Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2018

10.04.2018
Euroskop

Nové iniciativy na další rozvoj evropského pilíře sociálních práv. Proběhla trojstranná sociální vrcholná schůzka na úrovni EU

 • Lepší sociální ochrana pro pracovníky v EU

 • Vrcholná schůzka k naplňování evropského pilíře sociálních práv

Nové iniciativy na další rozvoj evropského pilíře sociálních práv

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee – Monitoring the implementation of the European Pillar of Social Rights (COM(2018)130)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority (COM(2018)131)

Proposal for a Council recommendation on access to social protection for workers and the self-employed (COM(2018)132)

 • Evropský orgán pro pracovní záležitosti by měl jednotlivcům, podnikům a vnitrostátním správním orgánům pomoci plně využít mobilitu pracovních sil.

 • Evropský orgán pro pracovní záležitosti má být zřízen jako nová decentralizovaná agentura EU a měl by začít fungovat v roce 2019.

 • Téměř 40 % lidí nachází v atypickém zaměstnaneckém poměru a nejsou vždy dobře kryti sociálním zabezpečením, nemají pojištění v nezaměstnanosti nebo přístup k důchodovým právům.

 • Komise chce poskytnout zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným transparentní informace, pokud jde o jejich nároky a povinnosti vyplývající ze sociálního zabezpečení.

 • Komise 13. 3. 2018 předložila svůj návrh na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, o kterém informovala v projevu o stavu Unie v roce 2017. Představena byla také iniciativa zajišťující pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným sociální ochranu. Tyto iniciativy doplňuje sdělení o provádění evropského pilíře sociálních práv.

Pozadí

Záměr Komise zřídit Evropský orgán pro pracovní záležitosti oznámil předseda Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie v září 2017 (více v příspěvku „Předseda komise zhodnotil EU v roce 2017“, Institucionální záležitosti v září 2017). Evropský orgán pro pracovní záležitosti má doplnit probíhající iniciativy k zajištění spravedlivé mobility, včetně reformy směrnice o vysílání pracovníků, zvláštních předpisů v odvětví mezinárodní silniční dopravy a modernizace pravidel EU pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení a usnadní jejich provádění.

Zvýšená flexibilita trhu práce a vzrůstající rozmanitost forem práce vytváří nová pracovní místa. Tento trend však rovněž způsobil určité mezery v rozsahu pokrytí sociálním zabezpečením, které je třeba řešit. Návrh Komise na doporučení Rady o přístupu k sociální ochraně je reakcí na měnící se realitu na trhu práce, zejména pokud jde o nové formy práce, které se objevily v posledních letech. Iniciativa byla ohlášena v dubnu 2017 společně s evropským pilířem sociálních práv (více v příspěvku „V EU vzniká evropský pilíř sociálních práv“, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2017) tvoří součást pracovních programů Komise na rok 2017 a 2018.

Tyto iniciativy jsou také součástí postupného budování evropského pilíře sociálních práv, který byl společně vyhlášen na sociálním summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu v listopadu 2017 v Göteborgu (více v příspěvku „Komise chce pokročit při provádění evropského pilíře sociálních práv“, Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2017). Sdělení Komise hodnotí iniciativy, které byly dosud pro vybudování pilíře podniknuty, např. iniciativu pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a návrh o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU.

Klíčové a sporné body

Komise předložila návrh na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti a iniciativu zajišťující přístup všech pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně. Tyto iniciativy doplňuje sdělení o provádění evropského pilíře sociálních práv, které má být propojeno s evropským semestrem pro koordinaci politik.

V posledním desetiletí se téměř zdvojnásobil počet mobilních občanů, tj. osob žijících a/nebo pracujících v jiném členském státě. V roce 2017 počet mobilních občanů dosáhl 17 mil. Evropský orgán pro pracovní záležitosti by měl jednotlivcům, podnikům a vnitrostátním správním orgánům pomoci plně využít mobilitu pracovních sil. Orgán má dle návrhu trojí cíl:

 1. Má poskytovat občanům a podnikům informace o příležitostech, pokud jde o práci, učňovskou přípravu, režimy pro mobilitu, nábor a stáže, jakož i vodítka ohledně práv a povinností souvisejících s životem, prací anebo působením v jiném členském státě EU.
 2. Má podporovat spolupráci mezi vnitrostátními orgány v přeshraničních situacích tím, že jim pomůže zajistit, aby pravidla EU na ochranu a regulaci mobility byla snadno a účinně dodržována. V současnosti reguluje volný pohyb pracovníků rozsáhlý soubor právních předpisů, přičemž řada z nich se mění a modernizuje. Orgán by měl pomoci zlepšit výměnu informací a podpořit tvorbu kapacit na straně vnitrostátních orgánů.
 3. Má moci nabízet mediaci a nalézat řešení v případě přeshraničních sporů, např. v případě restrukturalizace společností zasahující několik členských států.

