Národního konvent vydal doporučení k přímo řízeným programům EU

03.12.2019
Euroskop, Národní konvent o EU

Národní konvent o EU vydal doporučení vzniklá z kulatého stolu z 22. listopadu 2019, jehož tématem byly přímo řízené programy a další nástro-je v novém víceletém finančním rámci jako příležitost pro české zájmy. Odborným garantem kulatého stolu byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

V současné době probíhá v Evropské unii debata o nastavení pravidel víceletého finančního rámce pro období 2021–2027. Komise ve svém návrhu akcentovala podporu nových priorit EU a zároveň navýšila finanční prostředky na programy, které jsou přímo řízeny Komisí. S ohledem na omezenou velikost unijního rozpočtu se tento postup projevil ve snížení alokace na tradiční politiky EU – kohezní a společnou zemědělskou politiku. Návrh Komise podporují čistí plátci, zatímco země střední, východní a jižní Evropy se zasazují o zachování dostatečné výše prostředků na tradiční politiky.

Debata Národního konventu o EU byla rámována třemi otázkami:

(1) Jaké přímo řízené programy a další nástroje jsou z hlediska českých zájmů klíčové?

(2) Jakým způsobem by měla Česká republika postupovat pro zajištění efektivního využívání přímo řízených programů a dalších finančních nástrojů?

(3) Přineslo by sdílení příkladů dobré praxe ve formě platformy pro poskytovatele dotace a žadatele očekávaný výsledek efektivnějšího čerpání prostředků z přímo řízených programů?

5 doporučení pro stanovení českých priorit

Národní konvent o EU vydal na základě diskuze 5 doporučení. Česká republika by při stanovování priorit ve víceletém finančním rámci po roce 2021 měla plně využít synergie přímo řízených programů a kohezní a společné zemědělské politik a vyvarovat se tak překryvů a duplicit.

Dle dalšího doporučení by ČR měla využít dosavadního know-how a vytvořit nadresortní centralizační jednotku, která by mimo jiné zajišťovala efektivní komunikaci a podporu potenciálním žadatelům z přímo řízených programů.

Česká republika by měla také usilovat o zatraktivnění využívání přímo řízených programů a finančních nástrojů jako formy financování projektů a zároveň usilovat o podporu partnerství veřejného a soukromého sektoru. Poslední doporučení vyzdvihuje možnosti zvážení kofinancování z přímo řízených programů za využití dobré praxe zejména v programech LIFE a Kreativní Evropa při zohlednění národních priorit.

Úplné znění závěrů a doporučení je k dispozici na stránce www.narodnikonvent.eu. Další kulatý stůl proběhne již 6. prosince na téma Digitální vnitřní trh.

Autor: Jan Sochor, Národní konvent o EU

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.