Zaplněný sál knihovny v Ústí hostil další díl občanských konzultací


Petr Pospíšil, Euroskop, 22.10.2018

Europoslankyně Martina Dlabajová, předseda senátního výboru pro záležitosti Evropské unie Václav Hampl a předsedkyně Rady seniorů města Ústí nad Labem Květoslava Čelišová. Tito vzácní hosté se v roli panelistů zúčastnili občanské konzultace, která se v pondělí 15. října konala v Ústí nad Labem. Diskutující hovořili o širokém spektru témat týkajících se současnosti i budoucnosti evropské integrace, diskuzi tentokrát dominovala sociální problematika, ale došlo například i na otázky institucionálního rámce Evropské unie.

Občanskou konzultaci hostila Severočeská vědecká knihovna v reprezentativních prostorách historické Weinmannovy vily. Sál se zaplnil takovým způsobem, že si organizátoři a návštěvníci za vysokou účast vysloužili pochvalu i od europoslankyně Martiny Dlabajové. Na úvod moderátor akce, vysokoškolský pedagog Lukáš Novotný, připomněl motivaci, která francouzského prezidenta Macrona přivedla k myšlence cyklu konzultací s občany o Evropské unii. Unie se některým občanům odcizila a podle názoru mnohých prochází krizí. Posílení vazby na občany a reagování na jejich podněty mohou tento vývoj zvrátit.

Europoslankyně Martina Dlabajová vyzdvihla vliv Unie na naše životy. V příhraničním regionu je její význam ještě výraznější. Obecně lze o naší zemi konstatovat, že její poloha ji přímo předurčuje k členství v EU. Unie pro Dlabajovou představuje nejen její domov, nýbrž i kotvu české zahraniční, ekonomické i bezpečnostní politiky. V této charakteristice s europoslankyní bezvýhradně souhlasil i senátor Václav Hampl.

Dlabajová: Evropská unie je to, co my si vytvoříme

Kromě tohoto vnímání však zlínská rodačka nabídla i další perspektivu, jejíž optikou lze na sjednocenou Evropu nahlížet: „EU je to, co my si vytvoříme.“ Ohradila se proti skeptickému tvrzení, že „nemůžeme věci změnit“. Evropská unie jsme totiž my sami, jakožto plnoprávný členský stát jsme reprezentováni ve všech unijních institucích, a tím pádem máme možnost podílet se na všech úrovních legislativní činnosti EU.

Nevýhodu Dlabajová spatřuje jen a pouze v naše vlastním přístupu, neboť se často dopouštíme tzv. goldplatingu unijních směrnic a jiných požadavků vyplývajících z evropské legislativy. Lidově řečeno, snažíme se být „papežštější než papež“ a evropskou legislativu do vnitrostátního právního řádu mnohdy zapracováváme takovým způsobem, který převyšuje požadavky vyžadované Unií. V důsledku toho se zvyšuje zátěž kladená na tuzemské subjekty.

Hampl: EU je klopotná, protože spojuje dva protichůdné trendy

Václav Hampl vyslovil souhlas s pozitivy Evropské unie, negativní aspekty shrnul tím, že současná Unie podle něj je příliš klopotná, což se projevuje jednak komplikovanou institucionální strukturou, jednak obtížně srozumitelným slovníkem používaným pro vnitřní procesy jejího fungování. Z čeho zmíněná klopotnost vyplývá? Dle bývalého rektora Karlovy univerzity se jedná o výsledek pnutí mezi dvěma vzájemně protichůdnými silami, které se architekti evropské integrace snaží usměrnit – snaha táhnout za jeden provaz, zároveň však respektovat národní specifika a odlišnosti.

Senátor Hampl vyslovil svůj soukromý názor, že je třeba vzhledem k počtu členských zemí (či generálních ředitelství Evropské komise) a objemu administrativy uvažovat o snížení počtu eurokomisařů. Jak známo, de iure jsou členové Evropské komise nikoli zástupci své země, nýbrž nezávislými úředníky hájícími zájem Evropské unie jako takové. Redukci členů kolegia komisařů, spojené se zavedením rotačního klíče (jenž by určil, jaké státy v daném období budou mít svého státního příslušníka v Komisi), by se proto státy podle něj nemusely natolik bránit.

Hampl i Dlabajová chtějí jen jedno sídlo Evropského parlamentu

Občanská konzultace Ústí 2
Ředitelka Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, Jana Linhartová, zahajuje občanskou konzultaci v Ústí nad Labem. Zdroj: Úřad vlády

K výhradám ohledně institucionální výstavby Unie Hampl připojil i dvojí sídlo Evropského parlamentu (Brusel a Štrasburk). Zachovávání dvou center podle něj nedává smysl a způsobuje zvýšené administrativní i finanční náklady, které za toto symbolické gesto vůči odkazu dvou zakládajících členských zemí EU nestojí. Dlabajová, jakožto členka Evropského parlamentu, s Hamplem souhlasila. Dodala, že sama je členkou iniciativy „One Seat“, prosazující zavedení pouze jednoho stálého sídelního města Evropského parlamentu.

V neposlední řadě Václav Hampl zdůraznil potřebu zlepšení mezinárodního postavení Evropské unie. Byť je osmadvacítka bezpochyby ekonomickou a obchodní velmocí, její pozice v mezinárodním vyjednávání tuto skutečnost ne vždy plně reflektuje. Vyjednávací síla někdy není dostatečná, což bylo možné pozorovat například na jednání o uzavření dohody o migraci s Tureckem v březnu 2016. Nakonec Hampl, jakožto uznávaný akademik, apeloval na nutnost zapracovat na oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání, kde Unie zaostává za globálními lídry.

Čelišová: Senioři nemají možnost volného pohybu využít

Jako třetí z řečníků se ujala mikrofonu Květoslava Čelišová, která hned v úvodu předeslala, že bude reprodukovat vnímání Evropské unie z perspektivy seniorů. I pro ně Unie ztělesňuje ekonomický a bezpečnostní přístav. V odpovědi na otázku, co jim členství v EU dává, však nemohou sdílet optimismus mladších generací. Neoddiskutovatelná možnost cestovat často zůstává v případě seniorů z finančních důvodů nevyužitá.

Občanská konzultace Ústí 3
Debata proběhla v moderním podkrovním prostoru historické Weinmannovy vily. Zdroj: Úřad vlády

Naopak v sociální oblasti, kde by starší spoluobčané přivítali přidanou hodnotu nejvíce, má Unie pouze koordinační a podpůrnou pravomoc – hlavní slovo mají členské státy. Předsedkyně ústecké Rady seniorů vyslovila přání, aby se úroveň důchodů mezi členskými zeměmi EU postupně srovnala. Dále podle Čelišové důchodci pociťují negativní „vedlejší účinek“ volného pohybu osob uvnitř EU v podobě odlivu českých lékařů do zahraničí.

Volný pohyb pracovníků: Dvě strany téže mince

Na poslední uvedený výrok Dlabajová reagovala tím, že je potřeba vnímat obě strany mince. Na jednu stranu sice odchází čeští lékaři pracovat do Německa, zároveň však Česko profituje ze snadnějšího přístupu ke zboží, lékům či sociálním službám, umožněným díky čtyřem svobodám na vnitřním trhu EU (volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu).

Rovněž státní příslušnice jiných členských zemí Unie (Slovenky, Polky) v tuzemském zdravotnictví často pracují jako zdravotní sestry díky vzájemnému uznávání diplomů a pracovních osvědčení, garantovanému unijní legislativou.

Ohroženými sociálními skupinami jsou staří i mladí lidé

Občanská konzultace Ústí 4
Panelisté odpovídali na mnoho rozličných otázek z řad početného publika. Zdroj: Úřad vlády

Sociální situaci lidí nad 55 let věku se podle europoslankyně v současnosti věnuje zvýšená pozornost, což dokládají například návrhy programů podporujících možnosti rekvalifikace pro osoby blížící se konci svého produktivního věku. Jinou, neméně ohroženou skupinu podle Dlabajové představují mladí lidé. Pro důkaz není třeba chodit daleko, míra nezaměstnanosti mladých lidí v jihoevropských zemích hovoří sama za sebe.

Celkově se Dlabajová ovšem shodla se svojí předřečnicí i většinou publika v tom, že sociální problematika si zaslouží stále větší pozornost evropských politiků. Mezi konkrétními prioritami uvedla přenositelnost důchodů z jedné členské země do druhé, návrat do zaměstnání po nemoci či rozdíly mezi platy a důchody žen a mužů.

Podněty od občanů? Spolupráce regionů, Erasmus či méně byrokracie

V následné diskuzi byla řeč o spolupráci organizací Ústeckého kraje a sousední Spolkové země Sasko, o navýšení prostředků pro program studentské mobility Erasmus či o nutnosti zjednodušit mnohdy přebyrokratizované procesy spojené s administrací unijních dotačních programů.

Navzdory všem kontroverzním otázkám, kterých se diskutující z řad řečníků i publika dotkli, se ústecká občanská konzultace nesla ve velmi kultivovaném, věcném a vyváženém duchu. Řečníci neváhali otevřeně pojmenovat problematické aspekty fungování EU, zároveň se však jednomyslně shodli v tom, že Unie představuje mimořádně přínosný projekt. Jde o to, problémy jejího fungování odhalit, zanalyzovat a odstranit. Právě k tomu by měly podněty získané od občanů během občanské konzultace sloužit. Nejen po této stránce občanská konzultace v Ústí nad Labem splnila svůj účel.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.