automobily v mezinárodní dopravě vrátit do provozovny společnosti nejméně jednou za 8 týdnů. Tato osmitýdenní lhůta má umožnit řidičům návrat domů spolu s vozidlem na konci jejich druhého čtyřtýdenního pracovního cyklu.

Druhá verze inteligentních tachografů má zaznamenávat, kdy a kde daný nákladní automobil překročil hranici, a lokalizovat činnosti nakládky a vykládky automaticky. Má být zavedena ve 3 různých fázích pro vozidla, která jsou používána pro mezinárodní dopravu. Nové nákladní automobily mají být tímto zařízením vybaveny v roce 2023; vozidla, která mají analogový nebo digitální tachograf, mají být dovybavena do konce roku 2024 a vozidla vybavená inteligentním tachografem verze 1 v roce 2025. Pravidla obsažená v návrzích o vysílání pracovníků a o přístupu na trh (včetně pravidla pro vracení nákladních automobilů) se mají stát použitelnými 18 měsíců po vstupu právních aktů v platnost. Pravidla obsažená v návrhu o době řízení (včetně návratu řidičů) se mají použít 20 dnů po zveřejnění, s výjimkou zvláštních lhůt pro tachografy.

Předpokládaný další vývoj

Dohodnuté znění musí být formálně přijato, nejprve Radou a poté EP.

Odkazy

Krátce…

Rada se dohodla na postoji k upraveným pravidlům v železniční přepravě

 • Nová pravidla mají posílit práva všech cestujících, včetně těch s omezenou schopností pohybu a orientace.

 • Pravidla by měla zajistit lepší informovanost v případě zpoždění a zrušení spoje.

 • Nová úprava by měla železniční společnosti motivovat k tomu, aby poskytovaly více služeb a na lepší úrovni, což by mělo zvýšit popularitu dopravních prostředků šetrnějších k životnímu prostředí.

Rada se 2. 12. 2019 dohodla na svém postoji k navrhované reformě práv cestujících v železniční přepravě. Aktualizovaná pravidla mají za cíl zlepšit práva cestujících, zejména cestujících se zdravotním postižením a cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace. Nová pravidla mají zajistit jednotnější uplatňování pravidel a zlepšit poskytování informací. Kromě toho mají nová pravidla zvýšit informovanost cestujících a podpořit používání „přímých přepravních dokladů“, které se vztahují na následné železniční služby provozované jednou nebo několika společnostmi. Návrh má rovněž vytvořit rovné podmínky pro jednotlivé druhy přepravy zavedením ustanovení o mimořádných okolnostech (vyšší moc). Návrh reviduje stávající nařízení č. 1371/2007, které se vztahuje jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní cesty a služby. Komise předložila návrh v září 2017 (více v příspěvku „Komise chce aktualizovat práva cestujících na železnici“, Doprava v září 2017). Postoj Rady stanovuje pravidla a vymezuje povinnosti, pokud jde o poskytování služeb železniční dopravy osobám se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně případů, kdy jsou stanice obsluhovány bez zaměstnanců a vlaky nemají žádný doprovodný personál. Vyjasňuje pravidla pro odškodnění za ztrátu nebo opravy vybavení pro mobilitu. Zaměstnanci poskytující pomoc osobám se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace mají být proškoleni tak, aby věděli, jak reagovat na různé potřeby. Rada rovněž uvedla znění návrhu do souladu s nedávným Evropským aktem o přístupnosti, aby bylo zajištěno, že tato pravidla budou soudržná. Oblast působnosti nařízení má být postupně rozšiřována tak, aby se vztahovala na určité vnitrostátní služby, které mohou členské státy v současné době vyjmout z působnosti nařízení, zejména v situacích týkajících se závazků veřejné služby. Postupné rozšiřování je důležité k zajištění právní jistoty a dodržení stávajících smluv s provozovateli. Členské státy mají mít s ohledem na svá specifika i nadále možnost udělovat výjimky, např. pro městské, příměstské a regionální spoje (na rozdíl dálkových spojů). Znění návrhu má zlepšovat poskytování informací o právech cestujících, např. souhrn práv by měl být uveden na přepravním dokladu; není-li to možné, musí být cestující informován jinými prostředky. Doložka o vyšší moci pro železniční dopravní spoje má přinést právní jasnost a má vytvořit rovnější podmínky ve vztahu k jiným druhům dopravy, pro něž již takové doložky existují. Železniční společnosti by neměly platit odškodnění za zpoždění nebo zrušení spoje za okolností, kterým nemohly zabránit, jako jsou extrémní povětrnostní podmínky, velké přírodní katastrofy nebo osoby na trati. Tato výjimka se nemá vztahovat na stávky zaměstnanců železnic. Pro cestující má být snazší obdržet informace o přímých přepravních dokladech. Je-li součástí cesty přípoj, má prodejce informovat cestujícího před nákupem, zda se jedná o přímý přepravní doklad. Doklady, které nejsou přímým přepravním dokladem, budou muset tuto skutečnost výslovně uvádět. Nově podrobnější ustanovení o jízdních kolech mají objasnit a usnadnit jejich přepravu ve vlacích. Text stanovuje také pravidla pro podrobnější postupy pro vyřizování stížností a lhůty. Stejně jako návrh Komise ponechává postoj Rady výši minimálního odškodnění v případě zpoždění nezměněnou. Vzhledem k tomu, že návrh stanoví minimální úroveň ochrany, mohou členské státy zavést přísnější pravidla na ochranu práv cestujících. Revidované nařízení se má začít používat 2 roky od jeho vstupu v platnost. Rada a EP budou jednat o podobě konečného znění a poté jej mohou schválit.

