Doprava v září 2017

10.10.2017
Euroskop

Komise chce aktualizovat práva cestujících na železnici, Komise připomíná Radě a EP, aby přijaly pravidla pro provoz dronů

  • Komise navrhla reformu práv železničních cestujících

  • Komise chce po Radě a EP, aby se zabývaly pravidly pro provoz dronů

Komise chce aktualizovat práva cestujících na železnici

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) (KOM(2017)548)

  • Komise chce odstranit různé výjimky v členských státech.

  • Pasažéři by měli dostat víc informací o svých právech.

  • Měl by se sjednotit proces vymáhání práv cestujících.

  • Železniční dopravci budou mít naopak výjimku ze svých povinností v případě zásahu „vyšší moci“.

  • Komise 27. 9. 2017 zveřejnila návrh nařízení aktualizujícího práva cestujících v železniční dopravě.

Pozadí

Práva a povinnosti cestujících na železnici upravuje už nařízení č. 1371/2007 ze dne 23. 10. 2007, platné od roku 2009. Komise nicméně už v roce 2013 vydala zprávu o jeho uplatňování, ze které vyplývaly některé nedostatky nařízení, které podle názoru Komise přetrvávají dodnes. Těmito nedostatky jsou především různé národní výjimky, které činí práva pasažérů nepřehlednými, a nedostatečná informovanost cestujících o jejich právech. Aktivita Komise rovněž souvisí s pokrokem v liberalizaci železniční dopravy, dosaženým při přijímání čtvrtého železničního balíku (více v příspěvku „Rada schválila čtvrtý železniční balík“, Doprava v říjnu 2016)

Klíčové a sporné body

Hlavním cílem návrhu je ukončení platnosti různých národních výjimek, které v současnosti v nějaké formě uplatňuje 23 z 28 členských států. Výjimky by měly být zrušeny na všech úrovních, tedy pro dálkové, vnitrostátní a mezinárodní městské, příměstské a regionální spoje (ČR využívá výjimky pro domácí dopravu z ustanovení, mezi které patří například povinné odškodnění v případě zpoždění).

Cestující by měli být lépe informováni – nejlépe prostřednictvím informací vytištěných na samotných jízdenkách. Zakázaná by měla být diskriminace na základě státní příslušnosti nebo místa pobytu, státy by měly více klást důraz na kontrolu dodržování práv cestujících při nákupu jízdenek elektronickou formou. Posílení svých práv by se měly dočkat i osoby se zdravotním postižením, pro které je navrhováno uzákonit povinnost jim pomoci na všech železničních spojích. Uzákoněna by měla být povinnost dopravců nahrazovat škody na zdravotních pomůckách vzniklých poškozením nebo ztrátou během přepravy. Návrh dále blíže specifikuje proces, kterým by se cestující prostřednictvím stížnosti mohli domoci svých práv.

Jedním ze sporných bodů návrhu je zavedení výjimky z důvodu vyšší moci, na základě které by železniční dopravci byli zproštěni povinnosti vyplácet odškodnění v případě zpoždění následkem přírodní pohromy, kterou nemohli předpokládat a které nemohli zabránit. Tento bod je vnímán částí poslanců jako úlitba železničním společnostem, které tak zprošťuje částí rizika. Na tento problém upozornila například frakce Zelených v EP, která argumentuje tím, že je sice pochopitelné, že takovým událostem nelze zabránit, ale zároveň není spravedlivé, aby celé riziko nesli pasažéři.

Vláda ČR návrh v obecné rovině podporuje, nadnesla ovšem otázku, jakým způsobem budou financovány dodatečné výdaje dopravců vzniklé na základě nové legislativy a otázku souladu se směrnicí o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb, která se právy cestujících rovněž zabývá.

Předpokládaný další vývoj

K dokumentu se nyní musí vyjádřit Rada EU a EP.

Odkazy

Krátce…

Komise připomíná Radě a EP, aby přijaly pravidla pro provoz dronů

  • Komise připomíná ostatním institucím svůj návrh na regulaci dronů z roku 2015.

  • V rámci projektu SESAR vyzývá k výzkumu využití geofencingu.

V souvislosti s ohlášením výzev k účasti na nových výzkumných projektech projektu SESAR (Single European Sky ATM Research), vyzvala Komise 29. 9. 2017 EP a Radu, aby přijaly její legislativní návrh nastavujícÍ pravidla pro fungování dronů v evropském leteckém prostoru. Návrh nařízení Komise zveřejnila již 7. 12. 2015 v rámci leteckého balíku (více v příspěvku „Komise představila letecký balík“, Doprava v prosinci 2015), od té doby ale žádná odezva ze stran dalších institucí nepřišla, i když EP již předtím Komisi vyzýval k činnosti (více v příspěvku „EP chce regulovat drony na úrovni EU“, Doprava v říjnu 2015). Podle představ Komise by měl vzniknout silně automatizovaný letecký prostor v nižších letových výškách (pod úrovní současného leteckého provozu), který komisařka pro dopravu Violeta Bulcová nazvala „U-space“. Tento projekt má spoustu výzev, kromě pokroku v automatizaci je potřeba vyřešit rovněž takové otázky, jako je zodpovědnost za řízení letového provozu, nebo otázky bezpečnosti. Současná projektová výzva SESAR se však soustředí hlavně na problematiku tzv. geofencingu, tedy využívání signálu GPS pro vytváření virtuálních geografických hranic v softwaru.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.