Životní prostředí v prosinci 2018

10.01.2019
Euroskop

EU projednává legislativu omezující užívání plastů na jedno použití

  • Instituce se shodly na opatření s cílem omezit používání některých jednorázových plastových výrobků, pro něž existují vhodné alternativy bez plastů

EU projednává legislativu omezující užívání plastů na jedno použití

  • Komise legislativu navrhla, aby přímo u zdroje bojovala proti vzniku odpadků, které znečišťují moře.

  • Návrh směrnice stanovuje ještě přísnější pravidla pro ty druhy výrobků a obalů, jež patří mezi 10 nejčastěji se vyskytujících předmětů, které znečišťují evropské pláže.

  • Nová pravidla zakazují používání určitých plastových výrobků na jedno použití, pro něž existují alternativy.

  • Kromě toho mají být zavedena konkrétní opatření s cílem omezit používání nejčastěji odhazovaných plastových výrobků.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (KOM(2018)340)

  • EP a Rada 19. 12. 2018 dosáhly prozatímní politické dohody o nových opatřeních pro řešení problematiky plastů na jedno použití v rámci své ucelené strategie v oblasti plastů. V souvislosti s tím Coreper přijal návrh směrnice na regulaci lodí při vykládání odpadu v přístavech.

Pozadí

Dohoda vychází z květnového návrhu předloženého Komisí (více v příspěvku „Komise navrhla omezit či úplně zakázat užívání plastů na jedno použití“, Životní prostředí v květnu 2018). Komise se zaměřila na 10 plastových produktů, které se nejčastěji nacházejí na plážích, a na opuštěná lovná zařízení. Nová pravidla přispívají k úsilí o přeměnu EU na udržitelnější, oběhové hospodářství, kde jsou zdroje využívány udržitelnějším způsobem, jak bylo vyjádřeno v akčním plánu pro oběhové hospodářství přijatém v prosinci 2015 (více v příspěvku „Komise představila nový balík návrhů k oběhovému hospodářství“, Životní prostředí v prosinci 2015). Rada i EP schválily svá stanoviska v říjnu 2018 (více v příspěvku „Zákaz plastů na jedno použití projednával EP i Rada“, Životní prostředí v říjnu 2018).

  • Navrhovaná směrnice uplatňuje podobný přístup jako směrnice o plastových taškách z roku 2015, která vedla dle Komise ke změně chování spotřebitelů. Nová opatření by měla být přínosná jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska ekonomiky. Měla by zamezit emisím 3,4 mil. tun ekvivalentu CO2, zabránit škodám na životním prostředí, které by do roku 2030 představovaly ekvivalent 22 mld. € a podle odhadů ušetří spotřebitelům 6,5 mld. €. Při navrhování plastových výrobků by se měla vždy brát v potaz opětovná použitelnost a recyklovatelnost daného výrobku.

Návrh směrnice o plastech na jedno použití je doplněn dalšími opatřeními proti znečištění moří, např. směrnicí č. 59/2000 o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí. EU poskytuje lodím pobídky pro to, aby odpad vykládaly v přístavech. Pravidla EU v této oblasti mají být na návrh Komise také reformována.

Klíčové a sporné body

Nová směrnice EU o plastech na jedno použití obsahuje různá opatření pro různé kategorie výrobků. Pokud jsou alternativy k plastovým výrobkům na jedno použití dostupné a cenově přijatelné, bude prodej plastových výrobků na jedno použití zakázán.

  • V EU by měly být zakázány tyto produkty: plastové příbory; plastové talíře; plastová brčka; nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrenu, jako jsou krabičky na rychlé občerstvení, jež se používají na potraviny, které jsou určeny k okamžité spotřebě, a které jsou připraveny ke konzumaci bez jakékoli další přípravy; nádoby na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrenu; nápojové kelímky vyrobené z expandovaného polystyrenu; výrobky z oxo-rozložitelných plastů, což jsou plastové materiály obsahující přísady, jež v aerobních podmínkách podporují oxidaci daného plastu a jeho rozpad na mikročástice. Tento typ plastů přispívá ke znečištění životního prostředí mikroplasty, není kompostovatelný a má negativní dopad na recyklaci konvenčních plastů; vatové tyčinky vyrobené z plastů.

U ostatních produktů se má klást důraz na snížení jejich používání snižováním spotřeby na úrovni členských států, požadavky na design a označování a zavedením povinností výrobců ohledně nakládání s odpady a odklízení odpadků. Členské státy by rovněž měly přijmout nezbytná opatření s cílem dosáhnout měřitelného kvantitativního omezení spotřeby těchto výrobků: nádoby na potraviny vyrobené z plastu, jako jsou krabičky na rychlé občerstvení, a plastové nápojové kelímky, včetně uzávěrů a víček.

Měl by být také stanoven závazný cíl ve výši alespoň 25 % recyklovaných plastů používaných na nápojové lahve, který má platit od roku 2025 a vypočítat se jako průměr pro daný členský stát. V roce 2030 by měly být všechny plastové lahve v souladu s cílem obsahovat alespoň 30 % recyklovaného materiálu. Vlhčené ubrousky mají být na svém obalu opatřeny označením, které bude spotřebitele informovat o přítomnosti plastů v daném výrobku a o poškození životního prostředí, k němuž dojde, bude-li vyhozen kamkoli mimo odpadkový koš.

Na výrobce tabákových filtrů obsahujících plasty se má vztahovat systém rozšířené odpovědnosti výrobce, kteří budou muset uhradit náklady na veřejné systémy sběru cigaretových nedopalků, včetně nezbytné infrastruktury, jako jsou například vhodné nádoby na odpad umístěné v místech, kde se obvykle odhazuje velké množství odpadků. Filtry tabákových výrobků obsahující plasty jsou 2. nejčastějším druhem plastových předmětů na jedno použití, které se vyhazují jako odpad mimo místa k tomu určená.

Coreper 19. 12. 2018 rovněž potvrdil reformu, která by měla zaručit rovněž poskytování odpovídajících zařízení pro příjem odpadu v přístavech a vyjasnit příslušná pravidla s cílem zajistit, aby si je členské státy vykládaly jednotnějším způsobem. Podle nových pravidel by musely lodě platit nepřímý poplatek, na jehož základě budou mít právo odevzdat odpad v přístavu a který bude nutné zaplatit bez ohledu na to, zda nějaký odpad odevzdají.

Předpokládaný další vývoj

Předběžnou dohodu musí formálně schválit EP a Rada. Po přijetí bude nová směrnice zveřejněna v Úředním věstníku EU a členské státy ji budou muset provést ve vnitrostátním právu do 2 let.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.