Zemědělství a rybolov v dubnu 2018

09.05.2018
Euroskop

Komise předložila návrh na ochranu malých podniků v potravinovém řetězci, Z občanské iniciativy proti glyfosátu nakonec vyplívá posílení transparentnosti vědeckých studií EFSA

 • Komise navrhla směrnici, která má zatočit s nekalými obchodními praktikami v potravinovém řetězci

 • Komisi pro jednou nenechala občanská iniciativa chladnou a připravila revizi obecného potravinového práva EU

Komise předložila návrh na ochranu malých podniků v potravinovém řetězci

 • Komise usiluje o zlepšení postavení MSP v potravinovém řetězci.

 • Navrhuje směrnici, která zakáže nekalé obchodní praktiky ve vztazích mezi podnikateli (producent – objednatel).

 • Objednavatelé už by neměly platit faktury po splatnosti nebo rušit objednávky na poslední chvíli.

 • Dohled a případné sankce mají vykonávat národní orgány.

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain (COM(2018)173)

 • Komise 12. 4. 2018 předložila návrh na boj proti nekalým obchodním praktikám, který je zaměřen na podporu zemědělců a malých a středních podniků (MSP). Cílem návrhu má být posílení pozice těchto podniků na trhu, kdy musí zvládat nepředvídatelná rizika a často neférové jednání ze strany větších firem. Návrh se vztahuje jen na zemědělské produkty a produkty z nich vyrobené.

Pozadí

Současná legislativa (směrnice č. 29/2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a směrnice č. 13/1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách) se zaměřuje pouze na vztah spotřebitel vs. podnikatel, ale neupravuje vztahy mezi jednotlivými podniky. Nový návrh Komise má za cíl tyto vztahy upravit, přičemž se speciálně zaměřuje na posílení pozice MSP v potravinovém řetězci.

V listopadu 2016 předložila pracovní skupina pro zemědělské trhy (Agricultural Market Task Force, AMTF) zprávu o postavení zemědělců v potravinovém řetězci (Improving Market Outcomes), dílčím úkolem AMTF bylo též předložit návrhy, jak jejich pozici posílit. Zpráva AMTF předložila hlavní doporučení, která se týkala transparentnosti trhu, nekalých obchodních praktik a spolupráce mezi producenty. Následně Rada pověřila Komisi vypracováním legislativního návrhu. Od srpna do listopadu 2017 proběhla veřejná konzultace, na jejímž základě bylo vypracováno posouzení dopadů.

Klíčové a sporné body

Legislativa EU již dlouho umožňuje zemědělským MSP využívat různé nástroje k tomu, aby získaly lepší postavení vůči velkým podnikům, např. supermarketům. V praxi se ale např. sdružování do dobrovolných organizací producentů využívá jen málo, proto Komise předložila konkrétnější opatření v podobě nového návrhu. Posílit pozici MSP v potravinovém řetězci by měl zakáz nekalých obchodních praktik pod hrozbou sankce. Nekalé obchodní praktiky Komise v návrhu konkretizuje jako:

 • Opoždění platby za potraviny podléhající rychlé zkáze,
 • Rušení objednávek na poslední chvíli,
 • Jednostranné nebo retroaktivní změny smluvních podmínek,
 • Nucení dodavatelů, aby platili za znehodnocené produkty.

Na další postupy, kdy např. kupující dodavateli vrací neprodané potraviny, vyžaduje od dodavatele platbu za uzavření či obnovení smlouvy o dodávkách nebo dodavatel platí za propagaci potravin, které kupující prodává, budou přípustné pouze v případě, kdy se na ně bude vztahovat jasná a jednoznačná předchozí dohoda mezi producentem a kupujícím.

Členský stát si určí kontrolní orgán, který bude vykonávat dohled a udělovat sankce za nedodržení pravidel. Dle návrhu Komise bude moci členský stát v regulaci nekalých obchodních praktik zacházet ještě dál, než určuje navrhovaná směrnice.

V rámci zvýšení regulace existují obavy, že porostou ceny potravin, protože zejm. supermarkety již nebudou mít takovou volnost, např. ve vracení zboží a požadování náhrady za ně. Na stranu druhou by tento návrh ale měl vést k více spravedlivému potravinovému řetězci a udržení či rozšíření nabídky dodavatelů.

Předpokládaný další vývoj

Komise návrh předložila Radě, která jej nyní projedná. Jelikož revize směrnice o nekalých obchodních praktikách je přijímána v rámci řádného legislativního postupu, návrh bude projednávat a pozměňovat i EP.

Odkazy

Krátce…

Z občanské iniciativy proti glyfosátu nakonec vyplívá posílení transparentnosti vědeckých studií EFSA

 • Komise poslechla občany, glyfosát sice nezakáže, ale vědecké posudky EFSA budou pod drobnohledem

 • Učiní tak prostřednictvím doplnění nařízení o obecném potravinovém právu

Komise 11. 4. 2018 předložila návrh, jehož cílem je zvýšit transparentnost ke všem informacím týkajícím se bezpečnosti potravin. V říjnu 2016 byla Komisi doručena evropská občanská iniciativa s názvemZakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy. Komise sice prohlásila, že glyfosát zakázat nemůže, nicméně zavázala se přijmout předpis posilující věrohodnost vědeckých studií, dle kterých se řídí povolení používání pesticidů v EU. Postup Komise posvětily i výsledky veřejné konzultace, která proběhla v období leden–březen 2018. Nová legislativa by měla doplnit tzv. obecné potravinové právo (nařízení EP a Rady č. 178/2002). Důvěryhodnost by měla být posílena vytvořením společného evropského rejstříku zadávaných studií, aby se zaručilo, že společnosti předloží všechny relevantní informace vztahující se k jejich výrobku. Dále návrh počítá s posílením financování v případě potřeby dalších studií, lepším personálním zapojením členských států v řídící struktuře Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a možností veřejnosti konzultovat EFSA a vyžádat si informace. Legislativní návrhy byly předloženy Radě a Evropskému parlamentu ke schválení.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU