K čemu všemu se EU v posledních 8 letech zavázala


Kristýna Pavlíčková, psáno pro Euroskop, 4. 8. 2017

Instituce Evropské unie neřeší jen aktuální otázky. Stanovují také cíle, kterých má být dosaženo v delším časovém horizontu. Lhůta jejich plnění se pohybuje až v řádu desítek let. Tento text shrnuje všechny zásadní závazky definované v období let 2009–2017.

Článek přímo navazuje na analýzu závazků EU Ondřeje Krutílka z roku 2013, která obsahuje všechny podstatné dlouhodobé závazky Evropské unie definované v období let 2009–2013. Aby byly závazky zařazeny do analýzy, musí splňovat dvě základní kritéria: 1) týkají se budoucího vývoje EU, avšak nejsou nezbytné pro fungování vnitřního trhu, 2) jejich lhůta plnění je stanovena v délce minimálně 3 let. Od vydání původního článku došlo k mnoha změnám; některé ze závazků vypršely, jiné nabyly účinnosti a další byly nově formulovány. Účelem tohoto textu je shrnutí aktuálního stavu k červnu 2017.

V současné době obsahuje nejvíce dlouhodobých závazků platná legislativa – plných 26. Z legislativních návrhů, které jsou uvedeny v článku z roku 2013, jich bylo ve stejné či pozměněné podobě schváleno 9 z 12. V legislativních návrzích v současnosti figuruje 12 závazků, v nelegislativních sděleních Komise 10 a v usneseních Evropského parlamentu 4. Celkem jich tak v legislativních i nelegislativních dokumentech institucí EU můžeme najít 52.

Závazky EU

Závazky EU podle zdroje. Zdroj: Monitoring legislativy EU

Od roku 2013 u 8 závazků již uplynula lhůta plnění (většinou v roce 2015), případně vyprší v roce 2017. Největší množství cílů má být splněno do roku 2020. Dále se délka lhůty různí od nejbližšího termínu v roce 2018 až po tři závazky definované do roku 2050. Významným milníkem je také rok 2030, ke kterému jsou vztaženy nové návrhy v oblasti životního prostředí.

Závazky EU

Závazky EU podle lhůty plnění. Zdroj: Monitoring legislativy EU

Nejvíce dlouhodobých závazků bylo stanoveno v oblasti životního prostředí – celkem 29. 10 závazků se týká dopravy a infrastruktury a zbylých 13 dalších témat.

Závazky EU

Závazky EU podle oblasti. Zdroj: Monitoring legislativy EU

Platná legislativa

Životní prostředí

Jádro legislativních závazků v oblasti životního prostředí se soustředí na omezení emisí skleníkových plynů a využití energie z obnovitelných zdrojů. Většiny z cílů obsažených v platné legislativě by mělo být dosaženo v roce 2020.

Cíl

Lhůta

Zdroj

Zpracovávat 65 % „elektrošrotu“ (z hmotnosti elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh, jejíž roční průměr se vypočítá z hmotnosti elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh v předchozích 3 letech) nebo 85 % hmotnosti produkce „elektrošrotu“ na území příslušného členského státu

od 2019 (v ČR od 2021)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti roku 1990 (v případě dohody o nástupci Kjótského protokolu by měl být cíl automaticky navýšen o 10 procentních bodů)

2020

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020

Snížit emise z nových lehkých užitkových vozidel na 147 g CO2/km

2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 253/2014 ze dne 26. února 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 510/2011 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020

Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě o 20 % (v ČR o 13 %)

2020

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES

Zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě na 10 %

2020

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES

Snížit emise skleníkových plynů při výrobě paliv o 6 %

2020

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS

Ukončit prodej domácích chladniček a mrazniček obsahujících částečně fluorované uhlovodíky (HFC) s potenciálem globálního oteplování (GWP) vyšším než 2500

2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006

Ukončit prodej přenosných pokojových klimatizačních zařízení, která obsahují HFC s GWP vyšší než 150

2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006

Ukončit prodej stacionárních chladicích zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP vyšším než 2500

2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006

Ukončit prodej pěn, které obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP vyšším než 150

2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006

Stavět nové budovy jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie

2021

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov

Ukončit prodej domácích chladniček a mrazniček obsahujících HFC s potenciálem globálního oteplování (GWP) vyšším než 150

2022

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006

Ukončit prodej sdružených centrálních chladicích systémů pro komerční použití o jmenovité kapacitě 40 kW nebo vyšší, které obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP vyšším než 150

2022

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006

Ukončit prodej dělených klimatizačních systémů s jednou vnitřní jednotkou s obsahem méně než 3 kg fluorovaných skleníkových plynů, které obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP vyšším než 750

2025

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006

Doprava

Legislativa „s dlouhodobým plněním“ v oblasti dopravy se zabývá především usnadněním podmínek pro ekologickou dopravu a zajištění čerpacích (dobíjecích) stanic pro vozidla s alternativním pohonem. Závazky, které mají nejdelší lhůtu plnění (2030 a 2050), se zaměřují na zavádění transevropské dopravní sítě.

Cíl

Lhůta

Zdroj

Vybavit všechna nová vozidla systémem tísňového volání eCall

2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES

Zajistit dobíjecí stanice v městských a předměstských aglomeracích se se stejným typem zástrčky (ideálně min. 1 stanice na 10 vozidel)

2020

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

Zavést evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS) alespoň na 50 % hlavní transevropské dopravní sítě (TEN-T)

2024

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/6

ze dne 5. ledna 2017

o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu

Zajistit dostatečné množství stanic nabízejících zkapalněný zemní plyn (LNG) u silnic hlavní transevropské dopravní sítě a v hlavních přístavech (ideálně 1 každých 400 km)

2025

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

Zajistit čerpací stanice nabízející stlačený zemní plyn (CNG) u silnic transevropské dopravní sítě a v městských a předměststkých oblastech (ideálně 1 na 150km)

2025

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

Zajistit dostatečné množství veřejně přístupných čerpacích stanic ve státech, které se rozhodly pro vodíkovou infrastrukturu

2025

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

Zapojit 56000 km železnic na koridorech hlavní sítě (CNC) do evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS)

2030

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/6

ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu

Vytvořit hlavní síť transevropské dopravní sítě

2030

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU

Vytvořit globální síť transevropské dopravní sítě

2050

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU

Ostatní

Mimo oblast dopravy a životního prostředí jsou v současné době součástí platné legislativy jen tři závazky.

Cíl

Lhůta

Zdroj

Zajistit, aby měli všichni obyvatelé Evropy přístup k rychlejšímu internetu než 30 Mb/s

2020

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Zajistit, aby měla nejméně polovina domácností v Unii měla internetové připojení rychlejší než 100 Mb/s

2020

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Ukončit prodej tabákových výrobků s charakteristickou příchutí

2020

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES

Návrhy

Životní prostředí

Značnou část potenciálních nových závazků tvoří návrhy z tzv. energetického balíčku, který prodlužuje v současnosti platné cíle (do roku 2020) do roku 2030 – a některé z nich zpřísňuje. Další návrhy se týkají např. nakládání s odpady či snížení celkových emisí v EU do roku 2050.

Cíl

Lhůta

Závaznost

Zdroj

Zrušit všechny dotace škodící životnímu prostředí

2020

Nelegislativní usnesení EP

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2012 na téma „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“ (2011/2307(INI))

Snížit množství odpadků v moři o 30 % u deseti nejčastějších typů odpadu nalezeného na plážích

2020

Nelegislativní sdělení Komise

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu (KOM(2014) 398)

Snižovat výdej emisních povolenek každoročně o 2,2 %

2021-2030

Legislativní návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií (KOM(2015)0337)

Zvýšit energetickou účinnost o 30 %

2030

Legislativní návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (KOM(2016) 761)

Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě o 27 %

2030

Legislativní návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (KOM(2016) 767)

Snížit emise skleníkových plynů v členských státech o 40 % oproti roku 1990

2030

Legislativní návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (KOM(2016) 767)

Snížit energetickou náročnost budov o 30 %

2030

Legislativní návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (KOM(2016) 765)

Ušetřit každý rok 1,5 % energie poskytovateli a distributory

2021-2030

Legislativní návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (KOM(2016) 761)

Zvyšovat každý rok podíl obnovitelných zdrojů energie v chlazení a vytápění o 1 %

2021-2030

Legislativní návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (KOM(2016) 767)

Zvyšovat podíl obnovitelných a nízko uhlíkových paliv jejich poskytovateli z 1,5 % na 6,8 %

2021-2030

Legislativní návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (KOM(2016) 767)

Recyklovat 75 % obalových odpadů v EU

2030

Legislativní návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (KOM(2016) 595)

Snížit skládkování na 10 % objemu veškerého odpadu

2030

Legislativní návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (KOM(2016) 595)

Předcházet veškerým typům znečištění moře a značně je omezit

2030

Nelegislativní sdělení Komise

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství (KOM(2015) 614)

Snížit emise CO2 z dopravy o 60 % k roku 1990

2050

Nelegislativní sdělení Komise

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu. U Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 (KOM(2014)0285)

Snížit celkové emise o 80–95 % oproti úrovni roku 1990

2050

Legislativní návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií (KOM(2015)0337)

Doprava

Cíl

Lhůta

Závaznost

Zdroj

Snížit počet smrtelných dopravních nehod o 50 %

2020

Nelegislativní sdělení Komise

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (KOM(2010)389)

Ostatní

Deset nelegislativních závazků se týká různorodých témat od vzdělání přes zaměstnanost až po plýtvání potravinami. Reprezentuje je 1 legislativní návrh, 6 nelegislativních sdělení Komise a 3 nelegislativní usnesení Evropského parlamentu.

Cíl

Lhůta

Závaznost

Zdroj

Přidělit pásmo 700 MHz ve všech státech EU bezdrátovému širokopásmovému přístupu

2020

Legislativní návrh

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii (KOM(2016) 43)

Proškolit 50 % právníků v právu EU – celkem 700 000 osob

2020

Nelegislativní sdělení Komise

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Agenda EU v oblasti spravedlnosti do roku 2020 – posílit důvěru, mobilitu a růst v Unii (KOM(2014) 144)

Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii 20 – 64 let

2020

Nelegislativní sdělení Komise

Sdělení Komise Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (KOM(2010)2020)

Investovat do výzkumu a vývoje 3 % HDP EU

2020

Nelegislativní sdělení Komise

Sdělení Komise Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (KOM(2010)2020)

Snížit míru nedokončení studia pod 10 %

2020

Nelegislativní sdělení Komise

Sdělení Komise Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (KOM(2010)2020)

Dosáhnout ve věkové kategorii 30–34 let alespoň 40% podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva

2020

Nelegislativní sdělení Komise

Sdělení Komise Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (KOM(2010)2020)

Snížit alespoň o 20 mil. počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení

2020

Nelegislativní sdělení Komise

Sdělení Komise Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (KOM(2010)2020)

Snížit každoroční daňový deficit vznikající v důsledku daňových podvodů, daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivního daňového plánování o 50 %

2020

Nelegislativní usnesení EP

Usnesení Evropského parlamentu ze dne ze dne 21. května 2013 o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (2013/2060(INI))

Snížit plýtvání potravinami o 30 %

2025

Nelegislativní usnesení EP

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. května 2017 o iniciativě na podporu účinného využívání zdrojů: snížení míry plýtvání potravinami a zlepšení bezpečnosti potravin (2016/2223(INI))

Snížit plýtvání potravinami o 50 %

2030

Nelegislativní usnesení EP

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. května 2017 o iniciativě na podporu účinného využívání zdrojů: snížení míry plýtvání potravinami a zlepšení bezpečnosti potravin (2016/2223(INI))

Autor: Kristýna Pavlíčková, psáno pro Euroskop

Akt o čipech

Již v roce 2021 předsedkyně Evropské komise (Komise) Ursula von der Leyenová při pravidelném projevu o stavu Evropské unie (EU, Unie) představila cíl ustavit Evropský akt o čipech. Plán byl potvrzen

Přehled debat a konferencí na probíhající týden

Přinášíme vám pravidelný přehled debat, diskuzí a konferencí zaměřujících se na aktuální důležitá politická témata na národní, evropské i mezinárodní úrovni. V nabídce tentokrát převažují akce o energetice a Zelené dohodě

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.