Výchova, vzdělání a mládež v prosinci 2016

08.01.2017
Euroskop

Komise chce podpořit investice do evropské mládeže

  • Evropský sbor solidarity by měl podporovat evropskou mládež

Komise chce podpořit investice do evropské mládeže

Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Investice do evropské mládeže (KOM(2016)940)

Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zlepšování a modernizace vzdělávání (KOM(2016)941)

Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropský sbor solidarity (KOM(2016)942)

  • Komise 7. 12. 2016 zahájila činnost evropského sboru solidarity, čímž chce podpořit nejen finanční investice do evropské mládeže. V rámci Iniciativy mládeže představila 3 sdělení s cílem zlepšit příležitosti pro mladé lidi v EU.

Pozadí

Předseda Komise v projevu o stavu Unie v roce 2016 deklaroval snahu podpořit příležitosti pro evropskou mládež. V souvislosti s tím oznámil záměr vybudovat evropský sbor solidarity, jež by měl být součástí širší agendy zaměřené na začleňování mladých lidí do společnosti.

V září 2016 během bratislavského summitu se zástupci členských států shodli na významnosti boje proti nezaměstnanosti mladých. Následně v říjnu 2016 Komise informovala o výsledcích záruk pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí od svého zahájení v roce 2013 (více v příspěvku „Hodnocení záruk pro mladé a Iniciativy na podporu mládeže“, Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2016). Rada se rozhodla do konce roku 2016 přijmout rozhodnutí o podpoře EU členským státům v oblasti boje proti nezaměstnanosti mladých a o posílených programech EU zaměřených na mladé lidi.

Klíčové a sporné body

Komise chce svojí činnosti podpořit mladé lidi v EU, kteří mají oproti starším ztíženou situaci např. v oblasti zaměstnanosti. V posledních letech se dle Komise situace mladých lidí v mnoha ohledech zlepšila: míra nezaměstnanosti mladých lidí klesla z nejvyšší hodnoty 23,9 % HDP v roce 2013 na 18,5 % v roce 2016. Podíl osob předčasně odcházejících ze vzdělávání a odborné přípravy klesl ze 17 % v roce 2002 na 11 % v roce 2015. Podíl lidí ve věku 32–34 let, kteří dosáhli terciárního vzdělání, vzrostl z 23,6 % v roce 2002 na 38,7 % v roce 2015. Krize nicméně mladou populaci postihla citelně a boj proti nezaměstnanosti mladých lidí zůstává prioritou, stejně jako podpora vzdělání a mobility.

Představená iniciativa je primárně založena na spuštění Evropského sboru solidarity, ale Komise představila i soubor opatření, která mají za cíl zlepšit příležitosti pro mladé, zkvalitnit a modernizovat vzdělání a podpořit zahraniční mobilitu.

  • Evropský sbor solidarity

V rámci evropského sboru solidarity by měli mít účastnici možnost zapojit se do projektu buď v rámci dobrovolnické činnosti nebo stáže, profesní přípravy či zaměstnání po dobu 2–12 měsíců. Aktivity by měly být různorodé např. v oblasti vzdělávání, zdraví, sociální integrace, pomoci při poskytování potravin, budování přístřeší, podpory a integrace přistěhovalců a uprchlíků, ochrany životního prostředí nebo prevence přírodních katastrof. Každá zúčastněná organizace by měla mít povinnost připojit se k Chartě evropského sboru solidarity, která stanoví práva a povinnosti ve všech fázích sbírání zkušeností. Mladí lidé ve věku 17–30 let se mohou zaregistrovat na internetové stránce Evropského sboru solidarity. Komise si za cíl stanovila, aby se do konce roku 2020 k Evropskému sboru solidarity přihlásilo 100 tis. mladých lidí.

  • Záruka pro mladé lidi

Záruka pro mladé vnikla v roce 2013 s cílem bojovat proti nezaměstnanosti mladých. Ve srovnání s rokem 2013 se snížil počet nezaměstnaných mladých lidí o 1,6 mil. osob a o 900 tis. poklesl počet mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Aby mohla záruka pro mladé fungovat i nadále, tak Komise navrhla přispět na její zavádění v celé Evropě a na podporu dalšího 1 mil. mladých lidí do roku 2020 další 2 mld. €.

  • Mobilita v rámci učňovské přípravy

Komise plánuje zahájit „ErasmusPro“ – novou specializovanou aktivitu v rámci programu Erasmus+ na podporu dlouhodobých učňovských stáží v zahraničí. Komise rovněž navrhne rámec kvality pro učňovské vzdělávání, který bude obsahovat hlavní zásady pro koncepci a realizaci učňovské přípravy na všech úrovních. Za tím účelem bude v roce 2017 zřízena služba na podporu učňovské přípravy, jež bude založena na poptávce zemí, které zavádějí nebo reformují systémy učňovské přípravy.

  • Zajištění vysoce kvalitního vzdělávání

Komise iniciovala řadu opatření, která mají členské státy podpořit při poskytování vysoce kvalitního vzdělávání.

Postoj ČR

Vláda ČR pozitivně hodnotí snahu a rozvoj potenciálu mládeže a za klíčové považuje Evropský sociální fond a program Erasmus+. U nových nástrojů se objevuje obava z možnosti dublování již fungujících nástrojů. Z tohoto důvodu by měla být představená opatření důkladně zhodnocena z hlediska jejich účinnosti a efektivity. Pro ČR nejsou ani aktuálně fungující iniciativy aktuální, neboť nezaměstnanost mladých není na takové úrovni jako ve většině států EU.

Předpokládaný další vývoj

Předloženým opatřením by se nyní měly věnovat další instituce EU.

Odkazy

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Zapojení mladých lidí do tvorby politik a reflexe Konference o budoucnosti Evropy 🙋‍♀️🇪🇺 To jsou témata, na která se zaměří český virtuální side-event v rámci Politického fóra na vysoké úrovni v NY. Událost můžete sledovat online od 13:30 SEČ (7:30 EST) ➡️ https://facebook.com/events/s/youth-as-the-driving-force-for/3234552053477536/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.