Evropský orgán pro pracovní záležitosti má být zřízen jako nová decentralizovaná agentura EU a měl by po dokončení legislativního procesu začít fungovat v roce 2019.

Komise také představila návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně. V současné době se téměř 40 % lidí nachází v atypickém zaměstnaneckém poměru, tj. nepracují v pracovním poměru na dobu neurčitou na plný úvazek nebo jsou postavení osoby samostatně výdělečně činné. Takové osoby nejsou vždy dobře kryty sociálním zabezpečením, nemají pojištění v nezaměstnanosti nebo přístup k důchodovým právům. V souladu s evropským pilířem sociálních práv má tento návrh za cíl stanovit kroky, jak podpořit přístup všech pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně.

Doporučení má:

 1. odstranit formální nedostatky v pokrytí tím, že zajistí, aby se pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné ve srovnatelných podmínkách mohli zapojit do odpovídajících systémů sociálního zabezpečení,
 2. nabídnout těmto osobách odpovídající efektivní pokrytí, aby si mohly kumulovat a nárokovat odpovídající nároky,
 3. usnadnit převod nároků ze sociálního zabezpečení z jedné práce do další,
 4. poskytnout zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným transparentní informace, pokud jde o jejich nároky a povinnosti vyplývající ze sociálního zabezpečení.

Komise představila také své postoje, jak monitorovat provádění evropského pilíře sociálních práv. Priority evropského pilíře sociálních práv by měly být promítnuty do ročního cyklu evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik, který zahrnuje analýzu přijatých opatření a pokroku dosaženého na vnitrostátní úrovni; bude poskytována technická podpora, prováděno referenční srovnávání a výměna osvědčených postupů; screening zaměstnanosti a sledování výsledků v sociální oblasti se bude provádět za pomoci nového srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů, který má sledovat trendy a výsledky v členských státech EU v rámci pilíře sociálních práv.

Komise zveřejnila mimo jiné také pracovní dokument útvarů Komise, který připomíná právní rámec každé ze zásad evropského pilíře sociálních práv, řádně zohledňující příslušné pravomoci EU a členských států, včetně úlohy sociálních partnerů a nedávná opatření na úrovni EU v každé z oblastí.

Předpokládaný další vývoj

Návrhy nyní přezkoumá EP a Rada v souladu s běžným legislativním postupem. Plánem Komise je, aby tento orgán zahájil činnost v roce 2019.

Odkazy

Krátce…

Proběhla trojstranná sociální vrcholná schůzka na úrovni EU

 • Za naplňování evropského pilíře sociálních práv nese EU a její partneři společnou odpovědnost.

 • Mají být zajištěny rovné podmínky tím, že bude posílena konvergence v oblasti mezd a v sociální a daňové oblasti.

Dne 21. 3. 2018 proběhla trojstranná sociální vrcholná schůzka, jejímž tématem bylo naplňování evropského pilíře sociálních práv. Diskuse byla rozdělena do 3 dílčích témat: posílení inovací, vytváření pracovních míst a sociální spravedlnost ve víceletém finančním rámci; nové formy práce: výzvy a příležitosti v oblasti zaměstnanosti a sociálního dialogu, a hospodářská a sociální konvergence v zájmu posílení růstu a odolnosti. Předseda Evropské rady Donald Tusk uvedl, že se sociálními partnery diskutoval o tom, jak zkombinovat sociální spravedlnost a hospodářskou efektivitu tak, aby se nadále zlepšovala kvalita o života. Jean-Claude Juncker připomněl, že orgány EU v listopadu 2017 v Göteborgu společně vyhlásily evropský pilíř sociálních práv. Za rotující předsednictví vystoupil premiér Bulharska Bojko Borisov, který uvedl, že je důležité, aby si všichni byli vědomi potřeby posílit sociální rozměr EU, aby bylo možné nadále budovat sociální soudržnost. Generální tajemník Evropské konfederace odborových svazů (EKOS) Luca Visentini uvedl, že evropský pilíř sociálních práv sice obsahuje mnoho důležitých závazků, ale k opětovnému získání důvěry lidí přispěje pouze tehdy, přinese-li lepší práva a lepší pracovní podmínky, jež zajistí EU, členské státy, zaměstnavatelé a odborové organizace. Schůzky se zúčastnila také předsedkyně BusinessEurope Emma Marcegagliová, zastupující zaměstnavatele (BusinessEurope, CEEP, UEAPME), která uvedla, že příští evropský víceletý finanční rámec by měl být zaměřen na opatření, jež podpoří dlouhodobý růst a zvýší zaměstnanost. Měla by být rovněž prohloubena HMU, jednotný trh a zavedena skutečná průmyslová strategie založená na inovacích.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU