Energie v únoru 2019

08.03.2019
Euroskop

Rada a EP našly shodu nad směrnicí o zemním plynu

  • EU se shodla na podobě regulace trhu s plynem vztahující se na plynovody z / do třetích zemí

Rada a EP našly shodu nad směrnicí o zemním plynu

  • Pravidla trhu se zemním plynem by se měla vztahovat i na plynovody spojující EU s třetími zeměmi.

  • Komise tak bude dohlížet na jednání i nových projektech plynovodů.

  • V pozadí návrhu je spor o výstavbu plynovodu Nord Stream 2, který má spadat pod revidovanou směrnici.

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas (COM(2017)660)

  • Instituce EU 12. 2. 2019 dosáhly předběžné dohody o reformě směrnice o zemním plynu, kterou má dojít k rozšíření její působnosti rovněž na plynovody vedoucí z / do třetích zemí.

Pozadí

Pravidla liberalizovaného evropského trhu se zemním plynem stanovuje směrnice č. 73/2009o vnitřním trhu se zemním plynem, její ustanovení se však vztahují pouze na území členských států EU, jejich výsostných vod a výlučných ekonomických zón. Přesná definice toho, jak se pravidla vztahují na plynovody vedoucí na území EU z třetího země, však v legislativě chybí. Základní principy legislativy EU, tj. přístup třetích stran, tarifní regulace, oddělení vlastníků infrastruktury od prodejců zemního plynu (tzv. unbundling) a transparentnost, tak mají být prosazeny i do provozu plynovodů vedoucích do a z třetích zemí (na vodě i na zemi).

V současné směrnici jsou plynovody, které „překračují nebo přesahují hranice mezi členskými státy výhradně za účelem propojení vnitrostátních přepravních soustav daných členských států“ definovány jako propojovací vedení (interkonektor), a na tyto interkonektory se vztahují pravidla vnitřního trhu. Cílem návrhu Komise je postavit plynové vedení mezi členským státem a třetí zemí na úroveň tohoto interkonektoru, aby se na něj pravidla vnitřního trhu vztahovala také (více v příspěvku „Komise navrhuje novelizovat směrnici o vnitřním trhu s plynem“, Energie v listopadu 2017).

Závislost EU na dovozu zemního plynu přitom narůstá, a to z důvodu výraznějšího poklesu domácí produkce plynu oproti jeho spotřebě v EU i poklesu jeho ceny. V roce 2017 se podílel dovoz zemního plynu na celkové spotřebě 74,4 %. Nejvíce zemního plynu pochází z Ruska (42 %) a Norska (34 %).

Komise předložila svůj návrh v listopadu 2017, EP přijal své stanovisko v dubnu 2018.

Obsah a sporné body

Coreper přijal mandát Rady pro vyjednávání předsednictví 7. 2. 2019, ve kterém podpořil rozšíření směrnice o zemním plynu rovněž na plynovody mezi členskými státy a třetími zeměmi, nicméně s možností výjimky pro stávající plynovody. Zástupci institucí EU dosáhly dohody na trialogu již 12. 2. 2019. Členské státy se dohodly v návaznosti na uzavření francouzsko-německého kompromisu na tom, že tím, kdo bude příslušný k zajištění souladu se směrnicí EU, bude pouze členský stát, ve kterém se nachází první vstupní bod plynovodu (nikoliv státy).

Výsledkem předběžné dohody v rámci trialogu je, že u stávajících plynovodů (před vstupem revidované směrnice v platnost) mají mít členské státy možnost udělit výjimku na dohodu o provozu plynovodů uzavřenou s provozovateli ze třetích zemí, pokud nemají vliv na hospodářskou soutěž EU. Stávající dohody provozovatelů přenosových soustav mohou zůstat v platnosti, pokud budou v souladu s právem EU.

U nových plynovodů bude podléhat uzavírání dohod s provozovateli ze třetích zemí schválení ze strany Komise, a to ještě před jejím samotným uzavřením, stejně jako rozhodnutí členského státu o udělení výjimky v souladu s revidovanou směrnicí.

Zástupci EP kladli důraz na přesnou proceduru pro udělování výjimek a také prosadili, aby bylo do směrnice zahrnuto, že uzavírání nové dohody se třetí zemí nemůže být důvodem k odložení implementace této směrnice.

Tato nová úprava se tak má vztahovat i na diskutovaný plynovod ve výstavbě mezi Německem a Ruskem, Nord Stream 2, a jeho ruského provozovatele Gazprom. Otázkou zůstává, jak se Komise k případné výjimce pro Gazprom postaví, hlavním vyjednavačem i po revizi směrnice totiž zůstane Německo.

Předpokládaný další vývoj

Po finálním schválení návrhu Radou i plénem EP vstoupí aktualizovaná směrnice v platnost, a to 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU. Členské státy budou mít 9 měsíců na její provedení.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.