Rada se dohodla na svém postoji k TEN-T

 • Hlavním cílem návrhu je zjednodušit pravidla pro udělování povolení s cílem usnadnit dokončení transevropské dopravní sítě TEN-T.

 • Oblast působnosti návrhu směrnice byla zúžena z koridorů hlavní sítě na předem určené úseky hlavní sítě TEN-T.

Rada se 2. 12. 2019 dohodla na svém postoji k návrhu o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T). Cílem návrhu je rovněž vyjasnit postupy, které musí předkladatelé projektů dodržovat, pokud jde o udělování povolení a zadávání veřejných zakázek. Návrh usiluje o dosažení hlavního cíle prostřednictvím těchto kroků: zřízení jediného příslušného orgánu (jednotného kontaktního místa), jenž bude pověřen celým procesem a bude plnit funkci jednotného kontaktního místa pro předkladatele projektů a jiné investory; zavedení integrovaných postupů vedoucích k jednomu komplexnímu rozhodnutí; stanovení lhůt pro dvoufázový postup s maximálním časovým rámcem 3 let. V květnu 2018 Komise předložila návrh v rámci 3. balíku iniciativy „Evropa v pohybu“, jenž je navržen za účelem vytvoření „bezpečnější, čistější, účinnější a mnohem přístupnější evropské mobility“ (více v příspěvku „Komise představila svůj třetí balík pro mobilitu“, Doprava v květnu 2018). Na základě připomínek a návrhů delegací předložilo předsednictví 3 kompromisní znění, která přinesla další vyjasnění, zjednodušení a flexibilitu pro členské státy, přičemž hlavní otázky byly tyto: (1) oblast působnosti návrhu směrnice byla zúžena z koridorů hlavní sítě na předem určené úseky hlavní sítě TEN-T; (2) bylo více upřesněno, na které postupy a povolení se návrh vztahuje; (3) více byly objasněny úloha a odpovědnost určeného orgánu. Určený orgán je v první řadě definován jako hlavní kontaktní místo pro informace pro předkladatele projektu, který poskytne pokyny pro předložení všech příslušných dokumentů a informací, pokud je o to požádán. Členské státy mají mít možnost svěřit určenému orgánu rozsáhlejší odpovědnost; (4) pro členské státy již není povinné stanovit podrobný přehled žádosti; bude-li tak stanoveno, poskytne se předkladateli projektu pouze na požádání. Síť TEN-T má 2 vrstvy: globální síť, která zajišťuje propojení všech regionů EU, a hlavní síť, která se skládá z prvků globální sítě, které mají pro EU nejvyšší strategický význam. Hlavní síť by měla být dokončena do roku 2030 a globální síť do roku 2050. Postoj Rady změnil právní povahu návrhu z nařízení na směrnici, aby byla zaručena nezbytná flexibilita členských států při využívání jejich stávajících postupů pro udělování povolení. Návrh směrnice bude zahrnovat projekty, které jsou součástí předem určených přeshraničních propojení a chybějících propojení hlavní sítě TEN-T. Členské státy mají moci podle své vůle uplatňovat směrnici i na další projekty týkající se sítě TEN-T, aby umožnily širší harmonizovaný přístup k projektům dopravní infrastruktury. S cílem učinit postupy účinnější a transparentnější mají členské státy určit orgán, který má působit jako hlavní kontaktní místo pro předkladatele projektu poskytující pokyny ohledně předkládání dokumentů a další informace. Členské státy mají mít 2 roky od vstupu této směrnice v platnost na to, aby její ustanovení začlenily do svých vnitrostátních právních předpisů. Konečné znění bude muset být schváleno Radou i EP.

