Informační společnost v lednu 2017

09.02.2017
Euroskop

Jak Komise postupuje při vytváření evropské datové ekonomiky?, Rada a EP se dohodly na stropech velkoobchodních cen za roaming

 • Komise vytyčuje další kroky k vytvoření datové ekonomiky v EU

 • Instituce stanovily stropy velkoobchodních cen za roaming

Jak Komise postupuje při vytváření evropské datové ekonomiky?

Sdělení o vytvoření evropské datové ekonomiky (KOM(2017)9)

 • Komise 10. 1. 2017 v rámci své strategie pro jednotný digitální trh vydala sdělení o vytvoření evropské datové ekonomiky, jehož obsahem je výčet politických a právních kroků, jež by měly nastartovat datovou ekonomiku v EU.

Pozadí

Účelem navrhovaných iniciativ je pomoci odstranit překážky na jednotném trhu (více v příspěvku „Jak si Komise představuje jednotný digitální trh?“, Informační společnost v květnu 2015). Podle Komise EU v současnosti nevyužívá plně svůj datový potenciál. Má-li se to změnit, musí se odstranit neodůvodněná omezení volného pohybu dat přes hranice a právní nejistota v několika oblastech.

Objem datové ekonomiky EU v roce 2015 se odhadoval na 272 mld. € (s ročním růstem 5,6 %), s tím, že do roku 2020 by mohla zaměstnávat 7,4 mil. lidí. Využití dat lze uplatnit v širokém spektru odvětví, od obchodních analýz po předpověď počasí, novou personalizovanou zdravotní péči nebo bezpečnější silnice a plynulejší silniční provoz. Některé studie navíc poukazují na různá právní a administrativní omezení, zejména ve formě národních požadavků na lokalizaci dat, což omezuje celý datový trh EU. Odstraněním těchto překážek by mohlo dle Komise vzrůst HDP až o 8 mld. € ročně.

Klíčové a sporné body

Komise má v plánu vést strukturovaný dialog s členskými státy a zainteresovanými subjekty na téma přiměřenosti omezení spočívajících v lokalizaci dat. Účelem je zdokumentovat charakter těchto omezení a jejich vliv na podniky, zvláště malé a střední podniky a startupy, a na veřejné organizace. Tam, kde to bude nezbytné a vhodné, chce Komise provést kontrolní akce a v případě nutnosti podniknout další kroky k odstranění neodůvodněných a nepřiměřených omezení spočívajících v lokalizaci dat.

Dále se Komise zabývala právní nejistotou v oblasti datové ekonomiky způsobovanou nově vznikajícími problémy a možnými řešeními na politické a právní úrovni, zejména pokud jde o:

 • Přístup a přenos: Komise shledává potenciál pro inovace v širokém využití neosobních strojově generovaných dat v EU;
 • Odpovědnost v oblasti datových produktů a služeb: současné unijní předpisy o odpovědnosti nejsou dle Komise uzpůsobeny dnešním digitálním, datovým produktům a službám;
 • Přenositelnost: přenositelnost neosobních dat je v současnosti dle Komise komplikovaná, například přesun velkého objemu podnikových dat z jedné cloudové služby na jinou.

KOmise ve svém sdělení také navrhla členským státům, aby se, pokud budou mít zájem, zapojily do přeshraničních projektů, které zkoumají nově vznikající problémy související s daty v reálných situacích. V některých členských státech již funguje několik projektů zaměřených na spolupracující, propojenou a automatizovanou mobilitu (CAD), díky které mohou auta komunikovat spolu navzájem a se silniční infrastrukturou. Komise chce na těchto projektech dál stavět a testovat právní implikace přístupu k datům a související odpovědnosti.

Předpokládaný další vývoj

Společně s vydáním sdělení Komise zahájila dvě veřejné konzultace. Konzultace k evropské datové ekonomice poběží do 26. 6. 2017 a na jejím základě Komise připraví případnou novou iniciativu v průběhu roku 2017. Konzultace spočívající v hodnocení směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky potrvá do 14. 4. 2017.

Odkazy


Rada a EP se dohodly na stropech velkoobchodních cen za roaming

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem (COM(2016)399)

 • Předsednictví Rady 31. 1. 2017 dosáhlo předběžné dohody s EP ohledně nových stropů velkoobchodních cen. Zrušení poplatků za roaming pro spotřebitele, k němuž má dojít do léta 2017, tak má být zajištěno prudkým poklesem maximálních velkoobchodních cen za roaming.

Pozadí

Reforma velkoobchodních trhů s roamingem je posledním z právních předpisů, jež jsou potřeba, aby mohly být 15. 6. 2017 maloobchodní roamingové poplatky zrušeny. Stropy velkoobchodních cen stanoví, kolik si operátoři mohou navzájem účtovat za používání svých sítí k poskytování roamingových služeb. Tyto cenové stropy se vztahují na hlasová volání, SMS zprávy a používání dat. Návrh již byl projednán na půdě výboru ITRE (více v příspěvku „Poslanci požadují další snižování roamingových cen“, Informační společnost v listopadu 2016) a Rady (více v příspěvku „Rada souhlasí s dalším snižováním velkoobchodních cen za roaming“, Informační společnost v prosinci 2016).

Cílem je stanovit stropy na takové úrovni, která přispěje k udržitelnosti zrušení roamingových poplatků v celé EU, přestože se používání mobilních služeb, cestovní zvyklosti a cenové úrovně v jednotlivých členských státech značně liší. Nové stropy musí být dle Komise dostatečně nízké, aby operátoři mohli zákazníkům nabízet roaming bez příplatků, aniž by došlo ke zvýšení cen na domácím trhu. Zároveň však mají být dostatečně vysoké, aby operátoři v navštívených zemích dokázali pokrýt své náklady, aniž by zvýšili své vnitrostátní maloobchodní ceny. Navíc by stropy měly umožnit pokračující údržbu a modernizaci sítí tak, aby lidé mohli všude využívat bezproblémového připojení ve všech regionech EU.

Klíčové a sporné body

Velkoobchodní cenový strop pro data je v tomto přezkumu klíčovým prvkem. Používání dat v mobilních zařízeních se v posledních letech exponenciálně zvýšilo a očekává se, že bude i nadále prudce růst. Má se za to, že zrušení roamingových poplatků povede k podobnému vývoji i u objemu dat využívaných v zahraničí. Podle vyjednané dohody klesne od 15. 6. 2017 maximální velkoobchodní cena za roamingové datové služby ze současného stropu 50 €/GB na 7,70 €/GB a pak se bude v etapách dále snižovat:

 • od 1. 1. 2018 bude maximální cena 6 €/GB,
 • od 1. 1. 2019 4,50 €/GB,
 • od 1. 1. 2020 3,50 €/GB,
 • od 1. 1. 2021 3 €/GB,
 • a od 1. 1. 2022 2,50 €/GB.

Postupné snižování datových stropů odráží očekávání, že rostoucí využívání mobilních datových služeb v kombinaci s většími úsporami z rozsahu, novými technologiemi a účinnou hospodářskou soutěží v nadcházejících letech sníží náklady, jež jsou s poskytováním velkoobchodních roamingových služeb spojeny. Takto dohodnutý postup vede k tomu, že stropy jsou výrazně nižší, než byl Komisí původně navrhovaný pevný strop ve výši 8,50 €/GB, a zároveň podnikům má umožnit, aby investovaly do nadcházející páté generace mobilních sítí (5G).

 • Dále se od 15. 6. 2017 sníží maximální velkoobchodní přirážka za hovory z 0,05 €/min. na 0,032 €/min. Strop za SMS zprávy klesne z 0,02 € na 0,01 € za zprávu.

Komise bude muset každé dva roky podat zprávu o tom, jak uplatňování pravidel probíhá, a v případě potřeby navrhnout nové stropy. První zpráva má být předložena do prosince 2019.

Členské státy 20. 1. 2017 rovněž schválily dohodou uzavřenou s EP o koordinaci využívání pásma 700 MHz, která zpřístupní mobilní internetové služby a rozšíří nové aplikace přes hranice. Usnadní se tak zavedení technologie 5G od roku 2020 (více v příspěvku „Předsednictví dosáhlo dohody s EP o pásmu 700 MHz“, Informační společnost v prosinci 2016). Dohoda ohledně celoevropského přístupu k využívání pásma ultra krátkých vln (UKV, 470–790 MHz), včetně pásma 700 MHz (694–790 MHz) vychází z návrhu předloženého Komisí v únoru 2016 (více v příspěvku „Kvalitní rádiové frekvence by měly podpořit mobilní internetové služby“, Informační společnost v únoru 2016). Na základě dohody by mělo být ve všech členských státech EU pásmo 700 MHz přiděleno nejpozději do 30. 6. 2020 mobilním operátorům a zpřístupněno pro bezdrátový širokopásmový přístup.

Předpokládaný další vývoj

Tuto neformální dohodu nyní musí potvrdit členské státy EU a EP na plenárním zasedání. Nová pravidla musí být zavedena k 15. 6. 2017, aby pak maloobchodní roamingové poplatky mohly být zrušeny v souladu s nařízením o roamingu z roku 2015 (více v příspěvku „Volání v EU již brzy bez roamingových poplatků“, Informační společnost v říjnu 2015).

Odkazy

EU± // Evropská digitální agenda

Digitální ekonomika je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí lidské činnosti. Pandemie covidu-19 z tohoto hlediska hrála zásadní roli a je vysoce pravděpodobné, že přechod do virtuálního světa bude nadále

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

👉 Již v sobotu se od 17:30 v prostorách Fakulty sociálních studií v Brně uskuteční akce s názvem Česko tváří Evropy: veřejná diskuse k předsednictví České republiky v Radě EU. Pozvání do diskuse přijali:
➡ Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu
➡ Markéta Pitrová, docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na FSS MU
➡ Jan Jakovljevič, Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU

Těšíme se na vás spolu s Kancelář Evropského parlamentu, Europe Direct Brno, Eurocentrum Brno a Evropské příležitosti pro mladé!
... Zobrazit víceZobrazit méně

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.