Vnější obchodní vztahy v září 2017

10.10.2017
Euroskop

Komise posiluje podmínky zahraničního obchodu a investic proudících do EU

  • Komise navrhla vytvoření evropského rámce pro prověřování investic a mnohostranného investičního soudu.

Komise posiluje podmínky zahraničního obchodu a investic proudících do EU

  • Předseda Evropské Komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu nastínil záměr posílit obchodní agendu EU.

  • Následně Komise představila iniciativy zaměřené na vyváženost a progresivitu obchodní politiky.

  • Její snahou je rozvíjet obchodní politiku EU tak, aby byla co nejotevřenější a nejinkluzivnější.

  • Balíček k obchodní politice navrhuje např. rámec pro prověřování přímých zahraničních investic.

Proposal for a Regulation establishing a framework for screening of foreign direct investments into the European Union (COM(2017)487)

Recommendation for a Council decision authorising the opening of negotiations for a Convention establishing a multilateral court for the settlement of investment disputes (COM(2017)493)

  • Komise 14. 9. 2017 představila balík návrhů týkajících se obchodu a investic, které by pro tuto oblast měli stanovit více progresivní a ambiciózní agendu.

Pozadí

Světový obchod je zdrojem konkurenceschopnosti a prosperity EU: s exportem do ostatních částí světa je spojeno na 30 mil. pracovních míst. Předpokládá se, že v budoucnu bude 90 % světového růstu generováno za hranicemi EU. V říjnu 2015 Komise navrhla pro EU novou obchodní a investiční strategii s názvem „Obchod pro všechny: Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (více v příspěvku „Komise představila novou obchodní strategii, která přinést výhody „pro všechny“, Vnější obchodní vztahy v říjnu 2015). Nové iniciativy staví na této strategii v kontextu širšího diskusního dokumentu Komise o využití potenciálu globalizace z května 2017.

  • Návrhy předpokládají vytvoření nového evropského rámce pro prověřování investic, který zajistí, aby přímé zahraniční investice neohrožovaly strategické zájmy EU v otázkách bezpečnosti a veřejného pořádku, nebo návrh mandátu, aby mohlo začít jednání o obchodu s Austrálií a Novým Zélandem. Komise se také rozhodla zřídit poradní skupinu pro obchodní dohody EU a od nynějška zveřejňovat každý nový návrh na udělení vyjednávacího mandátu.

V neposlední řadě, má-li se dle představitelů Komise realizovat volný a spravedlivý obchod, je třeba nalézt rovnováhu mezi otevřeností trhů pro obchod a investice a mezinárodními pravidly, která pomáhají prosazovat vysoké standardy a chránit zájmy EU. Proto je součástí balíku návrh na zřízení stálého mnohostranného investičního soudu. Takový soud by měl umožnit dosáhnout správné rovnováhy mezi zájmy států a investorů a nezbytnou demokratickou legitimitou.

Klíčové a sporné body

Návrh evropského rámce pro prověřování přímých zahraničních investic by měl zajistit, že zahraniční investice budou v EU i nadále hlavním zdrojem růstu a neohrozí přitom strategicky důležité zájmy EU. Obecně jsou země EU vstřícné vůči zahraničním investicím, v některých případech však může zahraniční investor usilovat o strategická aktiva umožňující řídit nebo ovlivňovat podniky, jejichž činnost je kriticky důležitá pro bezpečnost a veřejný pořádek (provoz nebo poskytování kritických technologií, infrastruktury, vstupů nebo citlivých informací). Proto Komise navrhla nový právní rámec:

  • Návrh obsahuje Evropský rámec pro prověřování přímých zahraničních investic ze strany členských států v zájmu bezpečnosti a veřejného pořádku, včetně povinností týkajících se transparentnosti, rovného zacházení se zahraničními investicemi různého původu a povinnosti zajistit přiměřené možnosti nápravy s ohledem na rozhodnutí přijatá v rámci těchto přezkumných mechanismů. Má být založen na vnitrostátních přezkumných mechanismech, které již fungují v 12 členských státech, a nemá tím být dotčena možnost, aby si členský stát zavedl jiný přezkumný mechanismus nebo se rozhodl žádný mechanismus nezavádět. Členské státy tedy budou mít ve věci sledování investic poslední slovo.
  • Dále zavádí Mechanismus spolupráce mezi členskými státy a Komisí. Tento mechanismus se by se měl uplatnit v případě, že konkrétní zahraniční investice v 1 či více členských státech ohrozí bezpečnost nebo veřejný pořádek jiného státu.
  • Součástí rámce je také prověřování ze strany Komise v zájmu bezpečnosti nebo veřejného pořádku v případech, kdy by přímé zahraniční investice mohly v členských státech ovlivnit projekty nebo programy, na kterých má EU zájem (Horizont 2020, Galileo, transevropské dopravní sítě TEN-T, transevropské energetické sítě TEN-E a telekomunikace).

Dále také Komise vydala doporučení Radě zahájit jednání o obchodních dohodách s Austrálií a Novým Zélandem. Další doporučení Radě se týká zahájení jednání o vytvoření mnohostranného soudu pro řešení investičních sporů, jež by měl být dalším krokem směrem k transparentnějšímu, jednotnějšímu a spravedlivému přístupu k řešení stížností ze strany společností podle dohody o ochraně investic. Soud by měl být oprávněný projednávat spory mezi investory a státy, které v rámci svých investičních smluv přijali jeho jurisdikci.

U příležitosti zveřejnění návrhů mandátů k jednání o bilaterálních dohodách a k mnohostranné dohodě o řešení investičních sporů se Komise rozhodla již nyní zveřejnit všechna svá doporučení týkající se směrnic pro jednání o obchodních dohodách (vyjednávací mandáty). Až budou tyto dokumenty předloženy EP a Radě, budou souběžně zaslány všem parlamentům členských států a zpřístupněny široké veřejnosti.

V neposlední řadě Komise plánuje vytvoření poradní skupiny pro obchodní dohody EU, která Komisi umožní lépe komunikovat s občanskou společností, získá celé spektrum stanovisek od široké a vyvážené základny zúčastněných stran. Vytvořením této skupiny se má posílit transparentnost a inkluzivita obchodní politiky.

Předpokládaný další vývoj

Nařízení o prověřování zahraničních přímých investic v EU musí být schváleno EP a členskými státy v Radě (řádný legislativní postup). Komise plánuje zřídit koordinační skupinu pro přímé zahraniční investice, která se bude zabývat všemi záležitostmi, jež spadají do působnosti navrhovaného nařízení. Do konce roku 2018 pak Komise provede hloubkovou analýzu toků přímých zahraničních investic do EU, se zaměřením na strategická odvětví (energetika, vesmír, doprava) a na aktiva (klíčové technologie, kritická infrastruktura, citlivé údaje), jejichž ovládnutí by mohlo vyvolat obavy o bezpečnost nebo veřejný pořádek.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.