Komise přijala nový seznam pro leteckou bezpečnost

 • Komise by mohla ze seznamu EU pro leteckou bezpečnost vyškrtnout všechny letecké dopravce v Gabonu.

 • Po aktualizaci má zákaz vstupu do vzdušného prostoru EU celkem 115 leteckých společností.

Komise 9. 12. 2019 aktualizovala seznam EU pro leteckou bezpečnost, tj. seznam leteckých společností, které nesplňují mezinárodní bezpečnostní normy, a mají proto zákaz provozovat leteckou dopravu v EU nebo se na tento provoz vztahují omezení. Cílem seznamu EU pro leteckou bezpečnost je zajistit nejvyšší úroveň letecké bezpečnosti. Seznam pro leteckou bezpečnost se opírá o jednomyslné stanovisko odborníků na bezpečnost letectví z členských států. Tomuto výboru předsedá Komise za podpory Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA). Aktualizaci podpořil i výbor TRAN. Posuzování se provádí podle mezinárodních bezpečnostních norem, zejména norem vyhlášených Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO). Komise dlouhodobě usiluje o zlepšení bezpečnosti letectví, a to zejména prostřednictvím spolupráce s leteckými úřady po celém světě za účelem zvýšení celosvětových bezpečnostních norem. S ohledem na výše uvedené realizuje Komise v průběhu roku 2020 prostřednictvím agentury EASA 2 projekty spolupráce s cílem pomoci Angole a Mosambiku při zlepšování jejich systémů dohledu nad bezpečnost. Pozitivní zpráva se týká Gabonu, protože všechny letecké společnosti, které získaly osvědčení v této zemi, byly z výše uvedeného seznamu po zlepšení tamní situace v oblasti bezpečnosti letectví vypuštěny. Z důvodu známek snížení dohledu nad bezpečností však byl zvýšenému dohledu podroben arménský výbor pro civilní letectví. Seznam EU pro leteckou bezpečnost nepřispívá jen k udržení vysoké úrovně bezpečnosti v EU, ale má pomáhat dotyčným leteckým společnostem a zemím zlepšovat úroveň jejich bezpečnosti tak, aby mohly být nakonec ze seznamu vyškrtnuty. Seznam EU pro leteckou bezpečnost se stal preventivním nástrojem, protože motivuje země s bezpečnostními problémy, aby je začaly řešit dříve, než bude nezbytné přistoupit k zákazu a zařadit tyto země na seznam.

Po aktualizaci má zákaz vstupu do vzdušného prostoru EU celkem 115 leteckých společností:

 1. 109 leteckých společností, které získaly osvědčení v 15 státech (Afghánistán, Angola (s výjimkou 2 leteckých společností), Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Eritrea, Konžská republika, Kyrgyzská republika, Libérie, Libye, Moldavsko (s výjimkou 3 leteckých společností), Nepál, Rovníková Guinea, Sierra Leone, Súdán a Svatý Tomáš a Princův ostrov), a to kvůli nedostatečnému bezpečnostnímu dohledu ze strany leteckých úřadů těchto států;
 2. 6 jednotlivých leteckých společností kvůli obavám o bezpečnost, jež se týkají přímo těchto leteckých společností: Avior Airlines (Venezuela), Iran Aseman Airlines (Írán), Iraqi Airways (Irák), Blue Wing Airlines (Surinam), Med-View Airlines (Nigérie) a Air Zimbabwe (Zimbabwe).
 3. Další 3 letecké společnosti podléhají omezením provozování letecké dopravy a mohou létat do EU pouze s konkrétními typy letadel: Air Koryo (Korejská lidově demokratická republika), Air Service Comores (Komory) a Iran Air (Írán).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU